Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, z  postępowania wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13 (art. 24 ust. 1).

Zamawiający może również, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6, wykluczyć z postępowania  wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5 (art. 24 ust. 5).

Konsekwencją powyższych zapisów jest rozszerzenie (w stosunku do stanu prawnego sprzed nowelizacji, w którym taki obowiązek dotyczył wyłącznie urzędującego członka organu zarządzającego) katalogu osób, w stosunku do których wykonawca zobowiązany będzie wykazać brak prawomocnego wyroku. Obecnie wykonawcy zobowiązani zostali do wykazywania powyższej okoliczności także w stosunku do członków organu nadzorczego, w szczególności członków rady nadzorczej oraz prokurentów.

Z uwagi na stwierdzane w ostatnim czasie nieprawidłowości związane z brakiem weryfikacji np. członków rady nadzorczej oraz prokurentów pod kątem ww. przesłanek wykluczenia (również w sytuacji określenia podstawy wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 6) pragniemy zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania wymogów określonych w przywołanych przepisach.

Stwierdzenie naruszenia we wskazanym zakresie zagrożone jest korektą finansową w wysokości nawet 25% na podstawie kategorii nieprawidłowości nr 24 "Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty" określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.