Informacja o Wytycznych IZ RPO w sprawie udzielenia zamówień współfinansowanych ze środków EFRR...

Uprzejmie  informuję, że uchwałą z dnia 21 stycznia 2015 r., nr  16 / 323 / 15  - Zarząd  Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Wytycznych  Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych. Zmiana Wytycznych polega na wprowadzeniu szeregu modyfikacji wynikających z nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz dodaniu rozwiązań wynikających z praktycznych doświadczeń IZ RPO WP, a także zaleceń Komisji Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).