Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
Zamawiający: 
Zakład Kamieniarski "GRANITEX" s. c., ul. Lwowska 108, 37-200 Przeworsk
Opis przedmiotu zamówienia: 

Cel zamówienia

Zakres robót określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w jej załącznikach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wyszczególnionych w Rozdziale 4 SIWZ oraz uszczegółowionych dokumentacją projektową i przedmiarami robót zawartą w Załączniku nr 7 do SIWZ.

Zadanie 1 – Budowa fundamentów pod maszyny kamieniarskie i zbiornika na szlam poprodukcyjny: budowa fundamentów pod piłę linową – stopa betonowa co najmniej 30 cm na podsypce piaskowej co najmniej 20 cm o wymiarach co najmniej 10m x 6m, budowa torowiska pod wózek do transportu kamienia pod piłę linową co najmniej dł. 9m; budowa fundamentów pod jedosuportową piłę wzdłużną - stopa betonowa co najmniej 30 cm na podsypce piaskowej co najmniej 20 cm o wymiarach co najmniej 6m x 6m; budowa fundamentów pod jedosuportową piłę wzdłużną 6 osiową - stopa betonowa co najmniej 30 cm na podsypce piaskowej min 20 cm o wymiarach co najmniej 5m x 4m; budowa zbiornika na szlam poprodukcyjny o wymiarach minimalnych 2,5m x 15m o głębokości co najmniej 2,5m (pojemność użytkowa zbiornika minimum 93m3), 

Zadanie 2 - Budowa fundamentów pod suwnicę bramową 5t i suwnicę natorową 2t: dla suwnicy bramowej co najmniej 5t - wykonanie fundamentów i utwardzenia terenu w obrębie suwnicy – co najmniej 400m2 (zakres robót obejmuje roboty ziemne wraz z wywozem urobku, wykonanie podbudowy z pospółki grubości co najmniej 30 cm po zagęszczeniu, wykonanie warstwy wierzchniej z klińca co najmniej 12 cm po zagęszczeniu), wykonanie belek pod stojaki na płyty, belek co najmniej 20x30 cm o łącznej długości co najmniej 242.00 m (zakres robót obejmuje, wykonanie rowków, wykonanie podbudowy, wykonanie szalunków pod belki, wykonanie zbrojenia belek, zabetonowanie belek, pielęgnację betonu), belki wykonane z betonu B20 na podbudowie z pospółki i klińca; dla suwnicy natorfowej; dla suwnicy natorowej co najmniej 2t - wykonanie fundamentów i utwardzenia terenu w obrębie suwnicy – co najmniej 334m2 (zakres robót obejmuje roboty ziemne wraz z wywozem urobku, wykonanie podbudowy z pospółki grubości co najmniej 30 cm po zagęszczeniu, wykonanie warstwy wierzchniej z klińca co najmniej 12 cm po zagęszczeniu), wykonanie co najmniej 10 betonowych słupów nośnych o wysokości co najmniej 4,5m.

Kod CPV: 
45000000-7
Warunki udziału w postępowaniu : 

1. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.1. Posiadają odpowiedni potencjał i doświadczenie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

2.1 Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym (Beneficjentem) osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Termin składania ofert: 
piątek, Styczeń 19, 2018 - 15:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

1. Termin realizacji i zakres robót określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w jej załącznikach.
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zakład Kamieniarski "GRANITEX" s. c., ul. Lwowska 108, 37-200 Przeworsk.
3. Termin składania ofert upływa 19.01.2018r. o godz. 15.00.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.01.2018r. o godz. 15.30.
5. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone w SIWZ.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

1. Oferowana cena (C) - 80%, 80 pkt.
2. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały (G) - 20%, 20 pkt.
3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
C = ( PC / PB ) x 80 pkt.

gdzie,
P C - ilość punktów za kryterium cena,
P N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
P B – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

5. Kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały” liczona w okresach miesięcznych:

W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 72 miesiące, Wykonawca otrzyma dwadzieścia (20) punktów. W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 72 miesiące wykonawca otrzyma pkt. wg wzoru:

G = ( GO / GMAX ) x 20 pkt.

gdzie:
G - liczba punktów uzyskanych w niniejszym kryterium,
GMAX. - najdłuższy oferowany kres gwarancji,
GO - okres gwarancji podany w badanej ofercie.

Uwaga:
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 72 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższą niż wyznaczony maksymalny 72 miesiące, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 m-ce - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 72 miesiące).

6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie następującego wzoru:

O = C + G
gdzie:
O - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały”.

Termin wykonania zamówienia: 
poniedziałek, Kwiecień 30, 2018
Powiat: 
przeworski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

1. Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, której istotne postanowienia zawarto we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt. 17.1. SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy zgodnie z podrozdziałem 6.5.2 pkt. 8) lit. a) IX Wytycznych horyzontalnych w sposób i na warunkach szczegółowo określonych w § 16 Projektu Umowy.

Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0109/17-00