Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. , ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, uruchomienie oraz instruktaż z obsługi ładowarki kołowej zgodnie z charakterystyką ładowarki kołowej zał. nr 1 do projektu umowy. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową sp. z o.o. w Zamościu” zwanym dalej Regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego https://lhs.com.pl/pl/strefa-klienta/przetargi lub dostępnym do wglądu w siedzibie PKP LHS sp. z o.  o. oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 43250000-0 Ładowarki czołowe.

3. Nie dopuszcza się składania ofert na wykonanie częściowe i wariantowe przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

5. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające w szczególności na:

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy (między innymi w przypadku nieuzyskania środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia), Zamawiający może odstąpić od postepowania/umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

7. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego etapu postępowania w formie aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania dodatkowego etapu postępowania poprzez negocjacje. Informacje o dodatkowym etapie postępowania zostały zawarte w Rozdziale X ust. 5 SWZ. 

 

Kod CPV: 
43250000-0
Warunki udziału w postępowaniu : 
 1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SWZ.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, składający ważną ofertę, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 9 Regulaminu i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.:

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku,

b. posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:

- wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy urządzeń danego typu o parametrach - ładowarka kołowa z łyżką o pojemności minimum 4 m3.

c. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku,

d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:

- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 400.000,00 zł,

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500.000,00  zł. 

3.Dokumenty jakie powinni złożyć Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostały określone w Rozdz. IV SWZ „Wymagane dokumenty".

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdz. III ust. 1 pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne dokumenty:

 1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; w przypadku spółki cywilnej należy także przedłożyć umowę spółki,
 2. zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 3. zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 4. wykaz – sporządzony wg wzoru zał. nr 2 do SWZ – wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch dostaw urządzeń danego typu o parametrach - ładowarka kołowa z łyżką o pojemności minimum 4 m3,

Na potwierdzenie, że w/w dostawy zostały wykonane z należytą starannością należy dołączyć protokoły odbioru lub referencje. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów wydanych przez zamawiającego.

5. informacja banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie niższej niż 400.000,00 zł wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł,

7. opis techniczny przedmiotu zamówienia, fotografia oferowanego urządzenia, deklaracja zgodności WE, umożliwiające Zamawiającemu jednoznaczne potwierdzenie zgodności parametrów technicznych oraz wyposażenia oferowanego urządzenia z wymogami określonymi w szczegółowym opisie urządzenia.

8. oświadczenie oferenta przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem – zał. nr 3 do SWZ,

9. oświadczenie oferenta przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie § 9 ust. 1 pkt 12-14 „Regulaminu udzielania zamówień..” tj. o nie łamaniu i nie obchodzeniu przepisów sankcyjnych wydanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie zgodnie ze wzorem – zał. nr 4 do SWZ,

10. dowód wpłacenia – wniesienia wadium,

11. w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (konsorcjum) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w § 9 „Regulaminu udzielania zamówień..” oraz dokumenty wymienione w § 10 ust. 1 Regulaminu przedstawia każdy z Wykonawców, a pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu mogą być przedstawione minimum przez jednego Wykonawcę lub przez wszystkich Wykonawców łącznie; ponadto do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz obowiązująca strony „umowa konsorcjum” zawierająca dokładne określenie celu gospodarczego, działań, które mają zostać podjęte dla zrealizowania zakładanego celu gospodarczego oraz zadań konsorcjantów, określenie czasu trwania konsorcjum, postanowienie o solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego, określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum, postanowienie wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków strony umowy konsorcjum bez zgody pozostałych uczestników,

12. oświadczenia oferenta – zbiorczo zawarte w formularzu ofertowym zawierające informacje zgodne z dołączonym wzorem, w tym m.in., że:

- żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

- uważa się związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu otwarcia ofert,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1-2 i 4-10 „Regulaminu udzielania zamówień..”,

- zapoznał się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i akceptuje ją bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Załączniki powinny zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SWZ bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on ”nie dotyczy”.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy, jeżeli umocowanie dla tych osób nie wynika z odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. W przypadku ubiegania się przez podmiot zagraniczny o udzielenie zamówienia zobowiązany on jest do przedłożenia kopii dokumentów będących podstawą jego działalności w danym kraju, które swą treścią bądź znaczeniem odpowiadają dokumentom wymienionym w ust 1, przetłumaczonym na język polski.

Termin składania ofert: 
wtorek, Listopad 29, 2022 - 11:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1. Termin i miejsce składania ofert.
  1. Termin składania ofert upływa w dniu 29.11.2022 r. o godz. 11:00

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną odrzucone.

2. Ofertę należy złożyć w kancelarii siedziby PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ul. Szczebrzeska 11, nie później niż do chwili upływu terminu składania ofert lub wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznej.

3. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania, za wyjątkiem sytuacji, gdy otwarcie oferty jest niezbędne w celu ustalenia adresu Wykonawcy.

4. W każdym momencie, przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może złożyć ofertę zamienną lub wycofać ofertę.

5. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 1. Cena za dostawę                                                                       waga kryterium – 80 %,
 2. Gwarancja                                                                                  waga kryterium – 15 %
 3. Termin realizacji umowy w dniach                              waga kryterium - 5 %,

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

C - cena -------------------------------> 80 % waga kryterium

C- cena = cena najniższa/ cena badanej oferty * 80 waga kryterium

G - Gwarancja -----------> 15 % waga kryterium

24 miesiące lub 3000 mth – 0 %;

36 miesięcy lub 4500 mth– 5 %;

48 miesięcy lub 6000 mth – 10 %;

60 miesięcy lub 7500 mth – 15 %.

Zamawiający wymaga co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji lub 3000 mth. Zamawiający wymaga określenia gwarancji zgodnie z powyższymi przedziałami w miesiącach lub motogodzinach. Jeżeli w ofercie Wykonawca nie poda okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował min. 24 miesiące gwarancji lub 3000 mth. Wskazanie w ofercie okresu krótszego niż 24  miesiące lub 3000 mth będzie skutkowało jej odrzuceniem.

T - Termin realizacji umowy w dniach ------------> 5 % waga kryterium

T - Termin dostawy = Termin najkrótszy z ofert/ Termin badanej oferty * 5 waga kryterium

Zamawiający nie dopuszcza wskazania dłuższego terminu dostawy niż 210 dni od daty podpisania umowy. Jeżeli w ofercie Wykonawca nie poda terminu dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 210 dni. Wskazanie w ofercie dłuższego terminu dostawy niż 210 dni będzie skutkowało jej odrzuceniem.

3. Liczba punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert zostanie ustalona wg wzoru:

Ocena oferty: O = C + G + T

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów (O) we wszystkich kryteriach oceny ofert.

Termin wykonania zamówienia: 
poniedziałek, Lipiec 31, 2023
Powiat: 
tarnobrzeski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy (między innymi w przypadku nieuzyskania środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia), Zamawiający może odstąpić od postepowania/umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Numer projektu: 
RPPK.05.02.00-18-0001/18