Prezentacja ze szkolenia dla beneficjentów - "Jak udzielać zamówienia w oparciu o Wytyczne IZ RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp"

Prezentacja ze szkolenia pt. "Jak udzielać zamówienia w oparciu o Wytyczne IZ RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp", które odbyło się w dniu 30 marca 2016 r. w Rzeszowie.

Interpretacja zapisów Wytycznych IZ RPO WP w zakresie konfliktu interesów

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Beneficjentów odnośnie możliwości udzielenia zamówienia – po przeprowadzeniu procedury w oparciu o Wytyczne IZ RPO WP w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zw. dalej Wytycznymi IZ RPO WP) – wykonawcy będącemu spółką komunalną, w której jednostka samorządu posiada ponad 10% udziałów/akcji poniżej przedstawione zostało stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WP dotyczące interpretacji pkt. 29 i 38 ww. Wytycznych.

Wyjaśnienia dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych w oparciu o Wytyczne IZ RPO WP

W związku z licznymi pytaniami oraz na bazie opublikowanych dotychczas ogłoszeń poniżej prezentujemy wyjaśnienia dotyczące zasad udzielania zamówień oraz publikacji ogłoszeń w oparciu o Wytyczne w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie sumowania zamówień

Zgodnie z zapisami sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Szacowanie wartości zamówienia publicznego jest dokonywane z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Pzp lub zamówień publicznych, o których mowa w sekcji 6.5.3 pkt 15 Wytycznych i jest dokumentowane.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu 14 października 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.