Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
Zamawiający: 
Usługi Magielnicze "WALDI" Waldemar Martinek, ul. Ks. J. Popiełuszki, nr 20, lok. 5, 35-328 Rzeszów
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2. Nazwa zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku usługowego pralni na potrzeby realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek pralniczy innowacyjnej usługi czyszczenia tkanin w ozonie”.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): kod CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane.

4. Miejscem realizacji zamówienia będą 3 (słownie: trzy) działki będące własnością Zamawiającego o nr ewid. 2404, 2405, 2406 obr. 216 mieszczące się w Rzeszowie przy ul. Ks. J. Stafieja o łącznej powierzchni 2 153 m2. Teren jest przygotowany do rozpoczęcia inwestycji zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę (w dniu 29 listopada 2016 r. uzyskane zostało pozwolenie na budowę nr 1058/2016, znak AR.6740.51.65.2016.MR51; natomiast w związku z nieistotnymi zmianami w dniu 25.01.2019 r. została wydana nowa decyzja nr  AR.6740.51.5.2019.MR51.).

5. Budynek usługowy pralni ma być dwukondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony. Powierzchnia użytkowa parteru ma wynosić: 432,17 m2 Powierzchnia użytkowa pietra ma wynosić: 130,94 m2 Powierzchnia użytkowa pietra i parteru  łącznie ma wynosić: 563,11 m2.

6. Budynek usługowy pralni będzie w całości przeznaczony do świadczenia innowacyjnej usługi czyszczenia tkanin w ozonie, która to usługa będzie stanowić innowację produktową w skali kraju, a sam budynek jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania w celu jego dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W nowym budynku pralni zostanie wydzielona strefa czysta i strefa brudna, co pozwoli na zapewnienie najwyższej jakości poszczególnych procesów jednostkowych i ich realizację w odpowiednio przygotowanym budynku. Każde pomieszczenie w budynku pralni będzie mieć odpowiednie przeznaczenie związane z procesem czyszczenia tkanin w ozonie.

7. Realizacja robót budowlanych będzie składać się z poszczególnych etapów:

• Prace ziemne i fundamenty (m. in. przygotowanie placu budowy, organizacja, zabezpieczenia, zebranie humusu, wykopy pod fundamenty, zasypka i osypka fundamentów, wykonanie podkładu pod ławy i stopy, wykonanie ław, stóp, ścian żelbetowych oraz z izolacją przeciwwilgociową i cieplną, wykonanie fundamentów pod doki załadunkowe).

• Wykonanie stanu surowego - Parteru (m. in. roboty murowe ścian zewnętrznych i wewnętrznych wraz wykonaniem niezbędnych elementów żelbetowych: nadproży, rdzeni i słupów).

• Wykonanie stanu surowego – Piętra (wykonanie stropów na poziomie parteru i pierwszego piętra wraz z belkami, podciągami, schodami, wykonanie dachu wraz z dociepleniem i odwodnieniem, montaż stolarki okiennej, drzwiowej i bramowej, doków załadunkowych, wykonanie elewacji budynku).

• Instalacje Sanitarne.

• Instalacje Elektryczne.

• Roboty wykończeniowe (wykonanie tynków wewnętrznych oraz posadzek, okładziny ścian i posadzek, szpachlowanie, malowanie, zabudowy G-K, roboty porządkowe).

Pełna dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego http://pralniawaldi.pl/

Kod CPV: 
45000000-7
Warunki udziału w postępowaniu : 

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie , tj.

 

 • wykażą, że należycie wykonali w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 (słownie: jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie budynku usługowego lub usługowo-handlowego o wartości co najmniej 1 000 000,00 złotych brutto każda (słownie: jeden milion złotych) o pow. użytkowej co najmniej 1 500 m2.

 

Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie składanego przez Wykonawcę Wykazu zrealizowanych robót budowlanych (wg załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, do którego załączyć należy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót przedstawionych w załączniku nr 3, np. kserokopie referencji, listów intencyjnych, protokołów odbioru.

 

Potencjał techniczny

Wykonawcy zapewnią odpowiedni potencjał kadrowy (dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, umowy z podwykonawcami), tj.

 

 • dysponują co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą (Kierownik budowy) odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie budynku usługowego lub usługowo-handlowego o wartości co najmniej 1 000 000 złotych brutto (słownie: jeden milion złotych) oraz o powierzchni budynku min. 1 500 m2.

 

 • dysponują co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą (Kierownik robót elektroenergetycznych) odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 

 • dysponują co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą (Kierownik robót sanitarnych) odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 

 

Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie składanego przez Wykonawcę Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (wg załącznika nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego), do którego załączyć należy dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane (odpowiednio kierownika budowy, kierownika robót elektroenergetycznych, kierownika robót sanitarnych), oraz doświadczenie (dot. kierownika budowy) - np. kserokopie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, referencji, protokołów odbioru.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się następujący Wykonawcy:

 

a) osoby fizyczne,

b) osoby prawne,

c) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniając warunki udziału w postępowaniu i nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia prawidłowe wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym zapytaniem, tj.:

 

 • wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
  2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

 

 • wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

 

Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie składanych przez Wykonawcę:

 • dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
 • informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

 

Dodatkowe warunki

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w formach określonych w zapytaniu ofertowym.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia na roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy co najmniej 5 - letniej (60 miesięcy) rękojmi i gwarancji.
 3. Wykonawca wykaż, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
 4. Wykonawca dokona na swój koszt ubezpieczenia  robót budowlano-montażowych od wszelkich ryzyk (all risiks) z tytułu prowadzenia robót objętych niniejsza umową do wysokości kwoty wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania umowy
 5. Wykonawca dokona ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia, prowadzonej działalności gospodarczej – o zakresie ubezpieczenia pokrywającym ryzyka występujące przy realizacji niniejszej umowy w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo
Termin składania ofert: 
piątek, Marzec 5, 2021 - 12:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1. Miejsce i sposób składania ofert (*wymagane) 1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej na wzorze załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinny zawierać wszystkie wymagane treścią niniejszego zapytania ofertowego dokumenty i załączniki.
 3. Miejsce składania ofert:

 

Ofertę wraz załącznikami należy złożyć:

 

 • osobiście lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską w zamkniętej kopercie opatrując dopiskiem: „Oferta na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku usługowego pralni na potrzeby realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek pralniczy innowacyjnej usługi czyszczenia tkanin w ozonie”.

 

Na adres:

 

 • Waldemar Martinek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

Usługi Magielnicze "WALDI" Waldemar Martinek

 ul. Ks. J. Popiełuszki, nr 20, lok. 5

RzeszówAdres e-mail, na który należy wysłać oferty biuro@pralniawaldi.pl

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru:

 

Kryterium I Cena: 80 %

Kryterium II Długość okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane: 20%

 

 

Wyszczególnienie

Znaczenie

Kryterium I

Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia

(tj. wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku usługowego pralni na potrzeby realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek pralniczy innowacyjnej usługi czyszczenia tkanin w ozonie”).

80%

Kryterium II

Długość okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane

20%

Sposób oceny ofert:

Ocenie podlegają jedynie oferty złożone przez Wykonawców niewykluczonych z ubiegania się o udzielenie zamówienia, które następnie nie zostały odrzucone (zostały złożone w terminie i spełnią wymogi określone w zapytaniu ofertowym).

 

 • Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w Kryterium I Cena (brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia) – stosując poniższe zasady:

 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 80,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według następującego wzoru:

 

 

najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia
 wynikająca ze złożonych ofert

C= ---------------------------------------------------------------------------------- x 80 pkt

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia
oferty badanej

 

 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w Kryterium Cena wynosi: 80 punktów.

 

 

 • Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w Kryterium II Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane – stosując poniższe zasady:

 

Oferta z rękojmią i gwarancją w przedziale od 61 do 65 miesięcy – otrzyma 5 pkt

Oferta z rękojmią i gwarancją w przedziale od 66 do 70 miesięcy – otrzyma 10 pkt

Oferta z rękojmią i gwarancją w przedziale od 71 do 75 miesięcy – otrzyma 15 pkt

Oferta z rękojmią i gwarancją w przedziale od 76 do 80 miesięcy – otrzyma 20 pkt

 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym Kryterium Długość okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane wynosi: 20 punktów.

 

Zamawiający zastrzega że długość okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane musi być liczbą całkowitą wyrażoną w miesiącach - nie mniejszą jednak niż 60 miesięcy i nie większą niż 80 miesięcy. Oferty z gwarancją jakości i rękojmią dłuższą niż 80 miesięcy dla celów oceny w tym kryterium będą traktowane jednolicie poprzez uznanie, że zawierają najdłuższą gwarancję jakości i rękojmie (tj. 80 miesięcy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi krótszego niż 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. Natomiast w przypadku, w którym Wykonawca nie wskaże długości okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane, Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na 60 miesięcy – w takim wypadku Wykonawca otrzyma 0 punktów w kryterium Długość okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane.

Termin wykonania zamówienia: 
niedziela, Październik 31, 2021
Powiat: 
M. Rzeszów
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

1. Dopuszczalne będą zmiany postanowień umowy, zarówno termin wykonania umowy, termin płatności, wysokość wynagrodzenia jak i technologia wykonania prac budowlanych, wynikające w szczególności z:

1) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;

2) siły wyższej polegającej na nieprzewidzianych wydarzeniach będącym poza kontrolą oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia a także jego skutków,

 1. konieczności wykonania jakichkolwiek robót nieprzewidzianych które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową
 2. konieczność wykonania robót dodatkowych, które Zamawiający zleci pisemnie Wykonawcy
 3. koniecznością zaniechania niektórych robót, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową.
 4. nieotrzymania w terminie dofinansowania przez Zamawiającego

2. Zmiany terminu wykonania umowy, wysokości wynagrodzenia oraz technologii prac mogą wynikać również z panującej obecnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej epidemii oraz nieprzewidzianych na chwilę obecną jej skutków.

3. Zmiany organizacyjne polegające na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia można dokonać pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;

3. Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.