Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych., ul. Bełska 22,38-700 Ustrzyki Dolne
Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny:

a)  Część I: Dostawa i montaż mebli dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny.

b)  Część II : Dostawa i montaż sprzętu  komputerowego dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny.

c) Część III: Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny.

d) Część IV: Dostawa i montaż drobnego AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa
i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny (RPPK. 06.02.02-18-0008/16)”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

4. Wykonanie   przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi
w specyfikacji oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1  do SIWZ.

5. Dostawa powinna obejmować: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie oraz ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, a także (jeżeli dotyczy) jego instalację i uruchomienie oraz w przypadku sprzętu elektronicznego również wstępne przeszkolenie.

6. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich,
a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty
i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane  Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru.

7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia kompletny posiadający wszelkie kable, materiały eksploatacyjne, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do  uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów.

8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania
w krajach UE.

9. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim (jeśli dotyczy).

10. Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia do każdego przedmiotu zamówienia objętego gwarancją karty gwarancyjnej (jeżeli dotyczy).

11. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na koszt własny.

12. Do wszystkich ujętych w zamówieniu systemów operacyjnych i programów wymagane jest dołączenia nośników a także instrukcji instalacji i obsługi oraz certyfikatów potwierdzających prawo Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania w ramach niniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy).

13. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników
za pośrednictwem serwisu internetowego (jeżeli dotyczy).

14. Wykonawca wskaże okres gwarancji udzielonej na zaoferowany sprzęt (jeżeli dotyczy).

15. Wymagania  dotyczące gwarancji: minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru,

16. W okresie gwarancji (w ramach zaoferowanych cen jednostkowych). Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ewentualnych przeglądów okresowych (termin przeglądu musi zostać każdorazowo uzgodniony z zamawiającym), jeżeli są one wymagane przez producenta sprzętu oraz wykonywania  napraw w siedzibie  Zamawiającego  lub wymieniać na nowy, wolny od wad - w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego/faksem/mailem.

17. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

18. Miejsce realizacji: budynek Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny
(ul. Bełska 22, 38 - 700 Ustrzyki Dolne).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

 

Kod CPV: 
39150000-8
32552110-1
39130000-2
39141000-2
39700000-9
32333200-8
38651000-3
30191400-8
32322000-6
Warunki udziału w postępowaniu : 

Lp.

Warunki udziału w postępowaniu

1

Wiedza i doświadczenie

 

Zamawiający  nie  stawia  szczególnych  wymagań  w  zakresie  spełniania  tego  warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Zamawiający  nie  stawia  szczególnych  wymagań  w  zakresie  spełniania  tego  warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

3

Zdolność techniczna lub zawodowa

 

Zamawiający  nie  stawia  szczególnych  wymagań  w  zakresie  spełniania  tego  warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Termin składania ofert: 
piątek, Styczeń 19, 2018 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 8 do dnia 19.01.2018 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 19.01.2018 o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

 

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zamawiający wszystkie części zamówienia będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Część I: Dostawa mebli dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60 %

2

skrócenie terminu dostawy

40 %

Część II: Dostawa sprzętu  komputerowego dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60 %

2

skrócenie terminu dostawy

40 %

Część III: Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny.

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60 %

2

skrócenie terminu dostawy

40 %

Część IV: Dostawa i montaż drobnego AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny.

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60 %

2

skrócenie terminu dostawy

40 %

1.2.Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium

Wzór

 

 

 

1

 

C= (Cr/ Cm) x 60

 

C – cena

Cr – cena oferty badanej

Cm – cena oferty najniższej 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

S = w zależności od deklaracji Wykonawcy

 

40 pkt – do 16.02.2018

 

20 pkt – do 01.03.2018

 

0 pkt – do 15.03.2018

 

1.3.Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

Termin wykonania zamówienia: 
czwartek, Marzec 15, 2018
Powiat: 
bieszczadzki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1)  Wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa  w  zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.  

2)  Wyniknięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów,  

3)  Wystąpienie  konieczności  zmiany  osób  wskazanych  w  ofercie,  przy  pomocy  których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest  możliwa  pod  warunkiem  zaproponowania  innych  osób,  spełniających  na  dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ.  

4)  Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  w  postępowaniu,  wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  zamawiającemu,  że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym  niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby  wykonawca  powoływał  się  w  trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5)  Zmiany Podwykonawcy pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Umowie.  

6)  Wystąpienie  konieczności  zmiany  osób,  przy  pomocy  których  Zamawiający  realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego). 

7)  Wystąpienie konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że  osoby  te  nie  wykonują  należycie  swoich  obowiązków.  Wykonawca  obowiązany  jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.  

8)  Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z przyczyn określonych w § 2 ust. 3 Umowy. 

9)  Wystąpienie konieczności wprowadzenia   zmian  spowodowanych  następującymi okolicznościami: 

a.  siła  wyższa  (np.  klęski  żywiołowe,  wojny,  rewolucje,  embarga  przewozowe, katastrofy,  strajki generalne  lub  lokalne)  uniemożliwiająca  wykonanie  przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową  oraz mająca wpływ na terminowość wykonania przedmiotu Umowy, 

b.  przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ  na  terminowość  realizacji  przedmiotu  Umowy.  Zmiana  terminu  wykonania przedmiotu  Umowy  przez  Zamawiającego  skutkuje  jego  przedłużeniem  o  okres przestojów i opóźnień.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Numer projektu: 
RPPK.06.02.02-18-0008/16