Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym (zwana dalej IZ RPO WP) mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego poniżej przedstawia interpretację stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (zwane dalej Wytycznymi) dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie, typ projektu: prace B+R Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020:

Udzielanie zamówień przez beneficjentów w ramach projektów B + R.

Zakup dostaw lub usług służących wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych o wartości szacunkowej poniżej tzw. progów unijnych, które nie dotyczą prowadzenia przez zamawiającego produkcji masowej w celu osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, jest wyłączony ze stosowania procedur określonych w podrozdziale 6.5.2 Wytycznych.

Skorzystanie z wyłączenia nie zwalnia beneficjentów z obowiązku dokonywania wydatków, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących kwalifikowalności wydatków, tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację projektu oraz w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań. W związku z powyższym IZ RPO WP zaleca beneficjentom realizującym projekty w ramach Działania 1.2 (typ projektów: prace B+R), aby do zakupów, o których mowa powyżej stosowali procedurę wzorowaną na trybie rozeznania rynku uregulowaną w podrozdziale 6.5.1 Wytycznych. Powyższa rekomendacja IZ RPO WP nie ma charakteru bezwzględnego co powoduje, iż jeżeli beneficjent przedstawi inny sposób spełnienia ogólnej zasady kwalifikowania wydatków to będzie ona każdorazowo indywidualnie analizowana.

Powyższa reguła będzie miała zastosowanie także do wyłaniania osób zatrudnianych na podstawie umowy cywilnoprawnej - niebędących personelem projektu.

Wynagrodzenia personelu projektu oraz osób zatrudnianych na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach projektów B + R.

Zgodnie z zapisami rozdziału 6.15 Wytycznych koszty związane z wynagrodzeniem personelu mogą być kwalifikowalne w ramach projektu, pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Dotyczy to również pozostałych składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii.

Na potrzeby oceny kwalifikowalności wydatków beneficjent zobowiązany będzie do przedstawienia struktury wynagrodzeń stosowanej na analogicznych lub podobnych stanowiskach w przedsiębiorstwie.

W przypadku personelu projektu lub osób zatrudnianych na umowę cywilnoprawną, dla których nie ma odpowiednika w strukturze organizacyjnej beneficjenta IZ RPO WP będzie każdorazowo analizowała w jaki sposób beneficjent określił poziom wynagrodzenia wymienionych osób, w tym czy została zastosowana zasada określona w pkt 1 niniejszej informacji.