W związku ze zmianą w sekcji 6.5.2 pkt 14 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 informujemy o konieczności publikacji przez wnioskodawców rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zapytań ofertowych na portalu zamówień RPO WP 2014-2020: http://zamowieniarpo.podkarpackie.pl. Wsparcie w zakresie zamieszczania zamówień publicznych/zamówień ofertowych dostępne jest pod nr tel.: 17 747 64 86 lub 17 850 17 24, e-mail: info.rpo@podkarpackie.pl .

Takie rozwiązanie należy stosować do końca 2017 r., tj. do czasu modyfikacji Bazy konkurencyjności, która dotychczas służyła do publikacji jedynie postępowań w trybie konkurencyjnym przez beneficjentów realizujących projekty w ramach osi VII-IV RPO WP 2014-2020. Po wprowadzeniu nowej funkcjonalności w przedmiotowej Bazie, będzie istniała możliwość publikacji zapytań ofertowych przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie projektów ze środków EFS. W sytuacji , gdyby do końca 2017 r., nie udało się zmodyfikować Bazy konkurencyjności, wnioskodawcy rozpoczynający realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zapytania ofertowe w dalszym ciągu powinni upubliczniać na portalu zamówień RPO WP 2014-2020.