Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
PRESYSTEM SP. Z O.O., ul. Zamkowa 235-032 Rzeszów
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa do firmy Zamawiającego platformy informatycznej (Systemu) typu B2B umożliwiającej kompleksową obsługę oraz zarządzanie procesami tworzenia dokumentacji dla inwestycji liniowych (sieci cieplnych oraz instalacji wewnętrznych).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania funkcjonalne zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ze względu na to, że informacje zawarte w załączniku nr 1 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), Dostawca, który chce złożyć ofertę w ramach niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wcześniejszego podpisania Oświadczenia o poufności (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) i dostarczenia oryginału tego oświadczenia na adres Zamawiającego. Po otrzymaniu podpisanego oświadczenia, Zamawiający niezwłocznie prześle Załącznik nr 1 drogą elektroniczną na podany przez oferenta adres e-mail.

Kod CPV: 
48000000-8
Warunki udziału w postępowaniu : 

WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA

 1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Profil jego działalności i struktura wewnętrzna nie są sprzeczne z zasadą równości szans.
 4. Znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 5. Posiada ważną polisę OC na minimum 300 000,00 PLN w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz deklaruje się przedłużyć obowiązywanie polisy OC na okres gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia.
 6. Zabezpieczy ofertę wadium, na warunkach określonych poniżej.
 7. Nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym poprzez: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; nie pozostaje z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
 8. Ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

WADIUM

 1. Dostawca zabezpieczy swoją ofertę wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 15.01.2018 r.
 3. Sposób i termin wniesienie wadium
  1. Dane do przelewu:

PRESYSTEM Sp. z o.o., ul. Zamkowa 2/6, 35-032 Rzeszów

Rachunek bankowy: 66 1140 2004 0000 3502 7617 6069 (mBank S.A.)

Tytuł przelewu: WADIUM – dostawa Systemu (Zapytanie nr 2/2017)

4. Wniesienie wadium w formie przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, jeśli wpłynie ono na w/w rachunek w terminie składania ofert.

5. Zamawiający zwróci oferentom wniesione wadium w wartości nominalnej w terminie 14 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert, określonego w punkcie VII Zapytania.

6. Oferta, która nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie odrzucona.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta musi dotyczyć przedmiotu zapytania ofertowego, tj. spełniać wszystkie funkcje i wymagania określone z załączniku 1 do Zapytania. W przypadku, jeśli oferowany System nie będzie posiadał którejkolwiek z wymaganych funkcji lub jego parametry będą gorsze od wskazanych w Specyfikacji, oferta zostanie odrzucona.
 2. Oferta musi zostać uzupełniona komputerowo lub czytelnym pismem odręcznie.
 3. Oferta musi zawierać co najmniej następujące elementy:
  1. Nazwę i adres oferenta
  2. Osobę do kontaktu w sprawie oferty (imię, nazwisko, telefon, e-mail)
  3. Datę sporządzenia oferty
  4. Termin ważności oferty (nie krótszy niż 26.01.2018 r.). Jeśli podany termin będzie krótszy, oferta zostanie odrzucona.
  5. Cena netto w PLN za cały przedmiot zamówienia.
  6. Termin realizacji (nie dłuższy niż do 31.08.2018 r.)
 4. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Będzie to weryfikowane na podstawie dokumentu rejestrowego.
 5. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki wskazane w punkcie poniżej. Brak któregokolwiek z obowiązkowych załączników spowoduje odrzucenie oferty.
 6. Lista obowiązkowych załączników do oferty:
  1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy);
  2. Podpisane oświadczenie o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Zapytania;
  3. Odpis z dokumentu rejestrowego z aktualnymi danymi;
  4. Kopie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami (nie starsze niż trzy miesiące od daty złożenia oferty);
  5. Kopia aktualnej polisy OC w ramach prowadzonej działalności na kwotę min. 300 000,00 PLN;
  6. Deklaracja przedłużania polisy OC na kwotę min. 300 000,00 PLN na okres obowiązywania gwarancji (wzór stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
  7. Oświadczenie o zachowaniu poufności.
 7. Oferent w danym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku, jeśli złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
 8. Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne (w formie papierowej) powiadomienie o wycofaniu oferty.
 9. Oferta (wraz z załącznikami) powinna zostać złożona w spiętej, zwartej formie (np. w kopercie, skoroszycie lub koszulce). W przypadku zamieszczenia oferty w kopercie należy zamieścić na niej pieczęć oferenta oraz dopisek: ,,OFERTA – dostawa Systemu (Zapytanie nr 2/2017)’’
 10. Ofertę należy złożyć w formie papierowej. Wszelkie inne formy oferty nie będą respektowane.
Termin składania ofert: 
poniedziałek, Styczeń 15, 2018 (Całodzienne)
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Siedziba Zamawiającego: 

PRESYSTEM Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 2/6, 35-032 Rzeszów

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 
 1. Oferty, które spełniły warunki dopuszczające, będą podlegały ocenie punktowej na podstawie następujących kryteriów:
 • CENA NETTO – waga punktowa: 70
 • GWARANCJA – waga punktowa: 10
 • CZAS REAKCJI SERWISOWEJ – waga punktowa: 20

Maksymalna łączna liczba punktów, którą oferent może uzyskać za podane wyżej kryteria wynosi 100. Suma punktów za poniższe kryteria stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

 

2. Sposób przyznawania punktów za kryterium ,,CENA NETTO’’:

Ilość punktów = (najniższa cena w postępowaniu / cena badanej oferty) x 70

Do wyliczeń brana będzie pod uwagę cena netto w PLN za cały przedmiot zamówienia podana w formularzu ofertowym.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 70.

 

3. Sposób przyznawania punktów za kryterium ,,GWARANCJA’’:

 

Ilość punktów = (gwarancja z badanej oferty / najdłuższa gwarancja w postępowaniu) x 10

 

Okres gwarancji liczony będzie w miesiącach, od dnia instalacji oprogramowania, tj. podpisania przez obie strony protokołu instalacji Systemu. Przez gwarancję należy rozumieć prawo Zamawiającego do żądania od Dostawcy nieodpłatnego naprawienia błędów, które wystąpią w oprogramowaniu i uniemożliwiają jego prawidłowe działanie.

Oferowana gwarancja nie może być krótsza niż 24 miesiące. Jeśli oferowany okres gwarancji będzie krótszy, oferta zostanie odrzucona.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10.

 

4. Sposób przyznawania punktów za kryterium ,,CZAS REAKCJI SERWISOWEJ’’:

 

Ilość punktów = (najkrótszy czas reakcji w postępowaniu / czas reakcji w badanej ofercie) x 20

 

Czas reakcji serwisowej liczony będzie od momentu zgłoszenia usterki/awarii do momentu usunięcia usterki/awarii przez Dostawcę. Czas reakcji serwisowej nie może być dłuższy niż 48 godzin (godziny liczone mają być w dniach roboczych w godz. 8:00 – 16:00, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Jeśli wskazany czas reakcji będzie dłuższy niż 48 godzin, oferta zostanie odrzucona.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20.

5. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Jeśli oferent nie poda w ofercie któregokolwiek z kryteriów określonych w powyższych punktach, jego oferta zostanie odrzucona.

7. Oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Sierpień 31, 2018
Powiat: 
M. Rzeszów
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

UMOWA

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający podpisze z wybranym Dostawcą Umowę na dostawę Systemu.
 2. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, z zastrzeżeniem, że płatność końcowa będzie wynosiła co najmniej 25% wartości przedmiotu umowy. Płatność końcowa zostanie uiszczona po podpisaniu protokołu instalacji systemu.
 3. W umowie zawarte zostaną warunki określone w ofercie i Zapytaniu ofertowym. Ponadto Zamawiający przewiduje zawarcie w Umowie kar, zgodnie z wyszczególnieniem poniżej:
  1. Za opóźnienia w realizacji zamówienia – w wysokości 0,5% ceny Systemu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  
  2. Za opóźnienie na zgłoszoną reakcję serwisową – w wysokości 0,5% ceny Systemu, za każde 24 godziny opóźnienia;
  3. W przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z przyczyn dotyczących Dostawcy – w wysokości 30% ceny Systemu.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści najkorzystniejszej oferty na następujących warunkach:
  1. jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy, konieczność zmian spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Zamówienia określonej pierwotnie w Umowie (a zmiany te dotyczą w szczególności: zmiany ustawowej stawki podatku VAT; zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Dostawcę lub Zamawiającego; zmiany terminu wykonania Zamówienia z powodów niezawinionych przez Dostawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć),
  2. jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209.000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

5.    Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany Umowy, prowadzącą do zmiany charakteru Umowy, jeżeli dotyczy realizacji dodatkowych dostaw od Dostawcy, nieobjętych Zamówieniem, które stały się niezbędne, a zostały spełnione łącznie następujące warunki:

              a.zmiana dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;

             b.  wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Dostawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację Zamówienia, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego, bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy.