Zamawiający: 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Ostrowie, 39-103 Ostrów 215
Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Powiat: 
ropczycko-sędziszowski
Numer projektu: 
RPPK.09.01.00-18-0026/17-00
Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci zrekrutowanych do udziału w projekcie.

Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę można składać:

  1. Osobiście lub pocztą: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie, 39-103 Ostrów 215.
  2. e-mailem na adres: sp_ostrow@o2.pl

 

W przypadku złożenia Oferty w formie wiadomości elektronicznej, Oferent składa zeskanowaną Ofertę, tj. komplet zeskanowanych dokumentów spełniających wszelkie wymagania formalno-prawne, tj. np. pieczęcie, podpisy. Jednocześnie Zamawiający, w przypadku wybrania Oferty, jako najkorzystniejszej, wymaga przedłożenia kompletu oryginalnych dokumentów (przesłanych wcześniej drogą elektroniczną) do Zamawiającego w terminie najpóźniej do dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert: 
piątek, Sierpień 17, 2018 - 13:00
Termin wykonania zamówienia: 
sobota, Sierpień 31, 2019
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga): 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zastosowane kryterium:

 – cena oferty – 100 %.

Cena (100%) – liczba punktów, w ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 100, wg. wzoru:

        C

C=( min)100

        Cb

 

 gdzie:

C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny,

Cmin. – cena najtańszej oferty, Cb – cena badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt.