Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Zamawiający: 
Gmina Majdan Królewski, ul. Rynek 1a36-110 Majdan Królewski
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, nad robotami budowlanymi całego procesu inwestycyjnego w branży: elektrycznej i konstrukcyjno-budowlanej wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zadania pn.. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: „DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINACH MAJDAN KRÓLEWSKI I NIWISKA”

Część 1 zamówienia: „Nadzór inwestorski nad „Dostawą  i montażem instalacji fotowoltaicznych w gminie Majdan Królewski”

Termin realizacji do dnia 20 maja 2019 r.

Przedmiotem zamówienia w części 1 jest nadzór inwestorski nad dostawą i montażem 5 instalacji fotowoltaicznych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

 1. Oczyszczalnia Ścieków w Majdanie Królewskim; Obręb 0005; Nr działek 1390/5, 1389/3, 1392/4; Moc PV [kW] 39,6
 2. Oczyszczalnia Ścieków w Rusinowie; Obręb 0006; Nr działek 157, 158; Moc PV [kW] 39,9;
 3. Przepompownia Wody w Hucie Komorowskiej; Obręb 0002; Nr działek 804/1, 804/2, 802, 807/1, 807/2; Moc PV [kW] 30;
 4. Urząd Gminy w Majdanie Królewskim; Obręb 0005; Nr działek 1245/1; Moc PV [kW] 9,9;
 5. Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim; Obręb 0005; Nr działki 1133; Moc PV [kW] 19,8;

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in. takich czynności jak:

1. Pełny zakres czynności określonych w Ustawie – Prawo BudowlaneArt. 25 i 26 tj.:

a. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

b. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z

c. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

d. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

e. Kontrolowanie rozliczeń budowy.

2. Kontrolowanie rozliczeń zadania inwestycyjnego co do zgodności zakresu i jakości robót, oraz podpisywanie dokumentów rozliczeniowych z tym związanych tj. Protokołów odbioru robót i faktur Wykonawcy. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest również do sprawdzania dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę tj. książki obmiaru robót i kosztorysów powykonawczych. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest przy udziale projektanta do sporządzania ewentualnych protokołów konieczności i robót zamiennych celem przedłożenia ich Zleceniodawcy do zatwierdzenia

3. Inspektor Nadzoru będzie wykonywał obowiązki określone na bieżąco oraz będzieponosił koszty koniecznych dojazdów.

4. Kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją przetargową, z projektami budowlanymi, zgodności z umową zawartą z generalnym Wykonawcą montażu instalacji, przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5. Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów realizacji inwestycji oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu oraz zaproponowanie programów naprawczych

6. Dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy odnośnie:

-zakresu wykonanych robót;

- odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

- zakończenia robót i gotowości do odbioru.

7. Sprawdzanie jakości wykonanych prac i wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i/lub niedopuszczonych do zastosowania.

8. Żądania od kierownika budowy i robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdy kontynuacja mogła wywołać zagrożenia.

9. Egzekwowanie kompletowania przezwykonawcę robót wymaganych certyfikatów i świadectw dla wyrobów budowlanych

10. Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów prac zanikających i/lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych.

11. Udział w naradach koordynacyjnychw terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą.

12. Egzekwowanie od wykonawcyrobót bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji projektu

13. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.

14. Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego  i rozruchu instalacji.

15. Stwierdzenie zakończenia prac montażowych poszczególnych instalacji, sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentów odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej;

16. Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawców pac montażowych usterek stwierdzonych  w trakcie odbiorów.

17. Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych

18. Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zaleceń, usunięcia uchybień ujawnionych podczas kontroli, a także udzielanie wyjaśnień.

19. Udział w odbiorach częściowych i końcowym zadania, po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia, objętego umową.

20. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach i ryzyku przy realizacji zadania.

21. Realizacja zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż.;

22. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zaniechania wykonania pewnych robót przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez inwestora protokołu konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne oraz sprawdzanie kosztorysów dodatkowych, zamiennych wykonanych przez Wykonawcę.

23. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej z ważniejszych elementów wykonywanych robót.

24. Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy przed zgłoszeniem zakończenia robót przez Wykonawcę.

25. Inspektor zobowiązany jest do przebywania na budowie przynajmniej dwa razy w tygodniu w okresie trwania robót, udział w przekazywaniu placu budowy dla Wykonawcy, spotkaniach roboczych na budowie, w odbiorach robót zanikających i przeglądach gwarancyjnych zadania w okresie rękojmi i gwarancji, udział w komisji odbioru końcowego zadania i przekazaniu do eksploatacji.

26. W przypadku niemożności bycia na budowie, Inspektor zobowiązany jest zapewnić zastępstwo kompetentnej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie zapewniającym pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zamówienia.

 

Część 2 zamówienia:   „Nadzór inwestorski nad „Dostawą  i montażem instalacji fotowoltaicznych w gminie Niwiska”

Termin realizacji do dnia 10 grudnia 2018 r.

Przedmiotem zamówienia w części 2 jest nadzór inwestorski nad dostawą i montażem dostawa i montaż 2 instalacji fotowoltaicznych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

 1. Oczyszczalnia Ścieków w Trześni; Obręb 0008; Nr działki 50; Moc PV [kW] 45
 2. Urząd Gminy w Niwiskach oraz Gimnazjum Publiczne im. Świętej Królowej Jadwigi; Obręb 0007; Nr działek 1060/3, 2535/2; Moc PV [kW] 15

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in. takich czynności jak:

 1.  Pełny zakres czynności określonych w Ustawie – Prawo BudowlaneArt. 25 i 26 tj.:

a. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

b. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

c. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

d. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

 e. Kontrolowanie rozliczeń budowy.

2. Kontrolowanie rozliczeń zadania inwestycyjnego co do zgodności zakresu i jakości robót, oraz podpisywanie dokumentów rozliczeniowych z tym związanych tj. Protokołów odbioru robót i faktur Wykonawcy. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest również do sprawdzania dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę tj. książki obmiaru robót i kosztorysów powykonawczych. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest przy udzialeprojektantado sporządzaniaewentualnych protokołów konieczności i robót zamiennychcelem przedłożenia ich Zleceniodawcy do zatwierdzenia

3. Inspektor Nadzoru będzie wykonywałobowiązki określonena bieżącooraz będzieponosiłkosztykoniecznych dojazdów.

4. Kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją przetargową, z projektami budowlanymi, zgodności z umową zawartą z generalnym Wykonawcą montażu instalacji, przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5. Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów realizacji inwestycji oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu oraz zaproponowanie programów naprawczych

6. Dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy odnośnie:

-zakresu wykonanych robót;

- odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

- zakończenia robót i gotowości do odbioru;

7. Sprawdzanie jakości wykonanych prac i wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i/lub niedopuszczonych do zastosowania.

8. Żądania od kierownikabudowy i robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdy kontynuacja mogła wywołać zagrożenia.

9. Egzekwowanie kompletowania przezwykonawcę robót wymaganych certyfikatów i świadectw dla wyrobów budowlanych

10. Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów prac zanikających i/lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych.

11. Udział w naradach koordynacyjnychw terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą.

12. Egzekwowanie od wykonawcyrobótbezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji projektu

13. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.

14. Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego  i rozruchu instalacji.

15. Stwierdzenie zakończenia prac montażowych poszczególnych instalacji, sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentów odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej;

16. Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawców pac montażowych usterek stwierdzonych  w trakcie odbiorów.

17. Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych

18. Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zaleceń, usunięcia uchybień ujawnionych podczas kontroli, a także udzielanie wyjaśnień.

19. Udział w odbiorach częściowych i końcowym zadania, po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia, objętego umową.

20. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach i ryzyku przy realizacji zadania.

21. Realizacja zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż.;

22. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zaniechania wykonania pewnych robót przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez inwestora protokołu konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne oraz sprawdzanie kosztorysów dodatkowych, zamiennych wykonanych przez Wykonawcę.

23. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej z ważniejszych elementów wykonywanych robót.

24. Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy przed zgłoszeniem zakończenia robót przez Wykonawcę.

25. Inspektor zobowiązany jest do przebywania na budowie przynajmniej dwa razy w tygodniu w okresie trwania robót, udział w przekazywaniu placu budowy dla Wykonawcy, spotkaniach roboczych na budowie, w odbiorach robót zanikających i przeglądach gwarancyjnych zadania w okresie rękojmi i gwarancji, udział w komisji odbioru końcowego zadania i przekazaniu do eksploatacji.

26. W przypadku niemożności bycia na budowie, Inspektor zobowiązany jest zapewnić zastępstwo kompetentnej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie zapewniającym pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zamówienia

Kod CPV: 
71520000-9
Warunki udziału w postępowaniu : 

1. Wykonawca składający ofertę musi spełnić warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia i posiadania doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru nad wykonaniem instalacji fotowoltaicznych tj. wykazać, że:

a. dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

 •  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 • w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

b. posiada doświadczenie zawodowe w okresie 5 lat (liczone od daty uzyskania uprawnień) w wykonaniu co najmniej dwóch usług polegających na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad budową instalacji fotowoltaicznych o mocy 15kW każda.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy przedłożyć,

a. Wykaz osób załącznik nr 2do oferty przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z załączeniem kopii dokumentów poświadczających wymagane uprawnienia inspektorów.

3. Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr  3 i 4  do niniejszego Zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 
czwartek, Październik 25, 2018 - 11:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Miejsce składania ofert:

 • osobiście w Urząd Gminy Majdan Królewski, ul. Rynek 1a, 36 - 110 Majdan Królewski, w sekretariacie urzędu
 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Majdan Królewski, ul. Rynek 1a, 36 - 110 Majdan Królewski z dopiskiem:

Oferta na : Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: „DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINACH MAJDAN KRÓLEWSKI I NIWISKA” nie otwierać przed  25.10.2018 r, do godz. 11:15

W przypadku składania ofert drogą pocztową (kurierską), decyduje chwila otrzymania oferty przez Zamawiającego.

Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna Urzędu Gminy.

 

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto za przedmiot zamówienia. Cena ma zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

C n = [C min / C r] x 100 gdzie:

C n - liczba punktów w kryterium cena

C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert rozpatrywanych Cr- cena oferty rozpatrywanej 100 - wskaźnik stały

Opis :

Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.

Z wybranym wykonawcą  lub wykonawcami  zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową, bez względu na sposób obliczenia ceny.

Termin wykonania zamówienia: 
poniedziałek, Maj 20, 2019
Powiat: 
kolbuszowski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Zgodnie z zapisami we wzorach umów i postawieniami obowiązujacego prawa.

Numer projektu: 
RPPK.03.01.00-18-0451/17-00