Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Zamawiający: 
Innowacyjna Delegacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Emilii Plater 8, 38-400 Krosno
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu do automatyzacji rozliczania delegacji w postaci autorskich praw majątkowych wraz z wdrożeniem.

2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

System umożliwi zlecanie delegacji pracownikom,  wnioskowanie o zlecenie/zatwierdzenie delegacji, wypełnianie formularza delegacji, czy przesyłanie danych delegacji do systemu księgowego. System będzie posiadał modułową budowę i funkcjonować będzie jako B2B w modelu SaaS. Możliwe będzie jego działanie na urządzeniach mobilnych oraz łączyć się będzie poprzez API z innymi systemami.

Planowane moduły systemu:

1) Moduł zarządzania umożliwi administratorowi zarządzanie danymi klientów/firm. Zaś administratorzy klientów będą zarządzać danymi swojej firmy, pracowników, tworzyć słowniki używane w procesie rozliczania delegacji oraz zarządzać strukturą organizacyjną.

2) Moduł delegacji krajowej – w ramach modułu następować będzie komunikacja między pracownikami firmy w zakresie zlecania i zatwierdzania delegacji. W module użytkownik będzie rozliczać delegację krajową. W ramach tej funkcjonalności nastąpi automatyzacja naliczania diet czy zaczytywanie danych podróży i zakwaterowania z systemu fakturującego typu mid-office np. daty przelotów, koszty podróży, dane hoteli, koszty zakwaterowania (import poprzez API).

W module delegacji krajowej pracownicy danej firmy będą mogli za pomocą systemu wysłać do swoich przełożonych prośbę o zatwierdzenie polecenia wyjazdu oraz sami przełożeni będą mogli zlecić podwładnym polecenie wyjazdu służbowego i/lub będzie możliwość uzyskania polecenia wyjazdu służbowego na żądanie. Już na tym etapie będzie widoczna automatyzacja procesu rozliczenia delegacji, ponieważ przełożeni i pracownicy będą się kontaktować w sprawie poleceń wyjazdu za pośrednictwem systemu, a nie tradycyjnie za pomocą papierowych dokumentów poleceń. Ponadto wszystkie informacje, będzie można w każdej chwili obejrzeć w systemie oraz nanieść ewentualne poprawki. Co ważne, użytkownicy nie będą musieli wypełniać wszystkich danych za każdym razem od nowa - wystarczy, że podwładny zacznie tworzyć formularz nowej delegacji (przełożony wybierze pracownika z listy) oraz określi cel podróży, a większość danych związanych z tą delegacją będzie pobrana z systemu. Następnie użytkownicy będą mogli rozliczyć delegację krajową. W ramach tej funkcjonalności widoczne będą najważniejsze cechy systemu, czyli automatyzacja naliczania diet oraz zaczytywanie danych z systemu fakturującego typu mid-office. Program będzie umożliwiał pobranie danych z zewnętrznego systemu do fakturowania i rozliczeń specjalistycznego dla branży turystycznej, więc wszelkie dostępne tam informacje np. daty przelotów, koszty podróży, dane hoteli, koszty zakwaterowania itd. będą importowane do systemu rozliczania delegacji. Dzięki temu użytkownicy nie będą musieli wprowadzać wszystkich danych ręcznie, co zaowocuje dużymi oszczędnościami czasu. System, po wprowadzeniu wszystkich danych i zaczytaniu danych z systemu mid-office, przeliczy wszystko zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem i wyświetli pełne rozliczenie delegacji.

3) Moduł delegacji międzynarodowej analogiczny jak moduł delegacji krajowej. Będzie również umożliwiać generowanie poleceń wyjazdu wraz z możliwością generowania ich do pliku PDF oraz będzie umożliwiać automatyczne rozliczenie delegacji zgodnie z obowiązującym prawem. Ważną funkcjonalnością w przypadku delegacji międzynarodowych będzie automatyczne zaczytywanie aktualnych stawek, które są różne w zależności od państwa, do którego wyjeżdża pracownik.

4) Moduł integracji z systemem fakturującym i księgowym. System/usługa posiadać będzie funkcjonalności:

- rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,

- automatyczne zaczytywanie obowiązujących stawek dla delegacji,

- zaczytywanie danych z systemu do fakturowania usług turystycznych,

- spełnianie wymogów w zakresie GIODO,

- zabezpieczenie połączenia certyfikatem SSL,

- możliwość eksportowania danych (rozliczonych delegacji) do programu księgowego.

 

System funkcjonować ma w formule SaaS, ma być dostępny także na urządzeniach mobilnych. Ponadto umożliwiać ma import danych z systemu mid-office oraz eksportu wyników do systemu ERP jak np. SAP, a także posiadać ma API, przez które będzie pobierał dane z zewnętrznego systemu mid-office.

System będzie zabezpieczony certyfikatem SSL lub równoważnym, ponadto wszystkie dane dotyczące klientów itp. będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z wytycznymi GIODO i/lub obowiązującymi przepisami dotyczącymi gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i archiwizacji danych w systemach informatycznych.

Za organizację szkolenia z zakresu obsługi systemu dla personelu i osób korzystających z systemu będzie odpowiedzialny dostawca systemu (bezkosztowo). Szkolenie będzie zrealizowane na zakończenie realizacji projektu dla pracowników firmy.

Dostawca systemu zobowiąże się do wynajęcia zewnętrznej firmy oferującej usługi testów bezpieczeństwa.

 

3. Przedmiot zamówienia może być wykonywany w częściach.

4. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w ust. 2 jest opisem skróconym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z uwagi na to, że zawiera on informacje techniczne mające wartość gospodarczą, nieujawnione do wiadomości publicznej.

5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi i posiadać właściwości oraz funkcjonalności określone w dokumentach wymienionych w ust. 4.

6. Dokumentacja wymieniona w ust. 4 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zostanie udostępniona każdemu zainteresowanemu Wykonawcy z zastrzeżeniem poufności treści dokumentacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego. Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy wyłącznie do jego wiadomości w celu umożliwienia Wykonawcy złożenia oferty w postępowaniu. Kopia powyższej dokumentacji na pisemną prośbę Wykonawcy może być przesłana drogą mailową lub udostępniona w siedzibie Zamawiającego.

Kod CPV: 
48000000-8
Warunki udziału w postępowaniu : 

1. W niniejszym postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki wymienione w podpunktach 1.1. do 1.3. niniejszego zapytania.

1.1. Wymaganie dotyczące doświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać i udokumentować, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to od momentu rozpoczęcia działalności:

Wykonawca wykonał co najmniej dwa zlecenia polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu dedykowanego systemu informatycznego, z których każde było o wartości minimum 240 000,00 PLN netto,

- Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych zleceń (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) wraz z dokumentem potwierdzającym ich wykonanie np. dokument księgowy, protokół odbioru, referencje, poświadczenie należytego wykonania zlecenia itp.

 

1.2. Wymaganie dotyczące potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonania zamówienia

Wymaga się, aby wykonawca wykazał i udokumentował, że dysponuje następującym potencjałem kadrowym:

a. Kierownik projektu:

co najmniej jedna osoba, która występowała w charakterze Kierownika projektu informatycznego w co najmniej dwóch zrealizowanych w ostatnich 3 latach zamówieniach/zleceniach o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł netto każde. Osoba ta posiadać musi wykształcenie wyższe informatyczne.

b. Architekt systemów informatycznych i/lub oprogramowania

co najmniej jedna osoba w charakterze Architekta systemów informatycznych i/lub oprogramowania, która spełnia łącznie wszystkie poniższe wymagania:

- Architekt musi posiadać wykształcenie wyższe informatyczne,

- Architekt musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych w zakresie systemów B2C i/lub B2B i/lub ERP (spełnienie wymogu na podstawie deklaracji Wykonawcy w załączniku nr 3)

- Architekt w ciągu ostatnich trzech lat uczestniczył w charakterze głównego architekta w minimum trzech zakończonych projektach, które dotyczyły zaprojektowania i wykonania systemu informatycznego.

c. Zespół programistów

Zespół programistów składający się z co najmniej pięciu osób. Zespół musi spełniać następujące wymagania:

- Co najmniej trzech programistów musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w programowaniu językiem NET, PHP lub równoważnym (spełnienie wymogu na podstawie deklaracji Wykonawcy w załączniku nr 3).

- Każdy z programistów w ciągu ostatnich trzech lat wziął udział w co najmniej jednym projekcie, który dotyczył zaprojektowania i zbudowania systemu informatycznego.

 

Jedna osoba nie może być wymieniona w wykazie potencjału kadrowego kilkakrotnie.

Do potencjału kadrowego Wykonawcy zaliczać można pracowników Wykonawcy, osoby współpracujące z Wykonawcą na podstawie umów cywilno-prawnych oraz osoby/podmioty stale z Wykonawcą współpracujące na podstawie innych umów.

Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 1.2. lit. od a) do c) Wykonawca przedstawi wykaz zaplecza kadrowego na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie, kompetencje i doświadczenie każdej osoby potwierdzające spełnienie ww. wymagań.

 

1.3. Wymagania dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 50 000,00 PLN

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca przedłoży informację z instytucji finansowej (bank lub inna instytucja) potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową. Dokument w dniu złożenia oferty musi być nie starszy niż 1 miesiąc.

 

2. Ocena   spełnienia   warunków   udziału   w   postępowaniu   dokonywana   będzie   w   oparciu   o  dokumenty i oświadczenia złożone   przez   Wykonawcę   w   niniejszym   postępowaniu   metodą   warunku granicznego: spełnia / nie spełnia.

3. W toku oceny ofert Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawcy do wyjaśnień lub uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Możliwość uzupełnień nie dotyczy uiszczenia wadium w terminie składania ofert.

4. Wykonawca w ciągu 3 dni kalendarzowych od wezwania zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego dokumenty lub wyjaśnienia uzupełniające ofertę. Oferta, do której złożono wyjaśnienia lub dokumenty w odpowiedzi na zapytanie/wezwanie Zamawiającego oceniana jest na podstawie dokumentów pierwotnie złożonych oraz uzyskanych uzupełnień. Nie złożenie uzupełnień lub złożenie uzupełnień niekompletnych lub złożenie uzupełnień po terminie powoduje ocenę danej oferty w oparciu o posiadane przez Zamawiającego dokumenty i informacje złożone pierwotnie.

5. Niespełnienie jakiegokolwiek z warunków wymienionych w pkt od 1.1. do 1.3 (po uwzględnieniu uzupełnienia oferty na podstawie ust. 3 i 4)  skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta takiego Wykonawcy nie będzie podlegać ocenie.

6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy nastąpi jedna lub kilka z następujących okoliczności:

a) Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

b) Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.

 

Wadium

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN.
 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć dowód potwierdzający wniesienie wadium. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium nie będzie podlegała ocenie.
 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądz,

b) gwarancje bankowe,

c) gwarancje ubezpieczeniowe.

 1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy   Zamawiającego: 80 2490 0005 0000 4520 3266 3038 z adnotacją:  „Wadium zapytanie ofertowe”.
 2. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą.
 4. Z dokumentu wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno  obejmować cały okres zawiązania ofertą poczynając od daty składania ofert.
 5. Wadium będzie zwracane na rachunek bankowy, z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru rachunku bankowego. Wadium w postaci niepieniężnej zwrócone będzie za pomocą przesyłki poleconej lub kurierskiej.
 6. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium  niezwłocznie po zawarciu umowy na realizację zamówienia.
 8. Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
 9. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została wybrana zaistnieje jedna lub więcej przesłanek spośród następujących:

- wybrany w wyniku postępowania Wykonawca odmówił podpisania umowy z Zamawiającym dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i złożonej przez siebie ofercie;

- zawarcie umowy dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sposób składania oferty

 1. Wykonawca w ramach niniejszego postępowania może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Ofertę należy przedstawić na Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Dopuszcza się użycie obcojęzycznych nazw własnych lub pojedynczych wyrażeń w języku obcym. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Załączniki sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

 

Pełna treść zapytania ofertowego z opisem sposobu skłądania oferty wraz z załącznikami (w tym formularz, na jakim należy złożyć ofertę oraz wzory załączników, jakie należy załączyć do oferty) znajduje się na stronie internetowej http://innowacyjna-delegacja.pl/projekt-ue/

Termin składania ofert: 
wtorek, Styczeń 30, 2018 - 16:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać listownie na adres siedziby Zamawiającego w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta w odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.12.2017r. - nie otwierać do dnia 31.01.2018r.”

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 30.01.2018r. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie nie będą podlegać ocenie – zostaną wykluczone z postępowania.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.01.2018r. w siedzibie Zamawiającego.
 3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać przedłużenia tego terminu o dodatkowy oznaczony okres, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej i na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl.
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (tj. oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punktach VI, VII, VIII) na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Kryterium nr 1 – Cena netto oferty – waga: 70% (70 pkt wagowych)

Kryterium nr 2 – Okres objęty gwarancją (w miesiącach) – waga: 20% (20 pkt wagowych)

Kryterium nr 3 – Czas reakcji serwisowej na awarię systemu informatycznego (w godzinach) – waga: 10 % (10 pkt wagowych)

2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Maksymalna liczba punktów jaką zdobyć może oferta wynosi 100 punktów, w podziale na poszczególne kryteria (według ich wagi):

Kryterium nr 1 – 70 punktów

Kryterium nr 2 – 20 punktów

Kryterium nr 3 – 10 punktów

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów będącą sumą punktów z trzech kryteriów oceny oferty, które będą wyliczane następująco:

 

Kryterium nr 1 – Cena netto oferty

W tym kryterium oferty oceniane będą w skali punktowej od 0 do 70 punktów.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena netto oferty” wynosi 70 pkt. Wyliczenie ilości punktów dla danej oferty w tym kryterium nastąpi zgodnie ze wzorem:

Punkty = Łączna wartość oferty netto wg najtańszej ważnej oferty (w PLN) / Łączna wartość oferty badanej netto (w PLN) * 70 punktów

 

Kryterium nr 2 - Okres objęty gwarancją (w miesiącach)

Gwarancja to zobowiązanie Wykonawcy udzielone bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach którego wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że zamówienie zostało zrealizowane w całości zgodne z umową oraz że oprogramowanie będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru za ostatni element systemu.

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt.

Za spełnienie powyższego kryterium Wykonawca otrzymuje odpowiednio 20, 10 lub 5 punków, według wskazanej w ofercie długości okresu objętego gwarancją na dostarczany system informatyczny (na warunkach wskazanych poniżej):

- gwarancja od 37 do 48  miesięcy lub więcej: 20 punktów wagowych

- gwarancja od 25 do 36 miesięcy włącznie: 10 punktów wagowych

- gwarancja od 12 do 24 miesięcy włącznie: 5 punktów wagowych

- gwarancja poniżej 12 miesięcy: 0 punktów wagowych

 

Kryterium nr 3 – Czas reakcji serwisowej na awarię systemu informatycznego (w godzinach)

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako okres od momentu zgłoszenia serwisowego potwierdzonego nadaniem identyfikatora zgłoszenia przez Wykonawcę, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę.

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Za spełnienie tego kryterium Wykonawca otrzymuje odpowiednio 10, 5 lub 3 punkty, według wskazanego w ofercie czasu reakcji serwisowej na warunkach wskazanych poniżej:

- 1 godzina lub mniej: 10 punktów wagowych

- powyżej 1 godziny do 3  godzin włącznie: 5 punktów wagowych

- powyżej 3 godzin do 5  godzin włącznie: 3 punkty wagowe

- powyżej 5 godzin: 0 punktów wagowych.

Czas reakcji serwisowej należy wskazać w zaokrągleniu do połowy godziny.

3. Ostateczna ilość punktów dla każdej badanej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Liczba punktów uzyskanych przez ofertę wyliczona będzie według wzoru:

Punkty uzyskane przez ofertę= liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 1 +  liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 2 +  liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 3.

4. Maksymalnie oferta Wykonawcy może otrzymać 100 pkt. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

5. Zamawiający zastrzega możliwość naliczania umownych kar finansowych za niedotrzymanie zadeklarowanych wartości w kryterium nr 2 i 3. Kary zostały wymienione we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Październik 26, 2018
Powiat: 
M. Krosno
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

- Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

- W celu potwierdzenia, że pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe, wykonawca składa wraz ofertą wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

- W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum), każdy z członków konsorcjum musi złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych w swoim imieniu.

 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy nastąpi jedna lub kilka z następujących okoliczności:

a) Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

b) Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.

 

Warunki zmiany umowy: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za obopólną zgodą Stron, w następującym zakresie:

a) Zmiany harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia (bez zmiany ostatecznego terminu wykonania zamówienia)

b) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany stawki urzędowej podatku VAT o kwotę wynikającą z tej zmiany.

c) Inne:

- W przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym   wpływ na realizację przedmiotu zamówienia/umowy lub świadczenia stron;

- W przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, m.in. siła wyższa, mogące uniemożliwić lub mające wpływ na realizację postanowień umowy;

- Uzasadnione technologicznie, technicznie lub funkcjonalnie zmiany zakresu lub metody wykonania przedmiotu umowy, których Strony nie mogły przewidzieć chwili zawarcia umowy;

- Zmiany wynikające z obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

- Zmiany projektu wynikające z modyfikacji umowy Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą pod rygorem nieważności muszą być dokonywane w formie aneksów do umowy podpisanych przez obie strony.

Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0486/17