Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
Zamawiający: 
ECO TARNOBRZEG Sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sikorskiego 4
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, ziemne i instalacyjne polegające na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz przyłączy do budynków zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną wraz z robotami towarzyszącymi.

Zadanie jest realizowane pod nazwą:

"Wymiana sieci cieplnej w/p - sieć osiedlowa  oraz przyłącza na osiedlu Piastów"

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu”.

Kod CPV: 
45000000-7
45110000-1
45111220-6
45112710-5
45231110-9
45233140-2
45233262-3
45236000-0
Warunki udziału w postępowaniu : 

O wybór na Wykonawcę Umowy mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności, czynności lub dostaw, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danych prac, czynności lub dostaw, co udokumentują zgodnie z zapisami SIWZ,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Klauzuli 3.2 Instrukcji dla Oferentów,
 5. złożą ofertę, która nie jest sprzeczna z postanowieniami niniejszej SIWZ,
 6. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

Z postępowania na wybór Wykonawcy wyklucza się Oferentów:

 • którzy nie spełniają warunków określonych w SIWZ, lub w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub

- pomimo zgłoszenia żądania przez Zamawiającego nie udzielili Zamawiającemu wyjaśnień, nie dokonali uzupełnień informacji, oświadczeń lub dokumentów lub

- nie wnieśli wadium ważnego do upływu terminu związania ofertą lub na przedłużony okres związania ofertą, lub

- nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

 • którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności,
 • Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, których aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarli układ z wierzycielami, Wykonawców których działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajdują się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
 • którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 • osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • osoby prawne, których członków władz prawomocnie skazano za popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania publicznego,

 

Z postępowania na wybór Wykonawcy Zamawiający może wykluczyć również Oferentów wpisanych do Krajowego Rejestru Długów.

Termin składania ofert: 
czwartek, Lipiec 29, 2021 - 12:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Miejsce składania ofertECO Tarnobrzeg Sp. z o.o.ul. Sikorskiego 439-400 Tarnobrzeg (sekretariat, I piętro),

Miejsce otwarcia ofert: ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sikorskiego 4, pok. nr 7

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 
 1. Kryteria wyboru ofert:
 • cena oferty – znaczenie 70 pkt -

Ilość punktów = (Cena oferty najtańszej/Cena oferty rozpatrywanej ) X 70

 • ocena techniczna – znaczenie 30 pkt

30 pkt - Zastosowanie przy realizacji zamówienia rur preizolowanych o współczynniku przewodzenia ciepła mniejszym niż 0,024 W/mK zarówno przed jak i po starzeniu. Do oferty należy załączyć kopię badań potwierdzających wymaganą wartość współczynnika przewodzenia ciepła przed starzeniem i po starzeniu dla oferowanego systemu surowcowego zgodne z aktualną obowiązującą normą PN-EN 253  wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze posiadające akredytację do badania przewodności cieplnej).

15 pkt - Zastosowanie przy realizacji zamówienia rur preizolowanych o współczynniku przewodzenia ciepła w przedziale od 0,024 W/mK do 0,027 W/mK zarówno przed jak i po starzeniu. Do oferty należy załączyć kopię badań potwierdzających wymaganą wartość współczynnika przewodzenia ciepła przed starzeniem i po starzeniu dla oferowanego systemu surowcowego zgodne z aktualną obowiązującą normą PN-EN 253  wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze posiadające akredytację do badania przewodności cieplnej).

Termin wykonania zamówienia: 
sobota, Grudzień 31, 2022
Powiat: 
M. Tarnobrzeg
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

 1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty
  w zakresie:
 • wykonania świadczeń zamiennych (robót zamiennych), których wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia wykonawcy.
 • zmniejszenie zakresu rzeczowego: w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 • zmniejszenie zakresu rzeczowego: w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 • zmniejszenie zakresu rzeczowego jeżeli po wykonaniu kompletnych odkrywek projektant stwierdzi brak konieczności wykonywania zaprojektowanych robót w całości.
 • rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
 • wydłużenie okresu rękojmi, o dowolny okres.
 • dopuszcza się wszelkie zmiany niniejszej umowy pod warunkiem, że będą one służyły prawidłowej realizacji zobowiązań zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR.
 • wydłużenie terminu realizacji umowy (w przypadku niemożności zachowania wyznaczonego terminu z powodu wystąpienia klęsk żywiołowych).
Numer projektu: 
RPPK.03.03.01-18-0009/16