Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna
Opis przedmiotu zamówienia: 

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci Tamponiarki – 2 sztuk w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1235/16.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów

 

Nazwa zamówienia: Zakup tamponiarki – 2 sztuk.

Minimalne wymagane elementy, funkcjonalności i parametry techniczne:

 • odlewana konstrukcja,
 • sterowanie – elektropneumatyczne,
 • ustawianie parametrów nadruku na monitorze,
 • system nadruku tamponowego – zamknięty,
 • ceramiczny kałamarz i rakla,
 • ustawianie nacisku nadruku – magnetyczne,
 • mocowanie kliszy – magnetyczne,
 • płynna regulacja siły nacisku,
 • minimalna wielkość kałamarza fi. 110 mm,
 • minimalna wielkość kliszy – 120 x 685 mm,
 • siły nacisku – nie mniej niż 1500 kN.

Zamawiający zastrzega, iż złożenie ofert/y niespełniającej/ych ww. parametrów oznacza odrzucenie ofert/y na etapie oceny formalnej.

Kod CPV: 
42000000-6
42990000-2
Warunki udziału w postępowaniu : 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

 1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
 2. Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
 3. Posiadają doświadczenie w zakresie wdrożenia/instalacji tamponiarki tego samego typu lub o zbliżonych parametrach.
 4. Oferują tamponiarki o parametrach i funkcjonalnościach będących na poziomie co najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym.
 5. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Termin składania ofert: 
piątek, luty 23, 2018 - 13:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI TAMPONIARKI – 2 SZTUK W RAMACH PROJEKTU „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LENIAR W WYNIKU WDROŻENIA INNOWACYJNEJ LINII PRODUKTOWEJ”:

 1. osobiście w siedzibie firmy Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów,
 2. pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów.

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 23.02.2018 r., do godz. 13:00 w siedzibie firmy Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w tym samym dniu tj. 23.02.2018 r. o godzinie 14:00.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 1. Cena – 80%
 2. Gwarancja – 20%

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena = A + B, gdzie:

Ad A. Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:

najniższa zaproponowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia x 80 punktów.

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 80 punktów.

Ad B. Kryterium Gwarancja zostanie ocenione w następujący sposób:

 1. udzielenie przez Dostawcę co najmniej 36-miesięcznej gwarancji i dłuższej – 20 punktów,
 2. udzielenie przez Dostawcę co najmniej 24 miesięcznej gwarancji – 10 punktów,
 3. udzielenie przez Dostawcę krótszej niż 24 miesięcznej gwarancji – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.

Łączna ocena ofert:

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A i Kryterium B zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A i B). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie dwóch Wykonawców uzyskało tę samą liczbę punktów zostanie wyłoniona oferta Wykonawcy z dłuższym terminem gwarancji.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu niespełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości skorzystania z zamówionego sprzętu, jednakże nie więcej niż 20% łącznego wynagrodzenia netto.

Termin wykonania zamówienia: 
środa, Czerwiec 20, 2018
Powiat: 
rzeszowski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 
 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
 • zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy,
 • zmiany terminu realizacji dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 • zmiany terminu płatności,
 • zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego).
 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-1235/16