W dniu 23 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do najważniejszych zmian uwzględnionych w dokumencie należą:

  • doprecyzowanie zapisów dotyczących upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu, polegającym na jego zamieszczeniu na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, przez wszystkich beneficjentów udzielających zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności, również będących podmiotami zobowiązanymi, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) do jej stosowania,
  • doprecyzowanie zapisów intertemporalnych dotyczących stosowania wersji Wytycznych aktualnych na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Pozostałe zmiany w treści przedmiotowego dokumentu mają charakter redakcyjny i porządkujący.

Obowiązuje od: 23 sierpnia 2016 r.