Deklaracja dostępności Portalu Zamówień Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal Zamówień Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF i WORD nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Gieroń.
 • E-mail: dostepnosc@podkarpackie.pl
 • Telefon: +48 17 747 6811

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
 • Adres: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
 • E-mail: urzad@podkarpackie.pl
 • Telefon: 17 850 1700

Skargę można złożyć również do .

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie mieści się w siedzibach:

 • główny budynek Urzędu przy Alei Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
 • przy ul. Towarnickiego 3a w Rzeszowie,
 • przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie,
 • przy ul. Poniatowskiego 6 w Rzeszowie,
 • przy Sienkiewicza 86 w Tarnobrzegu.

Budynki, w których mieszczą się biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie znajdują się:

 • przy ul. Kościuszki 7 w Mielcu, parter,
 • przy Kościuszki 2 w Przemyślu,
 • przy Staszica 20 w Krośnie.

Główny budynek Urzędu - Aleja Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie

Budynek ul. Cieplińskiego 4. Główny czteropiętrowy budynek Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy ul. Cieplińskiego 4. Elewacja jasna. Fasada budynku w stylu nowoczesnym wznosi się do góry. Oszklone drzwi rozświetlają wejście. Na ścianie frontowej złoty herb Województwa Podkarpackiego. Na nim ukoronowany gryf symbolizuje województwo bełskie. Obok ukoronowany lew symbolizuje województwo lwowskie. Nad nimi krzyż kawalerski. Pod herbem złoty napis: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Przed budynkiem flaga z herbem Województwa Podkarpackiego oraz flaga Unii Europejskiej. Po prawej stronie budynku drzewa i krzewy. Za nimi pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej symbolizujący skrzydło samolotu uszkodzone w trakcie lotu. Obok drugi pomnik - kamień upamiętniający 1050 rocznicę Chrztu Polski.

W budynku przy Alei Łukasza Cieplińskiego mieści się:

 • Kancelaria Sejmiku,
 • Kancelaria Zarządu,
 • Departament Organizacyjno-Prawny,
 • Departament Budżetu i Finansów,
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
 • Departament Gospodarki Regionalnej,
 • Biuro Księgowania Wydatków,
 • Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego,
 • Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
 • Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem,
 • Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
 • Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej,
 • Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Wieloosobowe stanowisko ds. BHP,
 • Biuro Informacji o Funduszach Europejskich.
 • Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych,
 • Biuro Audytu Wewnętrznego.

Usytuowanie budynku w centrum Rzeszowa umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych, strefy parkowania z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Do głównej siedziby Urzędu od strony Alei Piłsudskiego można dojechać autobusami 1, 2, 3, 6, 7, 14, 17, 19, 22, 27, 30, 33, 34, 36, 42, 46, 47, 53, 58 a od strony Alei Cieplińskiego autobusami linii: 0, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 23, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 42, 45, 58, 59.

Do budynku prowadzi wejście główne od Alei Łukasza Cieplińskiego, odpowiednio utwardzone o wymaganej szerokość oznaczone jako A, wejście B znajduje się z tyłu budynku.

Wejścia znajdują się na poziomie chodnika i umożliwiają swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.

Drzwi do budynku Urzędu otwierają się automatycznie.

Za głównymi, automatycznymi drzwiami znajduje się przedsionek z wystarczającą przestrzenią manewrową. Na wprost przeszklone drzwi z klamką i samozamykaczem, otwierane są na zewnątrz prowadzą do holu głównego. Drzwi znajdują się w zasięgu wzroku portiera, który może udzielić pomocy wchodzącemu. Po prawej stronie od wejścia jest tyflomapa z napisami w alfabecie Braille'a, na której pokazano rozmieszczenie ważnych punktów znajdujących się w głównym holu Urzędu. 

Na parkingu od Alei Łukasza Cieplińskiego wydzielone i oznakowane są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Od parkingu do wejścia A i portierni prowadzi ścieżka dotykowa do ułatwienia przemieszczania się osobom niewidomym lub słabowidzącym.

Krawężniki uliczne wykonano jako wtopione, umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.

 1. W holu portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika portierni. Przy portierni jest pętla indukcyjna.
 2. W holu toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego, za schodami.
 3. Po lewej stronie portierni znajduje się Punkt Obsługi Interesariuszy przeznaczony dla wszystkich osób, w szczególności tych o zróżnicowanych potrzebach.
 4. Kancelaria Ogólna znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego do budynku Urzędu, za portiernią.Jest tu stanowisko z obniżonym blatem.
 5. Po prawej stronie od wejścia jest tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń znajdujących się w Urzędzie i infomat z dostępem do strony internetowej Urzędu.
 6. Korytarze w budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nawierzchnie schodów wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych wykonano z materiałów nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu.
 7. W budynku znajdują się dwie windy z systemem głośnomówiącym, wizualnym oraz napisami w alfabecie Braille'a, dostosowane do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się.
 8. Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym piętrze budynku.
 9. Na wysoki parter osoba z niepełnosprawnością może dostać się przy pomocy platform z napędem elektrycznym, zamontowanych przy schodach na poziomie niskiego parteru w holu.
 10. Zapewniony jest wstęp osobie niepełnosprawnej z psem asystującym i psem przewodnikiem do budynku i wszystkich jego pomieszczeń.
 11. W sali konferencyjnej jest system na podczerwień IR wspomagający słyszenie za pomocą słuchawek.
 12. W budynku znajdują się krzesła ewakuacyjne.
 13. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a (oprócz wind i tyflomapy) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 14. W budynku oprócz holu nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy lub głosowy.

Widok holu Urzędu przy ul. Cieplińskiego 4. Na infografice zaznaczone najważniejsze punkty, które są na parterze budynku. Wejście A od dołu widoku, po lewej, idąc ku górze do wejścia B po prawej tyflomapa, tablica informacyjna i infomat, a po lewej portiernia i kancelaria ogólna. Po lewej stronie widoku legenda z ikonami najważniejszych punktów holu.

Widok holu w głównym budynku Urzędu - infografika (PDF, 2,3 MB) oraz film o ułatwieniach architektonicznych.

Przy wejściach do Urzędu A i B, w holu głównym, przy sali konferencyjnej oraz sali posiedzeń na drugim piętrze znajdują się znaczniki Totupoint.

Po prawej stronie od wejścia głównego (A) znajduje się prosta mapa tyflograficzna informująca o najważniejszych punktach znajdujących się w głównym holu Urzędu.
 

Ikona tłumacza języka migowego. Granatowy kwadrat a na nim dwie białe dłonie. Opuszki palców kciuka i wskazującego złączone. Palce obu dłoni skierowane do siebie. To gest rozmowy przy użyciu dłoni.Osoby Głuche i słabosłyszące mogą przy załatwianiu spraw skorzystać z usługi tłumacza na wezwanie – tłumacza polskiego języka migowego (PJM), za pomocą dedykowanej strony.

Usługa ta realizowana jest poprzez udział tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy interesariusza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego potrzebującego tego rodzaju usług.

Aby interesariusz mógł skorzystać z tej usługi powinien przekazać informację o takiej potrzebie:

 • składając w Kancelarii Ogólnej przy Alei Łukasza Cieplińkiego 4, co najmniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy (nie dotyczy sytuacji nagłych), wypełniony formularz zgłoszeniowy, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
 • wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesłać go elektronicznie na adres e-mail: urzad@podkarpackie.pl, co najmniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy (nie dotyczy sytuacji nagłych),
 • przesyłając faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy - faks 17 850 17 01,
 • przesyłając sms-em zdjęcie wypełnionego formularza na numer: 609 702 711.
 • kontaktując się bezpośrednio z pracownikiem za pomocą dedykowanej strony.

Zgłoszenia będą potwierdzane przez pracowników Oddziału organizacyjnego Departamentu Organizacyjno-Prawnego, odpowiedzialnych za zapewnienie należytej obsługi osób, doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w kontaktach z organami samorządu województwa. Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego skontaktuje się z interesariuszem w celu potwierdzenia zabezpieczenia tej usługi.

Ikona tekstu łatwego do czytania. Granatowy kwadrat a na nim symboliczne elementy: otwarta książka a zza książki wystaje głowa. Na jednej stronie książki narysowana dłoń z kciukiem w górę. Na drugiej stronie tekst.

Informacja o Urzędzie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia. (DOCX, 900KB)

Informacje dodatkowe o dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej innych lokalizacji Urzędu (autor - Edyta Terczyńska – główny specjalista pełniący funkcję koordynatora do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, telefon 17 747 63 24):

Opis dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej do pobrania (DOCX, 1,2MB)