Poniżej prezentujemy stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące kwestii dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art 24 ust. 1 pkt 15 Pzp.

Zgodnie z tym stanowiskiem zamawiający może żądać jedynie oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Jednocześnie żądanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz zaświadczenia właściwej jednostki terenowej ZUS lub KRUS jest możliwe, jeżeli zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp.