Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa KOBEX Stanisław Rembisz; ul Duble 71, 36-053 Kamień
Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem postępowania jest dostawa do siedziby Zamawiającego tandemu hydraulicznych pras krawędziowych o minimalnych parametrach i funkcjach wymienionych poniżej:

 1. Sterowanie w zakresie co najmniej 4 osi.
 2. Zastosowanie min. dwóch niezależnych cylindrów hydraulicznych sterowanych CNC.
 3. Zabezpieczenie przestrzeni roboczej z frontu maszyny za pomocą barier świetlnych (kurtyn) dla pracy zarówno w trybie pojedynczych maszyn jak i tandemu.
 4. Możliwość pracy na obu maszynach jednocześnie oraz na każdej niezależnie.
 5. Bariery bezpieczeństwa z krańcówkami z boków oraz w tylnej strefie maszyny (dla każdej z maszyn).
 6. Automatyczna mechaniczna kompensacja strzałki ugięcia (dla każdej z maszyn).
 7. Kolorowy wyświetlacz dotykowy na obrotowym panelu LCD.
 8. Wielkość wyświetlacza co najmniej 17”.
 9. Profesjonalne polskie tłumaczenie.
 10. Możliwość podłączenia z komputerem PC pozwalającym na zewnętrzne programowanie maszyny.
 11. Co najmniej 2 x wejście USB.
 12. Co najmniej jedna kość USB – dla przenoszenia programów.
 13. Programowanie co najmniej 2D i 3D.
 14. Wizualizacja graficzna co najmniej 2D i 3D.
 15. Możliwość importu plików co najmniej w formatach: .dwg .dxf. igs
 16. Obliczanie rozwinięć blachy.
 17. Biblioteka stempli i matryc.
 18. Obsługa bariery laserowej.
 19. Programowalna prędkość dojścia oraz prędkość gięcia.
 20. Ręczny, półautomatyczny automatyczny cykl pracy.
 21. Automatyczna regulacja nacisku gięcia.
 22. Automatyczna regulacja skoku w zależności od kąta gięcia.
 23. System sterowania i synchronizacji cylindrów hydraulicznych.
 24. System kompensacji ugięcia ramy w maszynie.
 25. Programowalna prędkość dojazdu i prędkość zderzaka.
 26. Zaciski szybkomocujące stemple, uchwyty (dla każdej z maszyn).
 27. Przenośny pedał nożny wraz z wyłącznikiem awaryjnym (dla każdej z maszyn).
 28. Podparcie blachy z przodu maszyny za pomocą dwóch podpór na prowadnicach liniowych (dla każdej z maszyn).
 29. Tylny zderzak napędzany sterowany CNC w  5osiach X1, X2,Z1,Z2,R, wraz z dwoma palcami zderzaka na prowadnicy linearnej (dla każdej z maszyn).
 30. Oświetlenie maszyny.
 31. Stempel górny, hartowany, szlifowany z rowkiem bezpieczeństwa.
 32. Matryca hartowana, szlifowana wielostronna.
 33. Nacisk: min. 320 t. (x 2).
 34. Szerokość robocza – min. 6050 mm (x 2).
 35. Odległość między kolumnami: min. 5100 mm.
 36. Skok belki – osi Y: min. 400 mm.
 37. Wybranie w kolumnach (E): min. 450 mm.
 38. Prześwit: min. 650 mm.
 39. Skok zderzaka X1, X2: min. 750 + 250 mm.
 40. Skok osi R: min. 250 mm.
 41. Prędkość osi X1, X2: min. 475 mm/s.
 42. Prędkość osi R: min. 175 mm/s.
 43. Prędkość osi Z1, Z2: min. 1100 mm/s.
 44. Długość (L): min. 7050 mm (x2).
 45. Szerokość (W): min. 2335 mm.
 46. Wysokość (H): min. 3050 mm.
 47. Prędkości posuwu: osie Y1, Y2 (zejście/praca/powrót): min. 80/10/80 mm/s.
 48. Dokładność pozycjonowania osi: osie Y1, Y2 (nie więcej niż +/- 0,01 mm), osie X1, X2 (nie więcej niż +/- 0,05 mm), oś R (nie więcej niż  +/- 0,1 mm), osie Z1, Z2 (nie więcej niż 0,1 mm).

 

II. Oznaczenie i kod CPV dotyczące zamówienia: 42636000-4.

III. Maszyna powinna spełniać minimalne tolerancje gięcia wskazane w załączniku nr 4.

Kod CPV: 
42636000-4
Warunki udziału w postępowaniu : 

Ofertę w przetargu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

I. Nie podlegają, na dzień złożenia ofert, wykluczeniu z postępowania z następujących przyczyn:

 1. Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
 2. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 16 „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.” z dnia 07.03.2017 r.

II. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

III. Całość dokumentacji związana z niniejszym ogłoszeniem została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: www.kobexstal.pl/pl/dotacje.html

Termin składania ofert: 
poniedziałek, Styczeń 15, 2018 - 12:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 15.01.2017 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi o godz. 12:30 w dniu 15.01.2017 r. w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje wykonawców o ilości złożonych ofert, firmach i  adresach wykonawców, a także w zakresie kryteriów wyboru  ofert. Oferenci  będą  mieć możliwość  zapoznania  się  z  treścią  złożonych  ofert,  z  zastrzeżeniem konieczności  zachowania  przepisów  dotyczących  ochrony  tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli wystąpi tego typu sytuacja

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

I. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami:

1. Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny za dostawę maszyny netto (K1)

Waga: 60 %

Liczba punktów = ( najniższa cena spośród wszystkich ofert/ cena poda w badanej ofercie)*100*60 %

W przypadku podania ceny w euro Zamawiający przeliczy ją na PLN wg aktualnego kursu z dnia otwarcia ofert.

2. Oferowany okres gwarancji i rękojmi (K2)

Waga: 10 %

Liczba punktów = (ilość lat gwarancji badanej oferty powyżej 1 roku / najwyższa ilość lat gwarancji zaproponowana spośród wszystkich ofert) *100*10 %

Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych latach nie krócej niż 1 rok i nie dłużej niż 10 lat.

3. Oferowany okres serwisowania (K3)

Waga: 10 %

Liczba punktów = (ilość lat serwisowania badanej oferty powyżej 1 roku / najwyższa ilość lat serwisowania zaproponowana spośród wszystkich ofert) *100*10 %

Okres serwisowania należy podać w pełnych latach nie krócej niż 1 rok i nie dłużej niż 10 lat.

4. Oferowany okres wykonania (K4)

Waga: 20 %

Liczba punktów = za każdy dzień skrócenia okresu realizacji względem przewidzianego (25.06.2018 r.) będzie przysługiwał 1 pkt, przy czym nie więcej niż 20 pkt

Okres wykonania zadania ma być podany w pełnych dniach.

 

* Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową cenę oferty:

P ( oferta końcowa ) = P(K1) + P(K2) + P(K3) + P(K4)

 

II. Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową cenę oferty:

P ( oferta końcowa ) = P(K1) + P(K2) + P(K3) + P(K4)

III. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

IV. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z wzorem określonym w ust. 1.

Termin wykonania zamówienia: 
poniedziałek, Czerwiec 25, 2018
Powiat: 
rzeszowski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16