Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
SZEL-TECH Szeliga Grzegorz, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup centrum obróbczego pięcioosiowego o następujących parametrach technicznych:

Parametry obligatoryjne: (nie spełnienie parametrów obligatoryjnych oznacza odrzucenie oferty)

 • Prędkość obrotowa wrzeciona minimum 18 000 obr/min
 • Prędkość posuwu w trzech osiach liniowych minimum 40 m/min
 • Sterowanie maszyny systemem Heidenhain iTNC
 • Maksymalne obciążenie stołu minimum 4000 kg
 • Bezpośredni system pomiarowy (liniały)
 • Możliwość obróbki części o średnicach minimum od 14 mm do 590 mm
 • Możliwość obróbki półwyrobów o wymiarach co najmniej 1200 x 1040 x 650 mm
 • Zakres przesuwu minimum X=2500 mm, Y=1040 mm, Z=900 mm
 • Wymiary stołu minimum 2500 mm x 1000 mm
 • Oś obrotowa zintegrowana ze stołem roboczym
 • Dokładność pozycjonowania we wszystkich osiach (XYZ) minimum 0,01 mm
 • Moment obrotowy wrzeciona minimum 150 Nm

Parametry opcjonalne:

 1. System automatycznej zmiany narzędzia posiadający minimum 60 kieszeni narzędziowych
 2. Ręczny panel sterowania
 3. Moc wrzeciona minimum 45 kW
 4. Sonda do pomiaru części
 5. Głowica skrętna oś B: minimum +/-100 stopni
 6. System monitorujący wibracje
 7. Wewnętrzny system podawania chłodziwa o ciśnieniu minimum 40 bar
 8. Transporter wiór
 9. Możliwość ręcznego ładowania narzędzi do magazynu narzędziowego
 10. Pistolet natryskowy oraz separator mgły
 11. W pełni bezpieczna kabina posiadająca rozsuwane drzwi o prześwicie minimum 1500 mm
 12. Możliwość ładowania przedmiotów obrabianych z góry obrabiarki
 13. Monitor minimum 19 cali z programowalnymi przyciskami
 14. Transport, opakowanie, instalacja i uruchomienie centrum obróbczego
 15. Brak konieczności przygotowania specjalnego podłoża pod centrum obróbcze w przypadku wykazania spełnienia wymogów wytrzymałościowych podłoża
 16. Zdalna diagnoza obrabiarki (on-line)
Kod CPV: 
42612000-9
42623000-9
Warunki udziału w postępowaniu : 

OBLIGATORYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU:

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ OFERENCI SPEŁNIAJĄCY NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • nie zalegają z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • nie zachodzą wobec Oferenta przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • oświadczenie Oferenta o braku zalegania z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 • oświadczenie Oferenta o braku przesłanek do wszczęcia wobec niego postępowania upadłościowego.

W przypadku składania w postępowania kopii dokumentów, powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę upoważnioną (w tym przypadku wymagane pełnomocnictwo lub upoważnienie).

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych przez Oferentów dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Oferenta, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Oferenta, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

Termin składania ofert: 
piątek, Styczeń 12, 2018 - 12:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Oferty wraz z załącznikami należy składać od *9 grudnia 2017 r. *do *12
stycznia 2018 r. do godz. 12:00* w siedzibie Zamawiającego w formie
papierowej w zamkniętej kopercie.

Otwarcie ofert odbędzie się 13 stycznia 2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie
Zamawiającego tj. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Celem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert
i ich wagi:

KRYTERIUM NR 1 – CENA – waga kryterium 60 pkt.

KRYTERIUM NR 2 – CZAS REAKCJI SERWISU – waga kryterium 20 pkt

KRYTERIUM NR 3 – DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE – waga kryterium 15 pkt.

KRYTERIUM NR 4 – OKRES GWARANCYJNY – waga kryterium 5 pkt.

Sposób przyznawania punktacji:

Kryterium nr 1: Cena.

Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona wg wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 60 pkt

gdzie:

Kc – liczba punktów w kryterium Cena,

Cn – najniższa oferowana cena wśród wszystkich złożonych ofert,

Co – cena podana przez danego oferenta

60 pkt – waga kryterium.

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez VAT).
W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczona przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. 

Kryterium nr 2: Czas reakcji serwisu.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami:

 • Czas reakcji serwisu powyżej 56h – 0 pkt.
 • Czas reakcji serwisu od 36h do 56h – 4 pkt.
 • Czas reakcji serwisu od 25h do 35h – 8 pkt.
 • Czas reakcji serwisu od 16h do 24h – 12 pkt.
 • Czas reakcji serwisu od 13h do 15h – 16 pkt.
 • Czas reakcji serwisu 12h lub mniej – 20 pkt.

Kryterium nr 3: Dodatkowe wymagania techniczne.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami:

 • Nie spełnienie żadnych wymagań opcjonalnych – 0 pkt.
 • Spełnienie od 1 do 4 wymagań opcjonalnych – 3 pkt.
 • Spełnienie od 5 do 8 wymagań opcjonalnych – 6 pkt.
 • Spełnienie od 9 do 12 wymagań opcjonalnych – 9 pkt.
 • Spełnienie od 13 do 14 wymagań opcjonalnych – 12 pkt.
 • Spełnienie powyżej 14 wymagań opcjonalnych – 15 pkt.

Kryterium nr 4: Okres gwarancyjny.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami:

 • Okres gwarancyjny poniżej 15 miesięcy – 0 pkt.
 • Okres gwarancyjny od 15 miesięcy do 17 miesięcy – 1 pkt.
 • Okres gwarancyjny od 18 miesięcy do 20 miesięcy – 2 pkt.
 • Okres gwarancyjny od 21 miesięcy do 23 miesięcy – 3 pkt.
 • Okres gwarancyjny od 24 miesięcy do 26 miesięcy – 4 pkt.
 • Okres gwarancyjny 26 miesięcy lub więcej – 5 pkt.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów we wszystkich kryteriach łącznie oraz spełni wszystkie wymagania i postanowienia niniejszego zamówienia publicznego. Wybór najlepszej oferty udokumentowany zostanie Protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Marzec 23, 2018
Powiat: 
mielecki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Ewentualne zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą dopuszczalne za zgodą obu stron umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wprowadzone zmiany nie mogą być sprzeczne z ogłoszeniem o zamówieniu, powszechnie obowiązującym prawem oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ewentualne zmiany umowy muszą być dopuszczalne, stosownie do treści pkt. 30 Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0627/16