Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Numer projektu: 
RPPK.04.03.02-18-0062/18
Zamawiający: 
Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o., ulica Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa – Przetworników ciśnienia  – szt. 4

Adres strony internetowej, na której dostępne jest  zapytanie ofertowe oraz dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania: http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl zakładka Przetargi.

Termin składania ofert: 
poniedziałek, Marzec 15, 2021 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1, pokój nr 105

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1, pokój nr 104

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Maj 14, 2021
Powiat: 
M. Tarnobrzeg
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

cena - waga 100% 

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.