Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Zamawiający: 
Urząd Miejski w Dukli , 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu osób z terenu gminy Dukla do Gminnego Klubu Seniora w Dukli, ul. Trakt Węgierski 8a. Zapytanie przewiduje przywiezienie i odwiezienie uczestników (dowóz do placówki i odwiezienie do miejsca zamieszkania), w okresie wykonywania zlecenia tj. od 02.01.2019 r. do 31.03.2020 r. Usługa transportu będzie świadczona maksymalnie dla 15 osób, realizowana będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przywozu osób do placówki nie później niż do godz. 9:00, a odwóz do miejsca zamieszkania - do godz. 17:00.

Przewozy ma być realizowany środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował pojazdem/ami odpowiednio przystosowanym/mi do przewozu osób, z ilością miejsc zapewniających dowóz wszystkich uczestników na czas do placówki i z placówki do domu.

Pojazd/y przeznaczony/e przez Wykonawcę do realizacji zleconego zamówienia nie może być wyprodukowany wcześniej niż w 2006 r. oraz musi spełniać warunki do przewozu osób określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.).

Pojazd/y musi zapewniać wszystkim pasażerom miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Wnętrze pojazdu musi być wyposażone w sprawny system ogrzewania w okresie jesienno – zimowym oraz klimatyzowane w okresie wiosenno – letnim. Pojazd/y uczestniczące w realizacji usługi muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne.

Szczegółowa imienna liczba uczestników w rozbiciu na poszczególne miejscowości (ze skazaniem adresów zamieszkania uczestników) zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji zadania.

Do rozliczenia usługi nie będą brane pod uwagę przebiegi (km) wynikające z konieczności dojazdu z siedziby przewoźnika do miejsca rozpoczęcia zadania oraz powrotu do jego siedziby po jego zakończeniu. Rozliczeniu w jakiejkolwiek formie nie podlega również czas przerwy pomiędzy przewozem wykonywanym w godzinach rannych i przewozem powrotnym wykonywanym w godzinach popołudniowych.

Ilość przewożonych osób w okresie realizacji zamówienia oraz trasy będą ulegać zmianie.

Maksymalna liczba osób dziennie przewidziana do skorzystania z usługi transportu wynosi 15 osób.

Szacunkowa łączna średniomiesięczna ilość kilometrów dla wszystkich tras (tj. przewozy i odwozy) wynosi 101 km. Długość tras w poszczególne dni zależeć będzie od zgłoszonych do udziału w projekcie uczestników, którzy zawnioskowali o zapewnienie transportu. Rzeczywisty przebieg (w km) przewozów realizowanych tylko i wyłącznie na trasach określonych w harmonogramie dziennym, będzie podlegać rozliczeniu w skali miesięcznej.

 

Wykonawca w celu oszacowania całkowitych kosztów realizacji zadania powinien przyjąć koszty przewozu uczestników Klubu uwzględniając koszt przejazdu 1 km x 101 km/dzień x 314 dni (max. ilość dni roboczych do 31.03.2020 ).

Kod CPV: 
60170000-0
Warunki udziału w postępowaniu : 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawcy muszą dołączyć do oferty aktualną licencję (ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 - wraz z późniejszymi zmianami) na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Termin składania ofert: 
środa, Grudzień 19, 2018 - 08:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 111.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Kryterium „Cena”

Cena za 1 km świadczenia usługi.

wg wzoru

Cena (koszt)

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof -  cena podana w ofercie

60 %

2

kryterium „Emisja spalin”

a) znaczenie kryterium - 20 pkt;

b) liczba punktów uzyskanych będzie obliczana według zasady:

EURO O – 0 pkt.

EURO 1 – 1 pkt

EURO 2 – 2 pkt.

EURO 3 – 3 pkt.

EURO 4 – 4 pkt.

EURO 5 – 5 pkt.

EURO 6 – 6 pkt.

suma EURO 2* pojazdów badanej oferty

Pe = --------------------------------------------------- x 30 pkt

suma EURO 2* pojazdów z oferty o najniższej emisji spalin

40%

Termin wykonania zamówienia: 
niedziela, Marzec 31, 2019
Powiat: 
krośnieński
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

1.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:

a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy,

b) zmiany terminu realizacji usług z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zmiany terminu płatności,

c) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców                        i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty,

d) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu usług, zmiany umówionego zakresu usług),

Numer projektu: 
RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 PO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3