Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
Zamawiający: 
Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętych Piotra i Pawła w Borku Starym Sp. z o.o., Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Barbary w Grodzisku Dolnym Sp. z o.o., Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matk
Opis przedmiotu zamówienia: 
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. (Opis przedmiotu zamówienia) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu oraz przeprowadzeniu kompletnej procedury przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 6 małych instalacji fotowoltaicznych w ramach projektów:
  1. Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Borek Stary – instalacja nr 1, zadanie 1 (inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętych Piotra i Pawła w Borku Starym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
  2. Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Grodzisko Dolne I – instalacja nr 1, zadanie 2 (inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Barbary w Grodzisku Dolnym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
  3. Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Iskrzynia  – instalacja nr 1, zadanie 3 (inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Iskrzyni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
  4. Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mała III – instalacja nr 1, zadanie 4 (inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Chrystusa Króla w Jaśle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
  5. Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mała IX – instalacja nr 1, zadanie 5 (inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Śnieżnej w Rzeszowie-Budziwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
  6. Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Glinik Dolny XIV – instalacja nr 1, zadanie 6 (inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Wiśniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
 3. Charakterystyczne parametry każdej instalacji (każdego z zadań):
  1. moc zainstalowana paneli fotowoltaicznych 200 kWp,
  2. orientacja paneli: na południe (0°), kąt nachylenia w stosunku do horyzontu – 25°;
  3. sposób montażu paneli na konstrukcji – poziomy (horyzontalny), po 4 panele na konstrukcji;
  4. wolnostojący stelaż pod panele fotowoltaiczne składający się głównie z profili stalowych ocynkowanych lub aluminiowych z podporami osadzonymi w gruncie;
  5. sposób montażu paneli na konstrukcji (stelażu) – panele ułożone horyzontalnie (tzn. dłuższa krawędź panelu w poziomie), po 4 rzędy paneli na stole stelażowym;
  6. sposób mocowania stelażu do podłoża – pojedyncza podpora osadzona w gruncie (pojedynczy słup podporowy na przekroju a-a na rysunku K1 w projekcie budowlanym);
  7. stacja transformatorowa 250 kVA;
  8. moc maksymalna pojedynczego panelu dla warunków STC (Pmax STC) 285 Wp, pozostałe parametry elektryczne i mechaniczne określone w projekcie wykonawczym;
  9. gwarancja producenta paneli na moc na co najmniej następujących warunkach:
   1. gwarancja rzeczywistej mocy modułu w momencie dostawy nie mniej niż 97,5% mocy nominalnej (znamionowej) określonej w karcie katalogowej modułu,
   2. roczny spadek mocy nominalnej (znamionowej) nie większy niż 0,7% mocy znamionowej nominalnej (znamionowej) określonej w karcie katalogowej modułu przez okres co najmniej 25 lat (jednoczesna gwarancja że moc na końcu 25. roku działania modułu będzie odpowiadała co najmniej 80,0% mocy nominalnej (znamionowej) określonej w karcie katalogowej modułu);
  10. parametry mechaniczne i elektryczne inwerterów określone w projekcie wykonawczym;
  11. parametry komponentów oraz układów monitoringu parametrów instalacji oraz monitoringu wizyjnego określone w projekcie wykonawczym;
  12. parametry okablowania określone w projekcie wykonawczym.
 4. W zakres zamówienia dla każdego z zadań wchodzi w szczególności:
  1. wykonanie robót budowlanych określonych w projektach wykonawczych w zakresie budowy kompletnej instalacji fotowoltaicznej oraz przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia;
  2. aktualizacja (lub uzyskanie) na rzecz i w imieniu zamawiającego warunków przyłączenia dla wytwórców do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej średniego napięcia przedsiębiorstwa energetycznego (operatora systemu dystrybucyjnego właściwego dla lokalizacji inwestycji) dla instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi danego przedsiębiorstwa energetycznego, obejmująca w szczególności:
   1. sporządzenie właściwego wniosku o zmianę dotychczasowych lub określenie nowych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców wraz z wymaganymi załącznikami;
   2. prowadzenie wszelkiej korespondencji i koniecznych uzgodnień z przedsiębiorstwem energetycznym w toku procedury określania warunków przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej;
  3. realizacja w imieniu zamawiającego zobowiązań zamawiającego wynikających z umowy o przyłączenie (w szczególności przygotowanie i złożenie Oświadczenia o wykonaniu małej instalacji potwierdzającego prawidłowość prac wykonanych przez wykonawcę);
  4. uzyskanie dokumentu potwierdzającego możliwość świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej od przedsiębiorstwa energetycznego;
  5. przeprowadzenie wszelkich wymaganych czynności niezbędnych do zawarcia przez zamawiającego Umowy dystrybucji energii elektrycznej oraz Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej w zakresie odnoszącym się do energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z instalacji;
  6. uruchomienie instalacji i rozpoczęcie wprowadzania do sieci elektroenergetycznej energii elektrycznej wytworzonej w instalacji, w tym przygotowanie wszelkich dokumentów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
  7. poniesienie wszelkich kosztów (w tym wymaganych prawem opłat i zaliczek, a w szczególności opłaty przyłączeniowej na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego) związanych z wszystkimi etapami procesu przyłączania instalacji do sieci elektroenergetycznej.
 5. Szczegółowy zakres robót i innych świadczeń precyzują projekty wykonawcze załączniki do niniejszej specyfikacji. Przedmiary robót należy traktować jako dokumenty pomocnicze do wykonania kosztorysu oraz obliczenia ceny oferty, która powinna uwzględnić ewentualne rozbieżności w ilości robót pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektami jako nadrzędną i właściwą – stanowiącą podstawę do wyceny robót – należy traktować treść projektu wykonawczego.
 6. Kody wspólnego słownika zamówień o którym mowa w Rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.Urz. WE L 340 z 16 grudnia 2002 r.)[1]:
  1. 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne;
  2. 45000000-7 Roboty budowlane;
  3. 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
  4. 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
  5. 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych;
  6. 45232210-7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych;
  7. 45232220-0 Roboty budowlane w zakresie podstacji;
  8. 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych;
  9. 45223810-7 Konstrukcje gotowe;
  10. 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;
  11. 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne;
  12. 45315500-3 Instalacje średniego napięcia;
  13. 51110000-6 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego;
  14. 51111200-5 Usługi instalowania generatorów;
  15. 51111300-6 Usługi instalowania transformatorów;
  16. 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 8. (Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom) Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 9. (Wymagania stawiane wykonawcy)
  1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
  2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
  3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
  4. Wymagane jest określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faxu oraz dokonanie innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
  5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 10. (Wymagania organizacyjne) Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami.
 11. (Wymagania dotyczące gwarancji) Na wykonany przedmiot umowy wykonawca udziela gwarancji na okres nie mniejszy niż 36 miesięcy.

 

[1] Wspólny słownik zamówień dostępny jest m.in. pod adresem: http://kody.uzp.gov.pl.

Kod CPV: 
09331200-0
45000000-7
45200000-9
45231400-9
45232200-4
45232210-7
45232220-0
45223100-7
45223810-7
45311100-1
45315100-9
45315500-3
51110000-6
51111200-5
51111300-6
51900000-1
Warunki udziału w postępowaniu : 
 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
  1. posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadający wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia;
  3. dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia.
 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
 4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się:
  1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
  2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
   1. o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, j.t.) lub art. 46 lub art. 48 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263, j.t.),
   2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
   3. skarbowe,
   4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
  3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2);
  4. wykonawcę, który w wyniku w wyniku zamierzonego działania, lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  5. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  6. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
  7. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
  8. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
   o zamówienia publiczne na podstawie Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzial­ności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 703, j.t. z późn. zm.);
  9. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
 5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
 6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. jest niezgodną z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
  2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z powodu braku spełnienia wymogów formalnych udziału w postępowaniu;
  3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 7. W celu uniknięcia konfliktu interesów:
  1. zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo[1],
  2. osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty, powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
 8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 

[1] Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Termin składania ofert: 
piątek, Wrzesień 21, 2018 - 13:30
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1. Oferty należy składać do dnia: 2018-09-21 do godz. 13:30 w: Sieć Parków Energii Słonecznej sp. z o.o. (biuro w Błażowej), ul. Myśliwska 18, 36-030 Błażowa.
 2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
 3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2018-09-21 o godz. 14:00 w: Sieć Parków Energii Słonecznej sp. z o.o. (biuro w Błażowej), ul. Myśliwska 18, 36-030 Błażowa.
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 
 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
  1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją;
  2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie;
  3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
 2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi zasadę oceny ofert. Oferty oceniane będą w odniesieniu do warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
 3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:

  Nazwa kryterium

  Waga

  Najniższa cena

  0,6

  Okres dodatkowej gwarancji produktowej producenta paneli fotowoltaicznych

  0,2

  Czas reakcji serwisowej

  0,1

  Czas naprawy serwisowej

  0,1

 4. W każdym kryterium, oferta wykonawcy otrzyma liczbę punktów ustaloną zgodnie z określonym dla tego kryterium wzorem do obliczenia punktowego.
 5. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

  Nazwa kryterium

  Wzór do obliczenia punktowego

  Najniższa cena

  pc = Cmin / Co ∙ 100

  gdzie:

  pc – liczba punktów w kryterium Najniższa cena;

  Cmin – cena z oferty o najniższej cenie (wyrażona w złotych polskich – PLN, z zastrzeżeniem zapisów ust. VIII);

  Cmin – cena oferty ocenianej (wyrażona w złotych polskich – PLN, z zastrzeżeniem zapisów ust. VIII)

  Okres dodatkowej gwarancji produktowej producenta paneli fotowoltaicznych

  pg = (Go + [1/4 ∙ Ho]) / 150 ∙ 100 dla Ho > Go

  pg = (Ho + [1/4 ∙ Go]) / 150 ∙ 100 dla HoGo

  gdzie:

  pg – liczba punktów w kryterium Okres dodatkowej gwarancji produktowej producenta paneli fotowoltaicznych;

  Go – okres świadczenia gwarancji produktowej producenta paneli fotowoltaicznych obejmującej usterki spowodowanej wadami materiałowymi lub produkcyjnymi z oferty ocenianej (wyrażony w liczbie pełnych miesięcy – może przyjmować wartości liczb całkowitych do 120, jeżeli wykonawca poda dłuższy okres świadczenia gwarancji producenta paneli fotowoltaicznych, to do obliczeń zostanie przyjęty okres 120 miesięcy);

  Ho – okres od którego producent paneli fotowoltaicznych oferowanych przez wykonawcę w ramach niniejszego postępowania świadczy gwarancję produktową jak gwarancja w okresie Go z oferty ocenianej (wyrażony w liczbie pełnych miesięcy – może przyjmować wartości liczb całkowitych do 120, jeżeli wykonawca poda dłuższy okres, to do obliczeń zostanie przyjęty okres 120 miesięcy).

  Czas reakcji serwisowej

  prs = Trmin / Tro ∙ 100

  gdzie:

  prs – liczba punktów w kryterium Czas reakcji serwisowej;

  Trmin – gwarantowany maksymalny czas reakcji serwisowej z oferty o najniższym czasie rekcji serwisowej (wyrażony w godzinach, rozumiany jako maksymalna dopuszczalna liczba godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez wykonawcę);

  Tro – gwarantowany maksymalny czas reakcji serwisowej z oferty ocenianej (wyrażony w godzinach, rozumiany jako maksymalna dopuszczalna liczba godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez wykonawcę)

  Czas naprawy serwisowej

  pns = Tnmin / Tno ∙ 100

  gdzie:

  pns – liczba punktów w kryterium Czas naprawy serwisowej;

  Tnmin – gwarantowany maksymalny czas naprawy serwisowej z oferty o najniższym czasie naprawy serwisowej (wyrażony w godzinach, rozumiany jako maksymalna dopuszczalna liczba godzin od momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez wykonawcę do momentu, w którym zostanie przywrócona pierwotna normatywna funkcjonalność i efektywność działania instalacji);

  Tno – gwarantowany maksymalny czas naprawy serwisowej z oferty ocenianej (wyrażony w godzinach, rozumiany jako maksymalna dopuszczalna liczba godzin od momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez wykonawcę do momentu, w którym zostanie przywrócona pierwotna normatywna funkcjonalność i efektywność działania instalacji)

 6. Wynikiem oceny dla każdej z ofert będzie suma iloczynów liczby punktów otrzymanych w ramach wyszczególnionych kryteriów oceny przez wagę przyporządkowaną tym kryterium oceny – obliczona zgodnie z przedstawionym wzorem:
  p = pcηc + pgηg + prsηrs + pnsηns

  gdzie: p – wynikiem oceny dla danej oferty; pc – liczba punktów otrzymanych w kryterium Najniższa cena; pg – liczba punktów otrzymanych w kryterium Okres dodatkowej gwarancji produktowej producenta paneli fotowoltaicznych; prs – liczba punktów otrzymanych w kryterium Czas reakcji serwisowej; pns – liczba punktów otrzymanych w kryterium Czas naprawy serwisowej; ηc – waga dla kryterium Najniższa cena (ηc = 0,6); ηg – waga dla kryterium Okres dodatkowej gwarancji produktowej producenta paneli fotowoltaicznych (ηg = 0,2); ηrs – waga dla kryterium Czas reakcji serwisowej (ηrs = 0,1); ηns – waga dla kryterium Czas naprawy serwisowej (ηns = 0,1).

 7. Oferta, która uzyska największy wynik oceny (p) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie uzyskanym wynikiem oceny.
 8. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
Termin wykonania zamówienia: 
czwartek, Kwiecień 18, 2019
Powiat: 
krośnieński
leżajski
ropczycko-sędziszowski
rzeszowski
strzyżowski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 
 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
  1. posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadający wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia;
  3. dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia.
 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
 4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się:
  1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
  2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
   1. o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, j.t.) lub art. 46 lub art. 48 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263, j.t.),
   2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
   3. skarbowe,
   4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
  3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2);
  4. wykonawcę, który w wyniku w wyniku zamierzonego działania, lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  5. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  6. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
  7. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
  8. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 703, j.t. z późn. zm.);
  9. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
 5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
 6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. jest niezgodną z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
  2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z powodu braku spełnienia wymogów formalnych udziału w postępowaniu;
  3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 7. W celu uniknięcia konfliktu interesów:
  1. zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo[1],
  2. osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty, powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
 8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 

[1] Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Warunki zmiany umowy: 
 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
 2. Możliwe jest dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku gdy:
  1. zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym lub dokumentach zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy;
  2. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
   1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
   2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
   3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
  3. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
   1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
   2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
  4. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
   1. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 1,
   2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
   3. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
  5. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
 3. Zmianę postanowień zawartej umowy uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  1. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;
  2. zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;
  3. zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 3 pkt. 4.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia.
  1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:
   1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
    • klęski żywiołowe,
    • warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów,
   2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności:
    • wstrzymanie robót przez zamawiającego,
    • konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
   3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
    • przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
    • odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
   4. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

   W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 lit. a – d termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

  2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
   1. zmiany technologiczne, w szczególności:
    • konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia,
    • konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
  3. Zmiany osobowe:
   1. zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 j.t. z późn. zm.) lub innych przepisach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez zamawiającego.
  4. Pozostałe zmiany:
   1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
   2. zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie albo zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość odpowiednie zwiększenia albo zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny),
   3. rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
   4. kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasad opisanych w lit. c,
   5. zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, j.t. z późn zm.) z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017 poz. 1577, j.t. z późn. zm.).
 5. Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 4 stanowią katalog zmian na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
 6. Nie stanowi zmian umowy:
  1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego);
  2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.