Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
Zamawiający: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Siarkowiec" w Tarnobrzegu, ul.Moniuszki 3, 39-400 Tarnobrzeg
Opis przedmiotu zamówienia: 
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i usług dotyczących zabudowy węzłów cieplnych polegających na zaprojektowaniu, demontażu istniejących urządzeń węzła cieplnego, remoncie pomieszczeń i montażu węzłów cieplnych dwufunkcyjnych, CO – CWU  z urządzeniami dodatkowymi, oraz pracami instalacyjnymi, niezbędnymi do poprawnej współpracy węzła i instalacji ogrzewczej.
Kod CPV: 
45000000-7
Warunki udziału w postępowaniu : 
 1. O wybór na Wykonawcę Umowy mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danych prac, czynności lub dostaw, co udokumentują zgodnie z zapisami SIWZ,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Klauzuli 2.2 Instrukcji dla Oferentów,

złożą ofertę, która nie jest sprzeczna z postanowieniami niniejszej SIWZ

Termin składania ofert: 
czwartek, Sierpień 12, 2021 - 12:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Spółdzielnia Mieszkniowa "Siarkowiec" w Tarnobrzegu

ul. Moniuszki 3

39-400 Tarnobrzeg

Sekretariat pok. 211

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów: cena 90%, Gwarancja 10%.

Termin wykonania zamówienia: 
czwartek, Wrzesień 30, 2021
Powiat: 
M. Tarnobrzeg
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 
 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do tej umowy wymagają formy pisemnej i muszą być zaakceptowane przez obie strony pod rygorem nieważności. Możliwość wprowadzenia zmian do umowy będzie podlegała ocenie pod kątem ich dopuszczalności według umowy o dofinansowanie, której stroną jest ZAMAWIAJĄCY oraz obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
  Z zastrzeżeniem poprzednich zdań, dopuszcza się wprowadzanie następujących dodatkowych zmian do umowy, na podstawie pisemnego aneksu do umowy, w przypadku:
 1. zmian nieistotnych – np. zmian adresów stron lub osób wymienionych w § 5 ust. 2 umowy lub oczywistych błędów pisarskich, które nie będą stanowić zmian istotnych;
 2. zmian istotnych – polegających na aktualizacji listy osób stanowiących personel WYKONAWCY, którą WYKONAWCA załączył do oferty na etapie prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, którego dotyczy przedmiot umowy;
 3. zmian istotnych, polegających na zmianie terminów realizacji umowy określonych w niniejszej umowie, w tym załącznikach do umowy – o ile zmiana terminów następuje z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od WYKONAWCY, których WYKONAWCA nie przewidywał w chwili składania oferty lub wynika z zaistnienia niezależnych od WYKONAWCY okoliczności takich np. siła wyższa, zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, nieprzewidywalne warunki atmosferyczne, przy czym przesunięcie terminów o czas dłuższy niż czas trwania powyższej okoliczności możliwy jest wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych i pod warunkiem udokumentowania okoliczności, o których mowa powyżej przez WYKONAWCĘ;
 4. zmian istotnych, wynikających z tego, że wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy okaże się niemożliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 5. zmian istotnych, wynikających z tego, że wystąpi  kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te powinny być wprowadzane w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
 6. w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii, w tym COVID-19 (wirus SARS-CoV-2) lub wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii lub stanu wyjątkowego, które będą miały wpływ na należyte wykonanie niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez Wykonawcę stosownymi oświadczeniami lub dokumentami. Zmiana umowy w tym wypadku może w szczególności dotyczyć:
 • zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
 • zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
 • zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającej jej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

innych zmian istotnych, niepowodujących jednak zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakteru umowy, jednak wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, których żadna ze stron umowy nie przewidywała na etapie podpisania umowy, po stosownym udokumentowaniu tych sytuacji.

Numer projektu: 
RPPK.03.03.01-18-0009/16