Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Numer projektu: 
RPPK.04.04.00-18-0025/16-00
Zamawiający: 
Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie, ul. 1 Maja 1 37-310 Nowa Sarzyna
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kompleksowego pełnienia nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego  pn.  „ Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej”

1.Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonywanymi robotami  budowlanymi sprawowany będzie zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

2. Zakres robót budowlanych obejmuje  przebudowę i rozbudowę filii Ośrodka Kultury, budowę  wewnętrznej instalacji: wod.-kan, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej  i odgromowej, wyposażenia obiektu w aparaturę nagłośnieniową  i oświetleniową sceny oraz budowę miejsc postojowych na działce nr ewid. 11842 w miejscowości Wola Zarczycka.

3.  Szczegółowy zakres robót  budowlanych  zawarty jest w dokumentacji  projektowej oraz przedmiarach robót.

4. Dokumentacja projektowa i przedmiary robót wraz z ogłoszeniem  o zamówieniu na roboty budowlane zamieszczone zostały w dniu 7.09.2022 r. na mini Portalu Urzędu Zamówień Publicznych (adres strony WWW , https://miniportal.uzp.gov.pl,  identyfikator postępowania  d87304e6-6b7d-4e50-acab-a63ddad5341c. Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2022/BZP 00337377/01.

Termin składania ofert: 
czwartek, Październik 20, 2022 - 09:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie w terminie do dnia 20 października   2022 r. do godz.  9 00,

z dopiskiem:   Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu  robót budowlanych w ramach zadania  pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2022 r. o godz. 9 15 .

 O wynikach  postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców umieszczając informację  na stronie internetowej. Wykonawcę, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zaprosi do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania w uzasadnionych przypadkach.

 

 

 

 

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Czerwiec 30, 2023
Powiat: 
leżajski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Kryteriami w wyborze najkorzystniejszej  oferty są:

- cena oferty brutto – 100 %

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.