W dniu 7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmiana dokumentu spowodowana jest nowelizacją Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które obowiązują od dnia 14 października 2016 r. oraz wynikającym z nich obowiązkiem dostosowania wytycznych programowych do nowo wprowadzonych wytycznych horyzontalnych w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od ww. daty.

Do najważniejszych zmian uwzględnionych w dokumencie należą:

  1. złagodzenie zasad dotyczących udzielania zamówień o wartości od 20 do 50 tys. zł włącznie (na mocy nowych zapisów podmiot udzielający ww. zamówień ma obowiązek dokonać rozeznania rynku),
  2. uwzględnienie rekomendacji IA dotyczącej wskazania w zapytaniu ofertowym dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  3. złagodzenie zasad dotyczących udzielania zamówień o wartości poniżej 20 tys. (na mocy nowych zapisów podmiot udzielający ww. zamówień ma obowiązek dokonać rozeznania rynku poprzez np. porównanie cenników, katalogów, ofert pisemnych lub ze stron internetowych, itp.),
  4. rezygnacja z obowiązku publikacji przez podmioty niezobowiązane do stosowania Pzp zapytań w Dzienniku Urzędowym UE – decyzja w tym zakresie została pozostawiona beneficjentom.

 

Obowiązuje od: 8 marca 2017 r.