Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Zamawiający: 
Carpathia Consulting Group Sp. z o.o., ul. Instalatorów 335-210 Rzeszów
Opis przedmiotu zamówienia: 

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu usług prawnych w zakresie opracowania regulaminu sklepu oraz wzorów umów i formularzy, usług tłumaczeniowych w zakresie opisów produktów sprzedawanych poprzez platformę sprzedażową na język rosyjski w ramach projektu pt. „Rozwój działalności firmy poprzez wdrożenie internetowej galerii handlowej opartej na eksporcie produktów”, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Kod CPV:

79111000-5 (Usługi w zakresie doradztwa prawnego)

79530000-8 (Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych)

Rodzaj zamówienia: usługi

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie platformy sprzedażowej przeznaczonej dla polskich sklepów internetowych rozszerzających sprzedaż wysyłkową o kraje wschodnie, głównie Ukrainę. Platforma będzie posiadała gotowe narzędzia przystosowane do rozpoczęcia działalności polegającej na sprzedaży online na terenie Ukrainy, łącząc partnerów krajowych z odbiorcami końcowymi na tamtejszym rynku.

 

Zamówienie na usługi prawne w zakresie opracowania regulaminu sklepu oraz wzorów umów i formularzy obejmują:

 • analizę prawną pod katem podatkowym rynku Polskiego i Ukraińskiego
 • przygotowanie wzorów umów
 • przygotowanie regulaminów
 • przygotowanie formularzy
 • inne opracowania prawne

 

Treści oraz dokumenty publikowane na stronie sklepu czy serwisu internetowego powinny być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z poszanowaniem praw konsumenta i nie zawierać klauzul niedozwolonych i zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z RODO.

 

Regulamin i formularze stanowią wzorzec umowy i podlegają kontroli pod kątem klauzul niedozwolonych. Nieprawidłowo opracowana dokumentacja prawna niesie ze sobą ryzyko wytoczenia powództwa o uznanie danego postanowienia za niedozwolone, a po drugie możliwe jest uznanie posiadanej klauzuli niedozwolonej za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

 

Ponadto dokumentacja, która jest np. nieczytelna, budzi wątpliwości, nie przewiduje i nie zapobiega dobrze możliwym sytuacjom konfliktogennym albo możliwym jego naruszeniom będzie stanowiła w późniejszym etapie działania serwisu utrudnienie w jego funkcjonowaniu.

 

W ramach przedmiotu zamówienia powstaną dokumenty zgodne z prawem obowiązującym w Polsce oraz na Ukrainie.

 

 

Zamówienie na usługi tłumaczeniowe na język rosyjski obejmuje tłumaczenie:

 • opisów produktów sprzedawanych poprzez platformę sprzedażową
 • metaopisów, metatytułów i słów kluczowych ukrytych w kodzie źródłowym platformy sprzedażowej
 • wielkość przewidywanego zamówienia to około 7500 produktów, średnio: 600 znaków na produkt

 

Przedmiot zamówienia musi być wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich, kompletny, w pełni funkcjonalny, zdatny do użytkowania.

Kod CPV: 
79111000-5
79530000-8
Warunki udziału w postępowaniu : 
 1. Oferent winien dysponować potencjałem kadrowym w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia.

 

Wymagania:

 • doświadczenie w tłumaczeniu systemów informatycznych
 • doświadczenie w przygotowaniu regulaminów, formularzy i dokumentów zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie
  z RODO

 

Kryteria uznaje się za spełnione, jeśli oferent wskaże linki do platform sprzedażowych dla których opracował tłumaczenia lub dokumenty takie jak regulaminy i formularze, potwierdzające posiadane doświadczenie do realizacji niniejszej usługi.

 

 

 1. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Dostawca zobowiązuje się do przekazania pełnych praw autorskich do dokumentów i tłumaczeń w całości wykonanych przez Dostawcę.
 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

 

Oferent winien zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 1200,00. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono w punktach poniżej. Oferta, która nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie odrzucona.

 

 1. Sposób i termin wniesienia wadium

Dane do przelewu:

Carpathia Consulting Group Sp. z o.o.

Ul. Instalatorów 3

35-210 Rzeszów

 

Rachunek bankowy: 08 1050 1562 1000 0090 3140 3075

Tytuł przelewu: WADIUM – Zapytanie ofertowe nr 2/tik/2018 z dnia 06.09.2018 r.

Wniesienie wadium zostanie uznane za skuteczne, tylko i wyłącznie w przypadku jego wpływu na w/w rachunek w terminie składania ofert.

 

 1. Zwrot wadium

Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu oferentom wniesionego wadium w wartości nominalnej w terminie 14 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert, określonego w punkcie XII niniejszego zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 
piątek, Wrzesień 14, 2018 - 16:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego podanym powyżej oraz zapisem „OFERTA NA USŁUGI PRAWNE W ZAKRESIE OPRACOWANIA REGULAMINU SKLEPU ORAZ WZORÓW UMÓW I FORMULARZY, I USŁUGI TŁUMACZENIOWE W ZAKRESIE OPISÓW PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH POPRZEZ PLATFORMĘ SPRZEDAŻOWĄ NA JĘZYK ROSYJSKI”.

 

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w siedzibie firmy, tj.
Consulting Group Sp. z o.o.

Ul. Instalatorów 3

35-210 Rzeszów

 

Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 14.09.2018 r. do godziny 16.00

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego po terminie składania ofert. Termin otwarcia ofert: 17.09.2018 r. godzina 09.00

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 
 1. Ocena oferty zostanie obliczona na podstawie kryterium Cena, według następującego wzoru:

 

(najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 100 punktów

 

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w niniejszym kryterium wynosi 100 punktów.

 

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Termin wykonania zamówienia: 
poniedziałek, Grudzień 31, 2018
Powiat: 
M. Rzeszów
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 
 1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
  1. Zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy zmiana wynika wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
  2. Zmiany zasad i terminów płatności, ceny realizacji Przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy zmiany te wynikać będą wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1 powyżej:
  1. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

Zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów pomiędzy Stronami.

Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0568/17