Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0572/17-00
Zamawiający: 
MTA Design Marek Tarnawski, Wysoka 440 B, 37- 100 Łańcut
Opis przedmiotu zamówienia: 

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy sprzętu komputerowego dla MTA Design Marek Tarnawski.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do Zapytania ofertowego - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Zamawiającynie dopuszczaskładania ofert częściowych.

Kod CPV: 30213000-5 – komputery osobiste, 30231300-0 – monitory ekranowe, 30236000-2 – różny sprzęt komputerowy, 30200000-1 – urządzenia komputerowe, Kod CPV 30213100-6 – komputery przenośne, Kod CPV 30237450-8 – tablety graficzne.

Termin składania ofert: 
czwartek, Grudzień 20, 2018 - 16:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Oferta może zostać złożona:

 1. osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w biurze firmy:

MTA Design Marek Tarnawski

ul. Gałęzowskiego 6, 35 - 074 Rzeszów

w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego podanym poniżej oraz zapisem: “OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO PLATFORMY DO WIZUALIZACJI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ VR”:

 1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: marek@mtadesign.pl

Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć do dnia 20.12.2018r. godz. 16:00. Oferta musi być ważna przez minimum 30 dni od terminu składania ofert.

Wybór Oferenta nastąpi w dniu 20.12.2018 r.

Termin wykonania zamówienia: 
wtorek, Styczeń 15, 2019
Powiat: 
łańcucki
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 
 1. Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena = A+B

Ad. A. – Kryterium Cenazostanie obliczone według następującego wzoru:

(najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 60 punktów

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w niniejszym kryterium wynosi 60 punktów.

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Ad. B. – Kryterium Gwarancjazostanie obliczone według następującego wzoru:

 1. Udzielenie co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości i dłuższej – 40 punktów,
 2. Udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości – 30 punktów,
 3. Udzielenie co najmniej 18 miesięcznej gwarancji jakości – 20 punktów,
 4. Udzielenie co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości – 10 punktów,
 5. Udzielenie krótszej niż 12 miesięcznej gwarancji – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w niniejszym kryterium wynosi 40 punktów.

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A. Cena, Kryterium B. Gwarancja, zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A i B). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu niespełniającego założeń zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.