Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Wyrób Artykułów z Tworzyw Sztucznych Grzyb Bożena i Wspólnicy Spółka Jawna
Opis przedmiotu zamówienia: 
 1. Nazwa zamówienia: Zakup form wtryskowych na zestawy pojemnik oraz przykrywka o litrażu 2,5, 5 i 10 l.
 2. Wspólny słownik zamówień (CPV):

43415000-5 – Formy odlewnicze.

 1. Wymagane parametry techniczne każdej formy:
 1. Forma wtryskowa 2,5 l (pojemnik i przykrywka) – 1 komplet
 • Materiały form:
 • części formujące pojemnika: materiał ulepszony min. 40 HRC,
 • części formujące przykrywki: 1,2344 ESR 54 HRC,
 • części ruchome formujące dla obydwu form: materiał 1,2344 ESR 54 HRC,
 • części centrujące: materiał 1,2379 ESR 62 HRC.
 • Konstrukcja form:
 • centrowanie form na planie kwadratu z możliwością regulacji za pomocą klinów centrujących po obydwu stronach podziału,
 • pierścień spychający pojemnika z obiegiem chłodzenia,
 • mechanizm spychający na łożyskowanym prowadzeniu,
 • obiegi pneumatyki ułatwiające pracę formy: w matrycy, na czole stempla, na podziale stempla, pod pierścieniem spychającym,
 • obiegi pneumatyki ułatwiające pracę formy na pokrywkę: w matrycy oraz w stemplu,
 • konstrukcja formy z monolitycznymi częściami formującymi (stempel razem z podstawą musi stanowić jedną część),
 • system gorąco kanałowy.
 • Wymagania wypraski:
 • brak przetrysków na linii podziału,
 • zachowanie tolerancji stałej grubości wypraski na obwodzie ± 0,025 mm,
 • zachowanie szczelności połączenia pojemnik - dekiel.
 • Czas cyklu z etykietą dla:
 • pojemnika: 7 s,
 • dekla: 6,5 s.
 • Grubość ścianki bocznej wiadra: 0,8 mm-1 mm.
 1. Forma wtryskowa o litrażu 5 l (pojemnik i przykrywka) – 1 komplet
 • Materiały form:
 • części formujące pojemnika: materiał ulepszony min. 40 HRC,
 • części formujące przykrywki: 1,2344 ESR 54 HRC,
 • części ruchome formujące dla obydwu form: materiał 1,2344 ESR 54 HRC,
 • części centrujące: materiał 1,2379 ESR 62 HRC.
 • Konstrukcja form:
 • centrowanie form na planie kwadratu z możliwością regulacji za pomocą klinów centrujących po obydwu stronach podziału,
 • pierścień spychający z obiegiem chłodzenia,
 • mechanizm spychający na łożyskowanym prowadzeniu,
 • obiegi pneumatyki ułatwiające pracę formy: w matrycy, na czole stempla, na podziale stempla, pod pierścieniem spychającym,
 • obiegi pneumatyki ułatwiające pracę formy na pokrywkę: w matrycy oraz  w stemplu,
 • konstrukcja formy z monolitycznymi częściami formującymi (stempel razem z podstawą musi stanowić jedną część),
 • system gorąco kanałowy.
 • Wymagania wypraski:
 • brak przetrysków na linii podziału,
 • zachowanie tolerancji stałej grubości wypraski na obwodzie ± 0,025 mm,
 • zachowanie szczelności połączenia pojemnik - dekiel.
 • Czas cyklu z etykietą dla:
 • pojemnika: 7,5 s,
 • dekla: 6,5 s.
 • Grubość ścianki bocznej wiadra: 0,8 mm-1 mm.
 1. Forma wtryskowa o litrażu 10 l (pojemnik i przykrywka) – 1 komplet
 • Materiały form:
 • części formujące pojemnika: materiał ulepszony min. 40 HRC,
 • części formujące przykrywki: 1,2344 ESR 54 HRC,
 • części ruchome formujące dla obydwu form: materiał 1,2344 ESR 54 HRC,
 • części centrujące: materiał 1,2379 ESR 62 HRC.
 • Konstrukcja form:
 • centrowanie form na planie kwadratu z możliwością regulacji za pomocą klinów centrujących po obydwu stronach podziału,
 • pierścień spychające z obiegiem chłodzenia,
 • mechanizm spychający na łożyskowanym prowadzeniu,
 • obiegi pneumatyki ułatwiające pracę formy: w matrycy, na czole stempla, na podziale stempla, pod pierścieniem spychającym,
 • obiegi pneumatyki ułatwiające pracę formy na pokrywkę: w matrycy oraz w stemplu,
 • konstrukcja formy z monolitycznymi częściami formującymi (stempel razem z podstawą musi stanowić jedną część),
 • system gorąco kanałowy.
 • Wymagania wypraski:
 • brak przetrysków na linii podziału,
 • zachowanie tolerancji stałej grubości wypraski na obwodzie ± 0,025 mm,
 • zachowanie szczelności połączenia pojemnik - dekiel.
 • Czas cyklu z etykietą dla:
 • pojemnika: 9 s,
 • dekla: 7 s.
 • Grubość ścianki bocznej wiadra: 0,8 mm-1 mm.

Zamawiający zastrzega, iż złożenie ofert/y niespełniającej/ych ww. parametrów oznacza odrzucenie ofert/y na etapie oceny formalnej.

Kod CPV: 
43415000-5
Warunki udziału w postępowaniu : 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

 1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
 2. Udzielą gwarancji na wykonane przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
 3. Posiadają doświadczenie w zakresie wykonawstwa/wdrożenia form wtryskowych na podobne wyroby i o podobnych litrażach.
 4. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Termin składania ofert: 
wtorek, Październik 24, 2017 - 15:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI FORM WTRYSKOWYCH NA ZESTAWY POJEMNIK ORAZ PRZYKRYWKA O LITRAŻU 2,5, 5 I 10 L W RAMACH PROJEKTU „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W WYNIKU URUCHOMIENIA PRODUKCJI INNOWACYJNYCH OPAKOWAŃ Z WYKORZYSTANIEM WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH PRAC B+R”:

 1. osobiście w siedzibie firmy Wyrób Artykułów z Tworzyw Sztucznych Grzyb Bożena i Wspólnicy Spółka Jawna, Straszęcin 295 G, 39-218 Straszęcin,
 2. pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Wyrób Artykułów z Tworzyw Sztucznych Grzyb Bożena i Wspólnicy Spółka Jawna, Straszęcin 295 G, 39-218 Straszęcin.
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 1. Cena[1] – 60%
 2. Gwarancja – 20%
 3. Czas przystąpienia do usunięcia awarii – 20%

 

 

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena = A + B + C, gdzie:

 

Ad A. Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:

 

najniższa zaproponowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia x 60 punktów.

 

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień
w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 60 punktów.

 

Ad B. Kryterium Gwarancja zostanie ocenione w następujący sposób:

 1. udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości – 20 punktów,
 2. udzielenie co najmniej 18 miesięcznej gwarancji jakości – 10 punktów,
 3. udzielenie krótszej niż 18 miesięcznej gwarancji – 0 punktów.

 

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.

 

Ad. C. Kryterium Czas przystąpienia do usunięcia awarii[2] zostanie obliczone wg następującego wzoru:

 1. przystąpienie do usunięcia awarii do 24 godzin od momentu zgłoszenia – 20 punktów,
 2. przystąpienie do usunięcia awarii do 36 godzin od momentu zgłoszenia – 15 punktów,
 3. przystąpienie do usunięcia awarii do 48 godzin od momentu zgłoszenia – 10 punktów,
 4. przystąpienie do usunięcia awarii do 60 godzin od momentu zgłoszenia – 5 punktów,
 5. przystąpienie do usunięcia awarii powyżej 60 godzin od momentu zgłoszenia –
  0 punktów.

 

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.

 

Łączna ocena ofert:

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A, Kryterium B i Kryterium C zostaną dodane do  siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

 

W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu niespełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,01% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

 

W razie opóźnienia za przystąpienie do usunięcia awarii dostawca zobowiązany będzie do zapłacenia kar umownej w wysokości 0,001% zamówienia za każdą godzinę ewentualnego opóźnienia.

 

[1] W przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert.

[2] Przez „Czas przystąpienia do usunięcia awarii” należy rozumieć czas przyjazdu ekipy naprawczej na miejsce zdarzenia i rozpoczęcia prac.

Termin wykonania zamówienia: 
poniedziałek, Marzec 5, 2018
Powiat: 
dębicki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 
 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
 • zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy,
 • zmiany terminu realizacji dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 • zmiany terminu płatności,
 • zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego).
 1. Zmiany muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-1152/16