Jak prawidłowo określić termin składania ofert?

W związku z powtarzającymi się przypadkami naruszenia Wytycznych IZ RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp , poprzez ustalenie terminu składania ofert, który nie obejmuje pełnych 7, 14 lub 30 dni, poniżej przypominamy zasady obowiązujące w tym zakresie.

Publikowanie zapytań ofertowych przez wnioskodawców przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020

W związku ze zmianą w sekcji 6.5.2 pkt 14 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 informujemy o konieczności publikacji przez wnioskodawców rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zapytań ofertowych na portalu zamówień RPO WP 2014-2020: http://zamowieniarpo.podkarpackie.pl.

Wyjaśnienia w zakresie kwalifikacji zamówień związanych m.in. z instalacjami OZE do robót budowlanych bądź dostaw

W związku z pojawiającymi się ze strony Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii pytaniami dotyczącymi kwalifikacji rodzajowej zamówień udzielanych w tych projektach, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014 – 2020 wystąpiła do Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o wydanie opinii prawnej w zakresie ogólnej interpretacji/ wyjaśnienia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , w tym m.in.

Zestawienie nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień

Przedstawiamy kolejne zestawienie nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień w trakcie realizacji projektów współfinasowanych ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020, które zostały zdiagnozowane przez IZ w wyniku analizy przedkładanej przez Beneficjentów dokumentacji, z prośbą o ich analizę w celu wykluczenia ewentualnych błędów, które mogą wpłynąć na wysokość dofinansowania Państwa projektu.

Nieproporcjonalność warunków udziału w postępowaniu do przedmiotu zamówienia.

Kto powinien złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego?

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, z  postępowania wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13 (art. 24 ust. 1).

Zestawienie naruszeń stwierdzanych w trakcie weryfikacji zamówień udzielonych przez beneficjentów RPO WP oraz zastosowanych korekt finansowych - Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka za okres 01.01 - 30.06.2017

Przekazujemy Państwu zestawienie nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień w trakcie realizacji projektów współfinasowanych ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020. W zamyśle Instytucji Zarządzającej RPO WP tego typu zestawienie ma pomóc w uniknięciu błędów przy wyłanianiu wykonawców zamówień zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zwane Wytycznymi).