Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Numer projektu: 
RPPK.09.04. 00-18-0016/17
Zamawiający: 
Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie, Ul. Warszawska 26a35-205 Rzeszów
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia:

 Przeprowadzenie 24 godzinnego szkolenia dla 4 nauczycieli   Zespołu Szkół Samochodowych
w Rzeszowie w  ramach realizacji projektu  „Autostrada do kariery" nr: identyfikacyjny 
RPPPK.09.04. 00-18-0016/17 realizowanego w ramach osi priorytetowej IX, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Tematyka:

                                                                                  
1)  laboratoryjne  umiejętności łączenia, weryfikacji i oceny parametrów i sygnałów najnowszych

podzespołów systemu pojazdowego z opracowaniem charakterystyk nowoczesnych czujników stosowanych w elektronicznych systemach sterowania pracą silnika.

 

2) z zakresu najnowszych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa biernego, czynnego i komfortu

jazdy (elektronika pokładowa) oraz oceny i weryfikacji poj pod względem ochrony środowiska

 

3) z zakresu naprawy najnowszych zespołów : układów zasilania silnika(np TFSI) ,

zawieszenia, układów napędowych (w tym samochody o napędzie elektrycznym),

 

 

Szkolenia mają odbywać się w systemie teoretyczno praktycznym 25/75 w powiecie rzeszowskim  
Wymagane wyposażenie warsztatu:

Stół probierczy do badania wtryskiwaczy CR z możliwością kodowania wtryskiwaczy, oprogramowanie ESI Tronic,  KTS 570 i wyższe modele, KTS z oscyloskopem,

Sala szkoleniowa – klimatyzowana wraz z zapleczem warsztatowo technicznym

Termin składania ofert: 
piątek, Listopad 23, 2018 - 08:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Miejsce złożenia oferty: Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie ul. Warszawska 26a.

 

Osoba do kontaktów: kierownik proj. Adam Fudali Tel 605236230

 

Sposób złożenia oferty:  w formie elektronicznej na adres e-mail: afudali@poczta.onet.pl  lub osobiście w pokoju  nr 3 (sekretariat)

 

Termin złożenia oferty: do 23.11.2018  

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Grudzień 28, 2018
Powiat: 
M. Rzeszów
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

3. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

 

3.1.Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (w %)
1 Cena 60
2 Termin realizacji  20
3 Doświadczenie 20

Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach kryterium „Cena”,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

3.2 Punkty za kryterium nr 1 „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena najtańszej oferty

------------------------------- x 60% x 100 = liczba punktów

Cena oferty badanej

W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.3 Punkty za kryterium
 nr 2 – Termin realizacji, Zamawiający w kryterium

przyzna następujące punkty:

 • Maksymalny  okres do 6 tygodni – 0 pkt ,
 • do 5 tygodni –  pkt,5
 • do 4 tygodni- 10 pkt,
 • do 3 tygodni – 15 pkt,
 • do 2 tygodni - 20 pkt 

nr 3 doświadczenie  - ilość przeprowadzonych  godzin szkoleń

 • 300 h  – 20 pkt
 • 250 h - 15 pkt
 • 200h – 10 pkt
 • 100 h – 5 pkt
 • Poniżej 0 pkt

 

3.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa odpowiednio w pkt. 3.2 i 3.3

3.5 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.