Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
NIKMET Sp. z o. o. Sp. Komandytowa, Grzybów 23E, 39-308 Wadowice Górne
Opis przedmiotu zamówienia: 
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie - wycinarki laserowej CNC do blach.
 2. Zamawiający wymaga by oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełniał poniższe minimalne parametry techniczne.
 3. Wykonawca może zaoferować produkt o takich samych bądź lepszych parametrach.
 4. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego musi on być zgodny z warunkami równoważności określonymi dla wskazanego produktu, a jeśli nie są określone, to zgodnie z ogólnymi warunkami równoważności zawartymi w zapytaniu ofertowym.
 5. Wykonawca dostarczy urządzenia fabrycznie nowe.
 6. Wykonawca dostarczy urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, uruchomi je oraz przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi.

Minimalne wymagania techniczne LASERA CNC DO BLACH - 1 szt.

 1. Moc znamionowa w zakresie 3 do 6 kW)
 2. Źródło laserowe ma zapewniać pomiar mocy wychodzącej ze źródła w czasie rzeczywistym. Stabilność mocy generowanej przez źródło laserowe ma wynosić +/-1% przez cały okres eksploatacji lasera.
 3. Moduły diodowe z chłodzeniem pasywnym tzw. stoki diodowe.
 4. Koncepcja budowy źródła ma zapewniać odporność na uszkodzenia źródła spowodowane promieniem odbitym od materiału obrabianego w zakresie przewidywanym fabrycznie do obróbki.
 5. Budowa źródła musi zapewniać szybkie wpinanie i wypinanie światłowodu doprowadzającego promień laserowy z rezonatora do głowicy tnącej, dzięki złączu typu Plug & Play.
 6. Źródło laserowe, niezależnie od maszyny musi być wyposażone w moduł diagnostyczny zapewniający efektywną zdalną diagnozę przez Internet.
 7. Obszar pracy obróbki arkuszy min. 1500x3000 mm, co odpowiadać powinno zakresom pracy osi Y i X maszyny.
 8. Zakres przemieszczania się głowicy tnącej w pionie min. 110 mm
 9. Dopuszczalne obciążenie palet roboczych min. 900 kg.
 10. Budowa maszyny powinna być oparta na tzw. latającej optyce, tzn. obrabiany arkusz umiejscowiony jest na palecie roboczej natomiast głowica tnąca dynamicznie przemieszcza się nad nim wzdłuż osi X i Y i ma zapewniać poniższe dokładności pozycjonowania dla całego obszaru roboczego przy wysokich prędkościach przesuwu osi.-  Uchyb pozycjonowania Pa max. +/- 0,05mm; Średnia odchyłka pozycjonowania Ps max. +/- 0,03mm; Symultaniczna prędkość przesuwu osi X i Y min. 170 m/min;
 11. Wycinarka ma zapewniać możliwości obróbki poniżej wymienionych materiałów w zdefiniowanych grubościach i technologiach cięcia laserowego a tym samy posiadać kompletne parametry technologiczne do cięcia poniższych pozycji: - stal konstrukcyjna, cięcie tlenem, min. do  25mm; - stal konstrukcyjna, cięcie azotem, min. do 6mm; - stal nierdzewna, cięcie azotem, min. do 20mm; - aluminium, cięcie azotem, min. do 20mm; - miedź, cięcie tlenem, min. do 8 mm; - miedź, cięcie azotem, min. do 2,5 mm; - mosiądz, cięcie azotem, min. do 8 mm;
 12. Elementy budowy maszyny takie jak rama maszyny, źródło laserowe, światłowód łączący źródło laserowe i głowicę tnącą oraz głowica tnąca ma być wyprodukowane przez jednego producenta.
 13. Maszyna ma charakteryzować się następującymi właściwościami i wyposażeniem:- stalowy korpus; - min. dwa silniki liniowe do napędu głównych osi maszyny; - automatyczny zmieniacz palet, z cyklem zmiany maksymalnie 20 sekundy; - taśmociąg do przechwytywania i transportu szlaki i małych detali spod obszaru pracy maszyny; - centralne smarowanie maszyny; - laserowa dioda pozycjonująca dla ułatwienia manualnego pozycjonowania głowicy tnącej w polu pracy; - urządzenie do napylania olejem; - system wpalania w czasie rzeczywistym; - programowe ustawiania ogniskowej; - system bezdotykowego bazowania obrabianego arkusza o kształcie prostokąta; - adaptacyjny mod wiązki w powiązaniu ze światłowodem łączącym źródło laserowe i głowice tnącą (światłowód ma budowę 2 in 1) ma zapewnić:  wyższą jakość cięcia materiałów o znacznych grubościach, możliwość cięcia grubszych blach dla stali konstrukcyjnej, łatwe oddzielanie gotowych detali od ażuru, wycinanie bardzo małych otworów w grubych blachach; - dobre oświetlenie obszaru pracy; - automatyczne czyszczenie dyszy; - jedna głowica tnąca, zapewniająca wysoką jakość cięcia przy dużych prędkościach dla całego spektrum dostępnych dla maszyny materiałów i grubości; - budowa głowicy ma zapewnić niezużywanie się soczewek. Zużyciu w głowicy mogą ulegać jedynie szkło ochronne, dysze tnące i ceramika; - głowica powinna być wyposażona w system antykolizyjny, który w przypadku styku głowicy z przeszkodą umożliwi głowicy odchylenie się od pozycji wyjściowej , a po wyeliminowaniu przeszkody głowica wróci do pozycji wyjściowej i proces cięcia będzie mógł być dalej kontynuowany bez konieczności wymiany w głowicy tzw. bezpieczników mechanicznych; - system do automatycznego sprawdzania stanu szkła ochronnego; - maszyna powinna być wyposażona w system diagnostyczny umożliwiający efektywne przeprowadzenie zdalnej diagnozy skutkującej wytypowaniem części zamiennych i szybkiego usunięcia ewentualnej awarii w całej maszynie; -  dach maszyny znajdujący się nad obszarem pracy ma być odsuwany dla łatwego dostępu do obszaru pracy. Ponadto maszyna wzdłuż osi X i Y wokół stołu roboczego ma mieć strefę, która operator może poruszać się w celu szybkiego i ergonomicznego dostępu do obszaru pracy; - oprogramowanie zewnętrzne do programowania maszyny w zakresie obróbki cięcia 2d.
 14. Maszyna ma być wyposażona w głowicę o specjalnej konstrukcji, umożliwiającej zastosowanie dysz zapewniających znaczne ograniczenie zużycia azotu w procesie cięcia.
 15. Maszyna ma być wyposażona w zintegrowany system automatycznego załadunku i rozładunku blach o nośności min. 900 kg.
 16. Sterowanie maszyny ma być wyposażone w ekran dotykowy o rozmiarze minimum 21 cali oraz złącze RJ45 oraz post USB.
 17. Budowa modułów diodowych powinna umożliwiać ich szybką wymianę w przypadku ich awarii na zasadzie „plug and play” a więc wysunięcie modułu z jego gniazda i wsunięcie nowego modułu. Czas demontażu starego modułu i montażu nowego w gnieździe nie może przekraczać 30 min.

 

Kod CPV: 
38636110-6
Warunki udziału w postępowaniu : 

W tym postępowaniu Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Termin składania ofert: 
piątek, Marzec 12, 2021 - 14:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: 39-308 Wadowice Górne, Grzybów 23E w terminie do 12 marca 2021 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2021 roku o godzinie 14:30, w siedzibie Zamawiającego tj. 39-308 Wadowice Górne, Grzybów 23E.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami:

 

Nr kryterium

Opis kryterium

Waga – kryterium (pkt)

1

Cena netto (C)

70

2

Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – fizyczna weryfikacja zgłoszonej usterki (G)

10

3

Okres gwarancji (S)

20

 

Ocena końcowa każdej z ocenianych ofert będzie wyliczona wg wzoru:

W = C + G + S

gdzie:

W – ocena końcowa ocenianej (badanej) oferty

C – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 1 (Cena netto)

G -  liczba punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 2 (Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – fizyczna weryfikacja zgłoszonej usterki)

S -  liczba punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 3 (Okres gwarancji)

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

 • Ocena ofert wg kryterium nr 1 „Cena netto” prowadzona będzie zgodnie z poniższym wzorem:

C= (Cn / Co ) x 70

gdzie:

C  -  Wartość punktowa

Cn - najniższa proponowana cena netto

Co - cena netto oferty badanej

UWAGA: W zakresie kryterium nr 1, dla porównania i oceny ofert, brana pod uwagę będzie cena oferty netto wyrażona w PLN lub EURO podana przez Wykonawcę w formularzu oferty. W przypadku ceny podanej w EURO będzie ona przeliczana na PLN przy wykorzystaniu średniego kursu NBP z dnia otwarcie ofert, a ewentualna umowa podpisana zostanie w walucie, która została podana w ofercie.

Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty, których poniesienie okaże się konieczne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena musi obejmować koszty dostawy,  uruchomienia maszyny i przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi.

 W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 70 punktów.

 • Ocena ofert wg kryterium nr 2Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – fizyczna weryfikacja zgłoszonej usterki” (G)  prowadzona będzie zgodnie z poniższym wzorem:

G = Gmin/Gn * 10

gdzie:

Gmin – Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (w godzinach) – najkrótszy wśród ocenianych ofert.

Gn – Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (w godzinach)  – ocenianej oferty;

 

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – fizyczna weryfikacja zgłoszonej usterki wynosi 10 pkt.

Czas reakcji serwisu gwarancyjnego, określony w Formularzu ofertowym,  Wykonawca podaje w godzinach.

Maksymalny czas reakcji serwisu gwarancyjnego – fizyczna weryfikacja zgłoszonej usterki wynosi 72 h od chwili zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty wskaże czas reakcji serwisu gwarancyjnego dłuższy niż 72 h lub nie wskaże żadnego oferta zostanie odrzucona.

W ww. kryterium - oferta może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Kryterium oceniane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej w formularzu ofertowym.

 

 • Ocena ofert wg kryterium nr 3Okres gwarancji” (S)  (warunek minimalny – 12 miesięcy) prowadzona będzie zgodnie z poniższym wzorem:

S = Tn/Tof * 20

gdzie:

S – Wartość punktowa kryterium okres gwarancji

Tn – okres gwarancji oferty badanej

Tof– najdłuższy proponowany okres gwarancji spośród ofert, które złożyły oferty

 

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium okres gwarancji wynosi 20 punktów. Kryterium oceniane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej w formularzu ofertowym (warunek minimalny – 12 miesięcy). Okres gwarancji, określony w Formularzu ofertowym,  Wykonawca podaje w miesiącach. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty wskaże okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy lub nie wskaże żadnego oferta zostanie odrzucona.

Łączna ocena oferty stanowi sumę uzyskanych punktów w każdym ww. kryteriów.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca pominie, jedno lub więcej kryteriów lub poda wartość niezgodną z opisem kryteriów jego oferta zostanie odrzucona.

Termin wykonania zamówienia: 
czwartek, Wrzesień 30, 2021
Powiat: 
mielecki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy, w zakresie jej wykonania w następujących okolicznościach:

 1. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile staną się niezbędne i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
 1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 1. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
 1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 1. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
 1. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 2. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców

 

 1. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza  od 10% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie.
 2. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych;
 3. działania siły wyższej lub działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy.

Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej po rygorem nieważności. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany

Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0076/20