Przekazujemy Państwu zestawienie nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień w trakcie realizacji projektów współfinasowanych ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020. W zamyśle Instytucji Zarządzającej RPO WP tego typu zestawienie ma pomóc w uniknięciu błędów przy wyłanianiu wykonawców zamówień zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zwane Wytycznymi). Z naszych doświadczeń jasno wynika, iż najczęściej występującymi nieprawidłowościami pojawiającymi się w trakcie realizacji projektów,są te związane z udzielaniem zamówień. Dlatego zachęcamy do uważnej analizy przedstawionych naruszeń.

 

  • BŁĘDY W ZAKRESIE OKREŚLENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Zamówienie zostało zrealizowane w oparciu o zapisy Wytycznych wersji nadanej Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 26/4152/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. – wg. uproszczonej zasady konkurencyjności (właściwej dla zamówień o wartości szacunkowej między 10 tyś zł netto do 50 tys. zł netto włącznie). Beneficjent sformułował szereg warunków udziału w postępowaniu, w tym m.in. wymóg posiadania statusu jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Na potwierdzenie spełnienia warunków żądał dostarczenia bliżej niesprecyzowanych oświadczeń i dokumentów. W efekcie pomimo spełniania warunków, wykluczono wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pomimo spełnienia ww. warunku i wybrano ofertę przedstawiająca wyższą cenę. Za argument przemawiającym za wykluczeniem wykonawcy, uznano brak dokumentu udowadniającego w dostateczny sposób spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Pominięto przy tym oświadczenie zawarte w ofercie, które zawierało potwierdzenie posiadania statusu jednostki naukowej. Brak uprzedniego określenia przez Beneficjenta jakie oświadczenia, czy dokumenty będą brane pod uwagę przy ocenie spełniania warunku powinno spowodować dopuszczenie wykluczonego wykonawcy do wyboru i realizacji zamówienia. Decyzję Beneficjenta uznano za błędną, gdyż odrzucił ofertę poprawną, spełniającą wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym i przedstawiającą najlepszą cenę. W świetle powyższego uznano, że doszło do naruszenia pkt. 16 i 36 Wytycznych, gdyż dokonano wyboru oferty w oparciu o inne kryteria, niż te przyjęte w zapytaniu ofertowym. Wobec opisanego naruszenia stwierdzono konieczność pomniejszenia dofinasowania w oparciu o tzw. metodę dyferencyjną.

 

  • NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE KRYTERIÓW OCENY OFERT

 

  1. Zamówienie zostało zrealizowane w oparciu o zapisy Wytycznych wersji nadanej Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 26/4152/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. – wg. uproszczonej zasady konkurencyjności (właściwej dla zamówień o wartości szacunkowej między 10 tyś zł netto do 50 tys. zł netto włącznie). W ogłoszeniu o zamówieniu w części dotyczącej kryteriów oceny ofert, Beneficjent poza ceną określił jeszcze jedno kryterium „doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów…”. Powyższe zostało zakwalifikowane jako naruszenie pkt. 16 Wytycznych, który zabrania formułowania kryteriów oceny ofert przy pomocy wymagań nie związanych z przedmiotem zamówienia lub sposobem jego realizacji. Poddawanie ocenie i punktowanie cech, czy właściwości wykonawców jest zabronione przy udzielaniu zamówień współfinasowanych ze środków RPO WP, bowiem kryteria wyboru ofert służą dokonaniu wyboru oferty najlepszej, a nie ocenie możliwości wykonania zamówienia przez poszczególnych wykonawców. Wobec opisanego naruszenia stwierdzono konieczność pomniejszenia dofinasowania w oparciu o tzw. metodę wskaźnikową, przy użyciu wskaźnika procentowego 25% (po analizie obniżono poziom do 10 %).
  2. Zamówienie zostało zrealizowane w oparciu o zapisy Wytycznych wersji nadanej Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 26/4152/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. – wg. uproszczonej zasady konkurencyjności (właściwej dla zamówień o wartości szacunkowej między 10 tyś zł netto do 50 tys. zł netto włącznie). Beneficjent w upublicznionym zapytaniu ofertowym poza najkorzystniejszą ceną określił dodatkowe kryterium oceny ofert w postaci: adekwatność zaproponowanych działań do oferty zamawiającego ustalając wartość procentową dla tego kryterium. Beneficjent nie sformułował żadnych wskazówek jakie elementy będą brane pod uwagę przy przydzielaniu punktów (procentów), przy premiowaniu poszczególnych ofert. W efekcie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano przy wykorzystaniu nieprzejrzystych reguł, pozwalających na uznaniowość w tym zakresie. Tym samym naruszono pkt. 6 i 20 Wytycznych. Wobec opisanego naruszenia stwierdzono konieczność pomniejszenia dofinasowania w oparciu o tzw. metodę wskaźnikową, przy użycia wskaźnika procentowego 25% (po analizie obniżono poziom do 10 %).

 

  • NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE UPUBLICZNIENIA INFORMACJI O ZAMÓWIENIU I JEGO WYNIKU

 

Zamówienie zostało zrealizowane w oparciu o zapisy Wytycznych wersji nadanej Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 26/4152/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. – wg. uproszczonej zasady konkurencyjności (właściwej dla zamówień o wartości szacunkowej między 10 tyś zł netto do 50 tys. zł netto włącznie). Beneficjent wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia (przed podpisaniem umowy o dofinasowanie) poprzez rozesłanie zapytania ofertowego do trzech uprzednio wybranych przez siebie wykonawców.  W analizowanym przypadku upublicznienie informacji o zamówieniu powinno nastąpić poprzez zamieszczenie informacji o zamówieniu na stronie internetowej Beneficjenta oraz na oficjalnej stronie IZ: https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl/. Wobec braków w należytym rozpowszechnieniu informacji określonym w Wytycznych i naruszeniu pkt. 25 dokumentu, postanowiono o pomniejszeniu dofinasowania w oparciu o tzw. metodę wskaźnikową, przy użyciu wskaźnika procentowego 100% (po analizie obniżono poziom do 25 %).

 

  • NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie zostało zrealizowane w oparciu o zapisy Wytycznych wersji nadanej Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 26/4152/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. – wg. zasady konkurencyjności (zamówienia powyżej 50 tys. zł netto). Przedmiotem zamówienia było rozbudowa zakładu. Roboty budowlane polegały na wykonaniu robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, ziemnych oraz instalacyjnych. W przedmiarze robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Beneficjent posłużył się konkretnymi markami produktów i znakami towarowymi. Jednocześnie w samym zapytaniu ofertowym i dokumentacji projektowej nie dopuszczono złożenia ofert zawierających asortyment równoważny. Powyższe narusza pkt. 14 Wytycznych, który zakazuje opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję i równy dostęp do zamówienia. Za takie przyjmuję się określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i określeń przypisanych konkretnemu produktowi lub marce, bez dopuszczenia innych produktów mogących w równym stopniu spełnić oczekiwania zamawiającego. Brak dopuszczenia produktów równoważnych spowodował konieczność pomniejszenia dofinasowania w oparciu o tzw. metodę wskaźnikową, przy użyciu wskaźnika procentowego 25% (po analizie obniżono poziom do 5 %).

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązującą wersja jest dostępna pod adresem: https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl/dokumenty/zmiana-wytycznych-instytucji-zarz%C4%85dzaj%C4%85cej-regionalnym-programem-operacyjnym-wojew%C3%B3dztwa. Do najważniejszych zmian jakie wprowadzono w znowelizowanym dokumencie, zaliczyć należy:

  • złagodzenie zasad dotyczących udzielania zamówień o wartości poniżej 20 tys. zł netto (na mocy nowych zapisów podmiot udzielający ww. zamówień ma obowiązek dokonać rozeznania rynku poprzez np. porównanie cenników, katalogów, ofert pisemnych lub ze stron internetowych, itp.);
  • złagodzenie zasad dotyczących udzielania zamówień o wartości szacunkowej od 20 do 50 tys. zł netto włącznie (na mocy nowych zapisów podmiot udzielający ww. zamówień ma obowiązek dokonać rozeznania rynku, gdzie wystarczającym jest przedstawienie minimum: wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta lub stronie IZ http://www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl/ lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia - wraz z otrzymanymi ofertami);
  • rezygnacja z obowiązku publikacji przez podmioty niezobowiązane do stosowania Pzp zapytań w Dzienniku Urzędowym UE - decyzja w tym zakresie została pozostawiona beneficjentom.