Informacja dotycząca przyjęcia projektu zmienionych Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp.

W związku ze zmianą Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które obowiązują od dnia 14 października 2016 r. oraz wynikającym z nich obowiązkiem dostosowania wytycznych programowych do nowo wprowadzonych wytycznych horyzontalnych w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od ww. daty, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przygotowała projekt zmienionych Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp.

Zalecenia IZ dotyczące wypełniania formularza ogłoszenia o zamówieniu dostępnego na stronie Urzędu Publikacji UE

Zgodnie z dyspozycją art. 41 pkt 9 ustawy Pzp ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej kryteria oceny ofert i ich znaczenie. Waga powyższej informacji jest na tyle istotna dla potencjalnych wykonawców, że jej brak może skutkować, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.

Najczęstsze błędy w zamówieniach publicznych

W związku z prowadzonymi przez Instytucję Zarządzającą weryfikacjami zamówień publicznych, poniżej prezentujemy kolejne z najczęściej stwierdzanych naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zagrożonych koniecznością nałożenia korekty finansowej.

Naruszenie art. 29 ustawy Pzp w odniesieniu do zamówień na dostawę sprzętu komputerowego.

Informacja dla Beneficjentów osi I-VI RPO WP w zakresie dokumentów niezbędnych do weryfikacji zamówień publicznych

Poniżej, prezentujemy wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro.

Jednocześnie w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zamówień o wartości poniżej 30 000 euro informujemy, że:

Aktualizacja krajowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Ministerstwo Rozwoju dokonało aktualizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zmiany obejmują m.in. kwestie związane z udzielaniem zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wytyczne obowiązują od 14 października 2016 r.

 

Pobierz:

Informacja dotycząca obowiązków w zakresie upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE

Zgodnie z zapisem obowiązujących Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Informacja o nieprawidłowościach stwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą w projektach wybranych do dofinansowania w ramach osi II – VI RPO WP 2014 - 2020

W lipcu i sierpniu br. zostały przeprowadzone pierwsze weryfikacje prawidłowości postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych projektami wybranymi do dofinansowania w poddziałaniach 6.4.1 Przedszkola oraz 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zmienione Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do najważniejszych zmian uwzględnionych w dokumencie należą:

Zmiana Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy PZP

W dniu 10 maja 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do najważniejszych  zmian uwzględnionych w dokumencie należą:

Komunikat Urzędu Zamówień Publicznych dotyczący obowiązywania nowych Dyrektywy w sprawie udzielania zamówień publicznych

Z uwagi na opóźnienie we wdrożeniu Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. do porządku krajowego (termin upłynął 18 kwietnia 2016 r.), w celu uniknięcia ryzyka popełnienia przez polskich zamawiających ewentualnych nieprawidłowości związanych z niedostosowania przepisów krajowych do zapisów ww.