Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Numer projektu: 
RPPK.09.04.00-18-0016/17
Zamawiający: 
Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie, Ul. Warszawska 26a35-205 Rzeszów
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przeprowadzenie szkoleń   dla 19   uczniów  (60 godz)Zespołu Szkół Samochodowych

w Rzeszowie z zakresu  szkolenie z branżowego języka angielskiego. Zakłada się 2gr średnio 10 os. w wymiarze 30h/gr. Szkolenie będzie prowadzone przez trenera z co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym. Zajęcia będą się odbywać popołudniami i w dni wole od zajęć lekcyjnych. Szkolenia prowadzone będą częściowo na symulacji e-learningowej którą posiada ZSSam.
Kurs obejmuje zakresy tematyczne m.in.:

-Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych

-Rodzaje usterek

-Budowa i eksploatacja silników spalinowych

-Zagadnienia mechaniczne, przekładnie

-Zagadnienia elektromechaniczne.

 

 

 

 1. Wymagania:
 • Terminu wykonania zamówienia do 31.05..2019
 • Trenerzy posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie
 • Trenerzy posiadają  doświadczenie w pracy z narzędziem e-lerarnigowym
 • Szkolenia mają odbywać się w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie  
Termin składania ofert: 
czwartek, Grudzień 27, 2018 - 11:15
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Miejsce złożenia oferty: Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie ul. Warszawska 26a.

 

Osoba do kontaktów: kierownik proj. Adam Fudali Tel 605236230

 

Sposób złożenia oferty:  w formie elektronicznej na adres e-mail: afudali@poczta.onet.pl  lub osobiście w pokoju  nr 3 (sekretariat)

 

Termin złożenia oferty: do 27.12.2018 

 

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Maj 31, 2019
Powiat: 
rzeszowski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

 

4.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (w %)

 

1 Cena 60

2 Termin realizacji  20

3 Doświadczenie* 20

 

* Doświadczenie:

- trenerzy posiadająco najmniej 2 letniedoświadczeniew prowadzeniu tego typu kursów
- trenerzy przeprowadzili co najmniej300 godz, szkoleńoraz posiadająpraktycznedoświadczenie

 

4.2 Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach kryterium „Cena”,

przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

4.3 Punkty za kryterium nr 1 „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena najtańszej oferty

------------------------------- x 60% x 100 = liczba punktów

Cena oferty badanej

 

 

W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

4.4 Punkty za kryterium

 nr 2 – Termin realizacji, Zamawiający w kryterium

przyzna następujące punkty:

 • Maksymalny  okres do 6 miesięcy – 0 pkt ,
 • do 5  miesięcy – 5 pkt,
 • do 4 miesięcy- 10 pkt,
 • do 3 miesięcy – 15 pkt,
 • do 2 miesięcy – 20 pkt,

 

nr 3- Doświadczenie

 • do  24 miesięcy – 0 pkt ,
 • do 30  miesięcy – 5 pkt,
 • do 36 miesięcy- 10 pkt,
 • do 42 miesięcy – 15 pkt,
 • powyżej  42 miesięcy – 20 pkt,

 

3 Doświadczenie* 20

 

* Doświadczenie:

- trenerzy posiadająco najmniej 2 letniedoświadczeniew prowadzeniu tego typu kursów
- trenerzy przeprowadzili co najmniej300 godz, szkoleńoraz posiadająpraktycznedoświadczenie
(e-learning).

 

4.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa odpowiednio w pkt. 4.2 i 4.4

4.6 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.