Mając na uwadze przepis zawarty w art. 18 pkt 5 lit a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, IZ RPO WP przypomina, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, wszczętych przed dniem 18 października 2018 r., (a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.) termin składania ofert w przetargu nieograniczonym wynosi 40 dni, a w przetargu ograniczonym 35 dni.

Do upływu okresu przejściowego, wynikającego z obowiązku wdrożenia środków komunikacji elektronicznej, nie mają zatem zastosowania zapisy zawarte w art. 43 ust. 2 (przetarg nieograniczony) lub 52 ust. 2 ustawy Pzp (przetarg ograniczony), wskazujące na krótsze terminy składania ofert.