Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
Zamawiający: 
Zakład Produkcji Maszyn i Urządzeń RSM Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sześciu mikro elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 195,16 kWp. Lokalizacja inwestycji – Mielec, Kolbuszowa, Chorzelów. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku pt. „Specyfikacja techniczna instalacji”. Harmonogram prac:

 1. Wykonanie projektów technicznych instalacji,
 2. Dobór, dostawa i montaż całej infrastruktury technicznej towarzyszącej, tzn. falowników, paneli, liczników etc.,
 3. Dobór i dostawa konstrukcji aluminiowych do montażu paneli,
 4. Wykonanie robót budowlanych: montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych,
 5. Budowa połączeń kablowych pomiędzy panelami,
 6. Instalacja ochrony uziemiającej i przeciwprzepięciowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
 7. Montaż na konstrukcji wsporczej elektrowni,
 8. Budowa przyłącza nN (wewnętrznej kablowej linii zasilającej na trasie rozdzielnia nN PV – złącze kablowe),
 9. Dostawa i montaż systemu monitoringu zliczającego wyprodukowaną energię,
 10. Przyłączenie elektrowni do wewnętrznych instalacji elektrycznych,
 11.  Dokonanie rozruchu elektrowni,
 12.  Opracowanie instrukcji obsługi elektrowni i przeszkolenie personelu oraz użytkowników.

Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.12.2018 r.

Minimalne oczekiwane rezultaty:

 • Moc elektrowni fotowoltaicznej 1 (lokalizacja Mielec): 39,76 kWp; ilość produkowanej energii elektrycznej w lokalizacji Mielec: min. 41.049 kWh/rok.
 • Moc elektrowni fotowoltaicznej 2 (lokalizacja Mielec): 39,76 kWp; ilość produkowanej energii elektrycznej w lokalizacji Mielec: min. 41.049 kWh/rok.
 • Moc elektrowni fotowoltaicznej 3 (lokalizacja Mielec): 38,08 kWp; ilość produkowanej energii elektrycznej w lokalizacji Mielec: min. 38.541 kWh/rok.
 • Moc elektrowni fotowoltaicznej 4 (lokalizacja Chorzelów): 19,88 kWp; ilość produkowanej energii elektrycznej w lokalizacji Chorzelów: min. 19.289 kWh/rok.
 • Moc elektrowni fotowoltaicznej 5 (lokalizacja Kolbuszowa): 37,80 kWp; ilość produkowanej energii elektrycznej w lokalizacji Kolbuszowa: min. 36.636 kWh/rok.
 • Moc elektrowni fotowoltaicznej 6 (lokalizacja Kolbuszowa): 19,88 kWp; ilość produkowanej energii elektrycznej w lokalizacji Kolbuszowa: min. 20.557 kWh/rok.

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji fotowoltaicznej znajdują się w załączniku pn. "Specyfikacja techniczna instalacji" na stronie www Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany nie później niż do dnia 31.12.2018 r. Okres ważności oferty (termin związania ofertą wobec Zamawiającego) - min. 60 dni.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. "Budowa instalacji fotowoltaicznych w przedsiębiorstwach partnerach projektu", o którego dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 Zamawiający się ubiega. Zamawiający, w sytuacji, gdyby nie uzyskał dofinansowania ze środków unijnych, zastrzega sobie prawo anulowania niniejszego postępowania, zaś oferentom nie będzie przysługiwać żadne prawo dochodzenia odszkodowań z tytułu kosztów poniesionych przez nich na przygotowanie i dostarczenie ofert.

Kod CPV: 
09 331 200
45 332 000
45 311 200
45 315 600
45 315 300
45 311 100
45 315 100
45 232 221
45 317 200
45 315 500
Warunki udziału w postępowaniu : 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,

2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac, w tym wykazać, że w okresie ostatnich 4 lat, liczonych przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał  minimum 2 podobne prace (zgodne co do rodzaju z przedmiotem zamówienia).  Przez podobne prace należy rozumieć wykonanie prac z zakresu budowy instalacji fotowoltaicznej. Łączna moc wykonanych instalacji (dowolna ilość) – min. 250 kW (musi być większa bądź równa).

3) dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia przez co należy rozumieć to, że montaż instalacji musi zostać dokonany przez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawny montaż oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadającą:

a) ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub

b) ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub

c) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia (wymagane jest oświadczenie Wykonawcy, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe).

Na potwierdzenie spełnienia warunków z punktów: 1) – 4) Oferent zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.

5) OC w zakresie działalności związanej z projektem

Oferent powinien posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – OC Oferenta na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Oferent zobowiązuje się do utrzymania sumy gwarancyjnej polisy Odpowiedzialności Cywilnej na poziomie nie niższym niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek uznany zostanie za spełniony wówczas, gdy Oferent wykaże się w dacie składania oferty posiadaniem ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – OC Oferenta na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz zobowiąże się w dacie składania oferty do utrzymania ważności w/w ubezpieczenia na poziomie nie niższym niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunku z punktu 5) Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

 • kopię ważnej polisy lub inny ważny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (OC Oferenta) na kwotę nie 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Kopie przedstawianych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione.
 • oświadczenie według załącznika nr 1 o utrzymywaniu sumy gwarancyjnej polisy, o której mowa powyżej w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – w przypadku wyboru tego Oferenta.

W przypadku podania sumy ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, kwota ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia niniejszego zapytania ofertowego na stronie https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl/

Składane przez Oferenta dokumenty powinny mieć formę oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. 

Warunkami koniecznymi do udziału Oferenta w postępowaniu wyboru jest przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji wyszczególnionych w punkcie. „Opis sposobu przygotowania oferty” oraz w pozostałej części zapytania ofertowego.

Ofertę stanowi załącznik nr 1 – formularz ofertowy, dostępny do pobrania na stronie http://www.rsm.biz.pl.

Termin składania ofert: 
piątek, Styczeń 12, 2018 - 15:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Oferty przygotowane zgodnie z opisem należy składać w formie elektronicznej (skan oferty przygotowanej zgodnie z opisem podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres kamiltyksinski@gmail.comlub listownie/ osobiście na adres Zamawiającego: RSM Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec. W tytule e-maila lub na kopercie należy wpisać "Oferta na dostawę, montaż i uruchomienie sześciu mikro elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 195,16 kWp". Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2018 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Zamawiającego. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:

1) cena (przez cenę rozumie się łączną cenę netto dostawy, instalacji i uruchomienia) - 60%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

C = (C min / C of) * 60%, gdzie:

C - ilość punktów za łączną cenę netto badanej oferty;
C min - cena z oferty z najniższą ceną;
C of - cena z oferty ocenianej;

2) gwarancja dla instalacji (przez gwarancję dla instalacji rozumie się gwarancję na ogniwa fotowoltaiczne, falowniki, okablowanie, rozdzielnice, instalację uziemiającą) – 20%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

G = (G of / G max) * 20%, gdzie:

G - ilość punktów za gwarancję badanej oferty;
G max - najdłuższy okres udzielonej gwarancji wyrażony w miesiącach;
G of - okres gwarancji z oferty ocenianej wyrażony w miesiącach;

3) czas reakcji serwisowej (przez czas reakcji serwisowej rozumie się czas liczony w godzinach od chwili zgłoszenia usterki/ awarii przez ustalony kanał komunikacji do chwili przybycia ekipy serwisowej) - 20%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

T = (T min / T of) * 20%, gdzie:

T - ilość punktów za czas reakcji badanej oferty;
T min - najkrótszy zaoferowany czas reakcji;
T of - czas reakcji z oferty badanej.

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Termin wykonania zamówienia: 
poniedziałek, Grudzień 31, 2018
Powiat: 
kolbuszowski
mielecki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:

 1. zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający – mimo działania z należytą starannością – nie mógł przewidzieć;
 2. zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego; zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia Wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
Numer projektu: 
RPPK.03.01.00-18-0381/17