1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z portalu zamówień publicznych RPO WP dostępnego pod adresem: www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl, zwanego dalej Portalem.

 2. Celem Portalu jest zapewnienie przejrzystości i szerokiego dostępu do zamówień udzielanych na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych (zwanych dalej Wytycznymi IZ RPO WP).

 3. Cel określony w pkt. 2 realizowany jest poprzez bezpłatne umieszczanie na Portalu przez zarejestrowanych użytkowników ogłoszeń o zamówieniach udzielanych w oparciu o Wytyczne RPO WP oraz poprzez powszechnie dostępny (niewymagający rejestracji) sposób ich odszukiwania i odczytu przez potencjalnych Oferentów, w tym także możliwość zapisania się do newslettera.

 4. Administratorem Portalu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WP.

 5. Ogłoszenia zamieszczane na Portalu podlegają moderacji m.in. pod kątem publikowanych treści. Administrator nie dokonuje weryfikacji ogłoszeń pod kątem ich zgodności z wymogami określonymi w Wytycznych IZ RPO WP. Akceptacja i dopuszczenie ogłoszenia do publikacji oznacza wyłącznie, iż spełnia ono warunki określone w niniejszym Regulaminie (w szczególności w pkt. 12 i 13), nie może być natomiast podstawą roszczeń, w przypadku stwierdzenia - podczas ewentualnej kontroli - nieprawidłowości skutkujących wymierzeniem korekty finansowej.

 6. Dostęp do Portalu jest możliwy dla wszystkich użytkowników sieci Internet.

 7. Zamieszczenie informacji o zamówieniu publicznym wymaga uprzedniej rejestracji użytkownika, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

 8. Podczas rejestracji Użytkownik obowiązany jest podać prawdziwe i aktualne dane oraz aktualizować je w razie ich zmiany. Administrator nie weryfikuje danych podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych lub braku ich aktualizacji.

 9. Zabrania się udostępniania danych identyfikacyjnych swojego konta (login i hasło) innym osobom.

 10. Zabrania się korzystania z kont należących do innych osób.

 11. Zamieszczanie informacji w Portalu jest bezpłatne.

 12. Użytkownik odpowiada za zamieszczanie w Portalu informacji zgodnych z prawdą oraz obowiązującym prawem, a także w sposób nie wprowadzający w błąd innych użytkowników Portalu.

 13. Zabronione jest publikowanie na Portalu m.in.:

  1. treści, które zawierają słowa lub zwroty powszechnie uznawane za obraźliwe lub obelżywe,
  2. materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym oraz linków do tych materiałów,
  3. jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności materiałów pochwalających treści rasistowskie, faszystowskie, nazistowskie, komunistyczne, zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszające prawa innych osób i inne zabronione polskim prawem,
  4. treści posiadających linki do szkodliwego oprogramowania (wirusy, robaki, trojany itd.),
  5. ogłoszeń nieprawdziwych i rażąco wybrakowanych oraz zawierających istotne błędy językowe (w szczególności takie, wskutek których treść materiałów jest niezrozumiała),
  6. spamu tj. wielokrotnego powtarzania tej samej treści.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo niepublikowania ogłoszeń naruszających zasady, o których mowa w pkt. 12 i 13 niniejszego regulaminu.

 15. W sytuacji umieszczenia na Portalu treści wypełniających znamiona przestępstwa ściganego z urzędu zostaną powiadomione właściwe organy ścigania.

 16. Użytkownik odpowiada za zgodność opublikowanych na Portalu informacji z treścią ogłoszenia o zamówieniu/zapytania ofertowego opublikowanego na własnej stronie internetowej lub innym serwisie (jeżeli nie posiada własnej strony internetowej).

 17. Podanie przez Użytkownika informacji niezgodnych z treścią ogłoszenia opublikowanego na własnej stronie internetowej lub innym serwisie, w przypadku beneficjentów RPO WP 2007-2013, może skutkować, w przypadku objęcia projektu kontrolą, wymierzeniem korekty finansowej na podstawie dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (tzw. Taryfikator).

 18. Podanie przez Użytkownika informacji niezgodnych z treścią ogłoszenia opublikowanego na własnej stronie internetowej, w przypadku beneficjentów RPO WP 2014-2020, może skutkować, w przypadku objęcia projektu kontrolą, wymierzeniem korekty finansowej w szczególności przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w opracowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dokumencie pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (tzw. Taryfikator), obowiązującym do czasu wejścia w życie rozporządzenia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wydanego na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 19. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu w szczególności w przypadkach jego modernizacji i konserwacji.

 20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Portalu, a także utratę danych użytkowników powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich.

 21. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

 22. Przypadki dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Portalu lub naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane na adres e-mail: zamowieniarpo@podkarpackie.pl