Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Numer projektu: 
RPPK.06.04.04-18-0001/19-00
Zamawiający: 
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, 35-002 Rzeszów, ul. Stefana Okrzei 7
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do laboratorium w Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz”.

Miejsce wykonania przedmiotu umowy: Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz”, Jasionka 952A, 36-002 Jasionka.

Zamawiający poniżej określił minimalne parametry techniczne, jakościowe, wydajnościowe, ergonomiczne i eksploatacyjne jakie muszą spełniać oferowane produkty. Nie dotyczy sytuacji gdy w pozycji została wpisana inna tolerancja wymiarowa.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI – Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 – Infrastruktura Edukacyjna, Poddziałanie 6.4.4 – Instytucje popularyzujące naukę.

 

Parametry inkubatora z wytrząsaniem dla pracowni biologiczno-ekologicznej PCN „Łukasiewicz”:

- Nastołowy inkubator z wytrząsaniem z przezroczystą obudową pozwalającą na oglądanie próbek bez naruszania atmosfery w komorze

- Wymiary platformy minimalne: 300 mm x 300 mm

- Prędkość wytrząsania minimum, zakres: 30-300 rpm

- Zakres temperatur: 30°C - 60°C

- Czas pracy regulowany: 1 min – 48 h lub praca ciągła

- Cyfrowy system operacyjny

- Zasilanie: 230V

 

Niezbędne akcesoria minimum:

- statyw/uchwyt na kolbę Erlenmeyera 1000 ml: 3 sztuki

- statyw/uchwyt na kolbę Erlenmeyera 500 ml: 4 sztuki

- statyw/uchwyt na kolbę Erlenmeyera 250 ml: 8 sztuk

- statyw/uchwyt na kolbę Erlenmeyera 125 ml: 8 sztuk

- statyw/uchwyt na probówki laboratoryjne dowolnego typu: 1 sztuka

 

Dodatkowe akcesoria (opcjonalne):

- mata antypoślizgowa: 1 sztuka

- statyw/uchwyt na szalki Petriego: 1 sztuka

- statyw/uchwyt na probówki do montażu na platformie: 1 sztuka

- statyw/uchwyt na kolbę Erlenmeyera 50 ml: 16 sztuk

- statyw/uchwyt na probówki, horyzontalne: 3 sztuki

 

Termin realizacji: do 6 tygodni licząc od dnia podpisania umowy

Dostawa  obejmuje towar nowy, nieużywany, pełnowartościowy.

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do 6 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.

 

CPV   39162100-6 Pomoce dydaktyczne

 

Dodatkowe informacje

1) Rozliczenie dostawy następować będzie po potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowej realizacji zamówienia lub danej części zamówienia i na podstawie cen wskazanych w ofercie Wykonawcy. Termin płatności do 30 dni licząc od dnia odbioru i dostarczenia faktury.

2) Cena oferty brutto musi uwzględniać wszelkie koszty związane z kompleksową dostawą.

3) Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).

4) Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5) Za ustalenie świadczeń obejmujących przedmiot zamówienia oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.

6) W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest  szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zapytania ofertowego, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących dokumentów, materiałów lub treści złożonych ofert.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionych warunków współpracy. 

9) Umowa zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego, który będzie uwzględniał kary umowne za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy.

Pytania co do treści zapytania ofertowego należy kierować na adres: a.wojtowicz@kulturapodkarpacka.pl

Termin składania ofert: 
środa, Lipiec 19, 2023 - 09:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty:
  1.  w postaci elektronicznej na adres a.wojtowicz@kulturapodkarpacka.pl  Oferta w postaci elektronicznej powinna być złożona jako skan podpisanej oferty lub
  2. w formie pisemnej składając ją w sekretariacie Zamawiającego we wskazanym w zapytaniu terminie.
 2.  Oferta może zostać złożona na formularzu innym niż załączony formularz ofertowy, pod warunkiem że zawiera wszystkie elementy zawarte w otrzymanym formularzu oferty.
 3. W przypadku oferty złożonej w formie pisemnej, oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Dostawa inkubatora z wytrząsaniem dla pracowni biologiczno-ekologicznej PCN „Łukasiewicz”
 4. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający wymaga aby do oferty załączono odpowiednio rysunki i szczegóły oferowanych produktów.

 

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia:  19 lipca 2023 r. do godz. 9.00

 1. dla formy pisemnej w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami rozdziału VII
 2. dla postaci elektronicznej na adres mailowy a.wojtowicz@kulturapodkarpacka.pl. Liczy się moment wpłynięcia oferty na wskazany adres.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla danej części, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

 

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

X. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

 

XI. Inne informacje dotyczące zamówienia:

 1. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia, przelewem na konto wykonawcy w terminie do 30 dni, licząc od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku  przez wykonawcę. Datą zapłaty faktury VAT będzie data obciążenia konta zamawiającego. 
 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 3. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyny. 
 4. Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli:
 1. nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 3. wystąpiła nadzwyczajna zmiana okoliczności powodująca, iż prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie zamawiającego czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie umowy
 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 1. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia w szczególności ze względu na jej niezgodność
  z opisem przedmiotu zamówienia;
 2. zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 3. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
 4. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 5. wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie w treści oferty, omyłek pisarskich oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z warunkami zaproszenia do składania ofert, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty a wpływających na zgodność złożonej oferty
  z treścią i wymogami zaproszenia do składania ofert.
 1. Zamawiający poprawia w ofercie:
 1. oczywiste omyłki pisarskie,
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem z treścią zaproszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Termin wykonania zamówienia: 
czwartek, Sierpień 31, 2023
Powiat: 
rzeszowski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami*: 

 

cena – 100 %

W zakresie kryterium „Cena” - waga 100 pkt. ocena ofert będzie przeprowadzona w oparciu o wyliczenie na podstawie wzoru matematycznego:

 

      Najniższa oferowana cena oferty

C =                                                                                       x  100 pkt

                                                Cena oferty badanej

V. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto dostawy oraz ceny brutto  będącej przedmiotem zamówienia powiększonej  o obowiązujący podatek VAT.

 

VI. Cena podana przez Wykonawcę za poszczególne elementy obowiązuje przez cały okres realizacji zamówienia.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.