Przygotowując ogłoszenie o zamówieniu, zamawiający zobowiązany jest zawrzeć w nim co najmniej informacje określone w art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W efekcie prowadzonych weryfikacji zamówień publicznych – głównie w postępowaniach powyżej „progów unijnych” – stwierdzane są naruszenia polegające na pominięciu w ogłoszeniu o zamówieniu niektórych obowiązkowych elementów wskazanych w ww. przepisie. W szczególności zamawiający nie podają informacji nt. podstaw wykluczenia (art. 41 pkt 7) oraz wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 41 pkt 7a).

Stwierdzenie naruszenia we wskazanym zakresie zagrożone jest korektą finansową w wysokości nawet 25%.

Jednocześnie, zgodnie z dyspozycją art. 41 pkt 9 ustawy Pzp ogłoszenie o zamówieniu powinno zawierać także informację nt. kryteriów oceny ofert i ich znaczenia.

W związku z powyższym, w przygotowywanych (lub ogłoszonych ale jeszcze nie zakończonych przez Państwa postępowaniach) należy sprawdzić, czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera ww. informacje.

Ponadto przypominamy, że naruszeniem ww. przepisów będzie również umieszczenie w treści ogłoszenia o zamówieniu odesłania do SIWZ, np. „kryteria oceny ofert określono w SIWZ”, o ile nie wynika ono z obiektywnych przesłanek, np. wyczerpania limitu znaków w formularzu.

W takim przypadku konieczne jest ustalenie np. skróconego opisu warunków i dokumentów żądanych na potwierdzenie ich spełnienia, skróconego opisu kryteriów i sposobu przyznawania punktów lub wskazanie przynajmniej podstaw prawnych wykluczenia z postępowania.