Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
HSW-Fabryka Elementów Złącznych FASTEC Sp. z o.o., ul. Lubelska 4, 37-470 Zaklików
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnego defektoskopu do badań magnetyczno-proszkowych o następujących parametrach:

- max. długość badanego detalu: 350mm,

- dwa niezależne obwody magnesujące dla magnesowania uniwersalnego – badanie

pęknięć we wszystkich kierunkach w jednym cyklu badawczym,

- zbiornik na zawiesinę fluorescencyjną oraz pompą i instalacją obiegową,

- funkcja automatycznego cyklu pracy z pneumatycznym urządzeniem mocującym,

- ręczny wąż z natryskiem, pneumatycznym włączaniem i zaworem dozującym,

- wanna ze stali nierdzewnej dla zawiesiny fluorescencyjnej z dodatkową ramą ochronną,

- stały monitoring prądu z ochroną przed przegrzaniem,

- automatyczne rozmagnesowanie dla pola i przepływu prądu.

Defektoskop powinien posiadać zdolność wykrywania:

1)wad powierzchniowych (wyrw kuźniczych) o szerokości co najmniej 0,03 d dla śrub z łbem sześciokątnym oraz 0,04 dc dla śrub z łbem walcowym (gdzie: d – średnica znamionowa gwintu, dc – średnica łba lub kołnierza), przy pojedynczej wadzie,

2)wad powierzchniowych (wyrw kuźniczych) o szerokości co najmniej 0,03 d dla śrub z łbem sześciokątnym oraz 0,02 dc dla śrub z łbem walcowym (gdzie: d – średnica znamionowa gwintu, dc – średnica łba lub kołnierza), przy dwóch lub większej ilości wad.

Zakładany zakres badań obejmuje śruby o średnicach gwintu od M27 do M64.

ZAKRES DOSTAWY:

 1. Jednostka główna
 2. Pełny zbiornik zawiesiny fluorescencyjnej
 3. Instrukcja obsługi w języku polskim
 4. Certyfikat producenta
 5. Transport do siedziby Zamawiającego
 6. Instalacja i uruchomienie defektoskopu w siedzibie Zamawiającego
 7. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego.
Kod CPV: 
38500000-0
Warunki udziału w postępowaniu : 

Dostawcą przedmiotu zamówienia może być podmiot, który spełnia następujące warunki:  

 1. złoży oświadczenie, że posiada odpowiednie kwalifikacje, możliwości techniczne oraz niezbędne doświadczenie do zrealizowania zadania;
 2. złoży oświadczenie, że nie zalega z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
 3. złoży oświadczenie, że nie zachodzą wobec Dostawcy przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia Dostawcy.

DODATKOWE WYMAGANIA

Wymagania ogólne

 1. Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej specyfikacji zakresu i kosztów dostawy;
 2. Dostawca zobowiązany jest do złożenia wymaganego oświadczenia wg Załącznika nr 1 oraz oświadczenia (oświadczeń) spełnienia warunków udziału w postępowaniu (pkt. III Zapytania).
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
 4. Każdy Dostawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę;
 5. Oferta powinna być wykonana w języku polskim;
 6. W przypadku ofert złożonych w walucie obcej przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu dokonania oceny ofert przez Komisję konkursową;
 7. Dostawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
 8. Zamawiający nie przewiduje kosztów udziału w postępowaniu;
 9. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę;
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia lub unieważnienia przedmiotowej procedury bez podania przyczyny.
 11. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na dostarczone i zamontowane maszyny i urządzenia.

Lista wymaganych dokumentów

 • Oferta Dostawcy zawierająca wszystkie wymagane informacje, a w szczególności:
  • Cena netto,
  • Termin realizacji podany w tygodniach,
  • Długość oferowanej gwarancji podana w miesiącach,
  • Wszystkie elementy wskazane w ZAKRESIE DOSTAWY oraz parametry wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia zamieszczone w tabeli w Rozdziale II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
 • Oświadczenie wg Załącznika nr 1.
 • Oświadczenie (oświadczenia) do zapytania ofertowego z dn. 05.01.2018 r, potwierdzające spełnienie warunków z punktu III w/w zapytania.
Termin składania ofert: 
poniedziałek, Styczeń 15, 2018 - 15:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  z.rokosz@fastec.pl (skan oferty podpisanej przez osobę uprawnioną) lub dostarczona w formie papierowej osobiście, pocztą lub przez kuriera do siedziby Zamawiającego, tj. na adres: ul. Lubelska 41, 37-470 Zaklików.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- „Cena netto” (waga 80%)

- „Termin realizacji” (waga 10%)

-„Gwarancja” (waga 10%)

W kryterium „Cena netto” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 80)/cena oferty ocenianej,

W kryterium  „Termin realizacji”  oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Czas realizacji zamówienia do 10-12 tygodni = 10 punktów;

b) Czas realizacji zamówienia do 12-14 tygodni  = 5 punktów;

c) Czas realizacji zamówienia powyżej 14 tygodni = 0 punktów.

W kryterium  „Gwarancja”  oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od długości okresu udzielonej gwarancji:

a) Okres gwarancji 12 miesięcy i dłużej = 10 punktów;

b) Okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy = 0 punktów.

2. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach oferty zostaną do siebie dodane.

3. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który uzyskał największa ilość punktów zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, przez co najmniej dwóch Oferentów, zostaną oni wezwani do ponownego przedstawienia ofert.

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Kwiecień 27, 2018
Powiat: 
stalowowolski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0061/17-00