Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Numer projektu: 
RPPK.03.02.00-18-001/18
Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Ogólna charakterystyka zamówienia:

Wykonanie tablic informacyjnych o projekcie unijnym dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

2. Zakres przedmiotowy:

2.1. Zamówienie obejmuje wykonanie i montaż tablic informacyjnych o projekcie unijnym wraz ze stelażem – według załączonego wzoru, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji (wzór dla projektów podpisanych po 01/01/2018 r.)

2.2. Tablice mają być wykonane z trwałych materiałów, tak by tablice informacyjne mogły w przyszłości pełnić również funkcję tablic pamiątkowych.

2.3. Tablice muszą zawierać:

  • znak FE, barwy RP, znak UE oraz oficjalne logo promocyjne województwa,
  • tytuł projektu:

Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Budynku Administracyjnego

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

  • cel projektu:

Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku jak również oszczędność kosztów zakupu energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby budynku Administracyjnego oraz budynku Przychodni Specjalistycznej

  • nazwę beneficjenta:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

  • adres portalu:

www.mapadotacji.gov.pl

2.4. Rozmiar tablic: min. 80 cm x 120 cm.

2.5. Ilość sztuk: 2.

2.6. Wzór tablicy informacyjnej i pamiątkowej jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać znaków, informacji, ect. poza uzupełnieniem treści we wskazanych polach.

Tablice informacyjna i pamiątkowa nie mogą zawierać innych dodatkowych informacji i elementów graficznych, np.: logo partnera lub wykonawcy prac.

Wzory tablic dostępne są w Internecie na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja

oraz na stronie internetowej Programu.

Termin składania ofert: 
piątek, Styczeń 18, 2019 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Siedziba Zamawiającego, pokój nr 12 do dnia: 18/01/2019 r. do godziny 10.00.

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, luty 15, 2019
Powiat: 
niżański
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Cena (koszt) - 100%

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.