Informacja dla wnioskodawców i beneficjentów RPO WP 2014-2020 dotycząca wprowadzonych sankcji wobec podmiotów publicznych i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają lub odpowiadają za działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie

W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w lutym br., zarówno na gruncie prawa unijnego, jak i krajowego, wprowadzony został szereg przepisów o charakterze sankcyjnym. Ustanowione w poszczególnych aktach prawnych środki sankcyjne mają na celu między innymi nałożenie ograniczenia lub wyłączenie z możliwości wspierania ze środków publicznych podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne.

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 3.1 RPO WP ODNOŚNIE ZMÓW PRZETARGOWYCH ORAZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

IZ RPO WP poza weryfikacją zgodności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ze stosownymi przepisami (ustawa prawo zamówień publicznych lub zasada konkurencyjności) jest zobligowana również do badania czy w danym postępowaniu mogło dojść do stosowania praktyk ograniczających konkurencję – tzw. zmowa przetargowa, a w przypadku uzasadnionych podejrzeń zawiadomienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Spółka cywilna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W celu uniknięcia wystąpienia nieprawidłowości skutkującej koniecznością nałożenia korekty finansowej przypominamy, że w odniesieniu do spółki cywilnej oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest składana nie przez spółkę, a przez jej wspólników jako wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Publiczne otwarcie ofert w czasie epidemii

W związku z obowiązującym stanem epidemii Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje, że zgodnie z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych zasada jawności podczas otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych będzie spełniona, w przypadku zapewnienia transmisji on-line.

Jak podkreśla UZP – „brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp”.

Zniesienie obowiązku publikacji ogłoszeń dla umów o dofinansowanie podpisanych po 19 listopada 2019 r.

W związku ze zmianą wzoru umowy o dofinansowanie mającą na celu dostosowanie jej zapisów do znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Beneficjenci, którzy podpisali umowy o dofinansowanie po dniu 19 listopada 2019 r. nie mają obowiązku publikacji ogłoszeń na stronie internetowej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl.