Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Pay Steer Sp. z o.o., ul. Lwowska 6 35-959 Rzeszów
Opis przedmiotu zamówienia: 

Firma Pay Steer sp z o.o. organizuje przetarg na projekt i realizacje aplikacji do komunikacji biznesowej na platformy Android,  iOS oraz aplikacji webowej.

 

1.) Przedmiotem Zamówienia są wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek innowacyjnej aplikacji do komunikacji biznesowej.
2) Przedmiot Zamówienia przedstawiony w dokumentach:
✓ Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego: „Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia (część jawna)”;
✓ Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego: „Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia (część niejawna)”.

 

Dostęp do załącznika nr 2 możliwy jest po podpisaniu KLAUZULA POUFNOŚCI (załącznik nr 3) oraz przesłaniu podpisanego skanu drogą elektroniczną na adres e-mail: office@paysteer.com

 

Lista załączników:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia (część jawna)

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia (część niejawna)

Załącznik nr 3 - KLAUZULA POUFNOŚCI

Załącznik nr 4 - FORMULARZ OFERTOWY

 

Kod CPV: 
48000000-8
72210000-0
72000000-5
72212517-6
Warunki udziału w postępowaniu : 

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące kryteria dostępu:

1)            Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca aby spełnić warunek musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dziesięć aplikacji natywnych dla klientów.

W celu potwierdzenia warunku Wykonawca składa wykaz wykonanych aplikacji wraz z linkiem (jeśli dotyczy) w sekcji „Lista Zrealizowanych Aplikacji” w załączniku nr 4..

2)            W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Wykonawca oświadcza, iż nie jest powiązany osobowo i/lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Wykonawca oświadcza, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wyrządził szkody na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia finansowanego ze środków publicznych lub prywatnych.
 3. Wykonawca oświadcza, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania nie odstąpił od podpisania umowy dotyczącej zamówienia finansowanego ze środków publicznych lub prywatnych.
 4. Wykonawca oświadcza, iż nie złożono wniosku o wszczęcie wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego lub wniosku o likwidację.
 5. Wykonawca oświadcza, iż nie został skazany prawomocnymi wyrokami za przestępstwa karnoskarbowe, umyślne przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu i przeciwko ochronie informacji; w przypadku, gdy Wniosek o dopuszczenie składa podmiot będący spółką prawa handlowego lub inną osobą prawną wskazany w niniejszej pozycji warunek dotyczy osób reprezentujących ten podmiot, a w przypadku spółek osobowych – wspólników tych spółek.
 6. Wykonawca oświadcza, iż nie zalega z terminową zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
 7. Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem uprawnionym do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 8. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności niezbędnych do należytego wykonania Zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 9. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego wykonania Zamówienia.
 10. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do należytego wykonania Zamówienia.
 11. Wykonawca oświadcza, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie Zamówienia.
 12. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami postępowania ofertowego oraz dokumentacją projektową i nie wnosi do nich zastrzeżeń ani uwag.
 13. Wykonawca oświadcza, iż uzyskał wszystkie wymagane informacje niezbędne do sporządzenia niniejszej oferty.
 14. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do podpisania klauzuli poufności w zakresie części niejawnej szczegółowego opisu przedmiotu Zamówienia przed podpisaniem umowy z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu Zamówienia (warunek konieczny do podpisania umowy).
 15. Wykonawca oświadcza, iż nie powierzy części lub całości Zamówienia podwykonawcom.

Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie Oferenta na formularzu według udostępnionego wzoru, w sekcji „Oświadczenia Wykonawcy” w załączniku nr 4. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków dostępu, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie Zamówienia. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu.

 

Oferty stanowiące odpowiedź na niniejsze ogłoszenie należy składać wyłącznie w formie pisemnej: zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta w zakresie wykonania aplikacji PaySteer, w postępowaniu nr 001/2018/ PSTEER, nie otwierać przed 15 stycznia 2018 r. godz. 10:30” wraz z nazwą i adresem oferenta. Oferty można składać osobiście, poprzez gońca lub poprzez wysyłkę .

Aby złożyć ofertę należy skorzystać ze wzoru (załącznik 4), stanowiącego integralną cześć zapytania. Wypełnienie załącznika musi być kompletne. Prosimy o przedstawienie ceny netto w tabeli OFEROWANE WARUNKI (załącznik nr 4).

 

Termin składania ofert: 
poniedziałek, Styczeń 15, 2018 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Pay Steer Sp. z o.o. ul. Lwowska 6 35-959 Rzeszów

Oferty stanowiące odpowiedź na niniejsze ogłoszenie należy składać wyłącznie w formie pisemnej: zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta w zakresie wykonania aplikacji PaySteer, w postępowaniu nr 001/2018/ PSTEER, nie otwierać przed 15 stycznia 2018 r. godz. 10:30” wraz z nazwą i adresem oferenta. Oferty można składać osobiście, poprzez gońca lub poprzez wysyłkę

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria:

 

Cena = waga punktowa 50 pkt.

Serwis = waga punktowa 10 pkt.

Gwarancja = waga punktowa 40 pkt.

 

Zamawiający wybierze firmę, która uzyska największą liczbę punktów (Cena plus Serwis plus Gwarancja).

 

Opis kryteriów oceny:

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

1 Cena:

Ocena punktowa badanej oferty (Oc) będzie obliczana według następującego wzoru:

Oc = (najniższa zaoferowana cena netto w postępowaniu / cena netto badanej oferty) x 50 pkt

 

2 Serwis:

Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie z zaproponowanym przez nich terminem usunięcia podstawowych usterek. Punkty będą przyznawane za wykonanie działań serwisowych w terminie:

• Do 1 dnia od dnia zgłoszenia usterki = 10 pkt,

• Do 2 dni od dnia zgłoszenia usterki = 5 pkt,

• Do 3 dni od dnia zgłoszenia usterki = 1 pkt,

 

UWAGA!
Za niezrealizowanie usługi w zaoferowanych terminach grożą kary umowne określone w istotnych postanowieniach umowy.

 

3 Gwarancja:

Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie z zaproponowanym przez nich terminem obowiązywania gwarancji.

 

Punkty będą przyznawane za zaproponowanie okresu gwarancji wykonawcy:

• 48 miesięcy = 40 pkt,

• 36 miesięcy = 20 pkt,

• 24 miesięcy = 10 pkt,

• 12 miesięcy = 0 pkt,

 

UWAGA!
Przyznana gwarancja nie może być krótsza niż 12 miesięcy.

 

Aby złożyć ofertę należy skorzystać ze wzoru (załącznik 4), stanowiącego integralną cześć zapytania. Wypełnienie załącznika musi być kompletne. Prosimy o przedstawienie ceny netto w tabeli OFEROWANE WARUNKI (załącznik nr 4).

 

Termin wykonania zamówienia: 

 Listopad  30, 2018

 

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Listopad 30, 2018
Powiat: 
rzeszowski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 1. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
 2. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 3. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 4. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 5. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 6. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 7. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 8. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 9. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
 10. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
 11. wykonawców którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 12. wykonawców którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 13. wykonawców, którzy nie dysponują odpowiednim potencjałem, zasobami technicznymi i możliwościami pozwalającymi na realizację ww. zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 14. wykonawców którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.5), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Warunki zmiany umowy: 

Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu: 

 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

• w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia;

• w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; przypadków siły wyższej; uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe, do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).

 1. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT.
 2. Przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania klauzuli poufności w zakresie części niejawnej szczegółowego opisu przedmiotu Zamówienia (warunek konieczny do podpisania umowy)
 3. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania po obustronnych konsultacjach i wyrażonej przez niego zgodzie w formie aneksu do umowy.
 4. Wynagrodzenie będzie miało charakter etapowy – Zamawiający zapłaci Wykonawcy odpowiednią część wynagrodzenia za wykonanie i protokolarne przekazanie należycie zrealizowanej części Zamówienia (zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez strony na etapie zawierania umowy na realizację przedmiotu niniejszego Zamówienia).
 5. W przypadku niedotrzymania terminów wynikających ze złożonej oferty i umowy, naliczane będą stosowne kary umowne.

Minimalny wymiar i zakres kar umownych:

 

Wykonawca zobowiąże się w ramach umowy do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

a) w wysokości 3% wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego w umowie;

b) w wysokości 100% wartości wynagrodzenia umownego brutto, z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

c) w wysokości 3% wartości wynagrodzenia umownego brutto, z tytułu nieprawidłowej realizacji zamówienia, za każdy dzień do czasu usunięcia nieprawidłowości.

 

 

 

 

Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0399/17