Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe OLIMPEK PIETRZYK Spółka Jawna
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe OLIMPEK PIETRZYK Spółka Jawna, ul. Ciasna 12, 35-232 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci „Urządzeń realizujących procesy mycia wraz z wyposażeniem” w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI PHU OLIMPEK PIETRZYK W WYNIKU WDROŻENIA INNOWACYJNYCH USŁUG” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0341/17.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe OLIMPEK PIETRZYK Spółka Jawna ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego o szacowanej wartości powyżej 209 000,00 EUR na zakup elementów projektu tj. środków trwałych w postaci „Urządzeń realizujących procesy mycia wraz z wyposażeniem”.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

 

Nazwa zamówienia: Zakup urządzeń realizujących procesy mycia wraz z wyposażeniem:

 1. Urządzenia realizujące procesy mycia – 4 stanowiska.
 2. System ochrony urządzeń – 1 zestaw.
 3. Rozmieniarka do banknotów – 1 zestaw.
 4. System płatności – 1 zestaw.
 5. Alarm z własnym zasilaniem – 1 zestaw.
 6. Kamery monitoringu – 7 sztuk.
 7. Odkurzacz dwustanowiskowy – 1 zestaw.
 8. System odsysania monet – 1 zestaw.
 9. Uchwyt i trzepak do dywaników – 4 sztuki.
 10. Pompa ciepła – 1 sztuka.

 

Minimalne wymagane elementy, funkcjonalności i parametry techniczne:

 1. Urządzenia realizujące procesy mycia – 4 stanowiska:
 • co najmniej 6 funkcji mycia na każdym stanowisku, w tym funkcja do nanoszenia silnie hydrofobowej powłoki UV. Skład powłoki to mieszanka niejonowy surfaktanta, czwartorzędowego związku silikonowego, salicylan dioktylu i wysokocząsteczkowy polidimetylosiloksan,
 • typy lancy: natryskowa ze spustem i szczotkowa,
 • możliwość mycia zarówno nisko, jaki i wysokociśnieniowego,
 • każde stanowisko wyposażone w co najmniej: 2 lance myjące, armaturę lanc myjących z ogrzewaniem, wysięgniki obrotowe lanc, pulpity sterujące wiszące i stojące,
 • myjnia wyposażona w zintegrowany system sterowania myjnią z możliwością zarządzania za pomocą kanałów internetowych online,
 • układy myjni:
 • dozowania preparatów osobne pompkami dla każdego preparatu i każdego stanowiska,
 • zasilania wodnego lanc ciśnieniowych osobne układy dla każdej lancy,
 • wytwarzania ciśnienia wody dla lanc myjących osobne układy ciśnienia dla lanc niskociśnieniowych i osobne dla lanc wysokociśnieniowych,
 • wytwarzania wody zmiękczonej dla wszystkich programów mycia z funkcją regeneracji złożą za pomocą zmiękczacza dwugłowicowego z elektroniczna funkcja regeneracji złożą,
 • wytwarzania wody zdemineralizowanej za pomocą odwróconej osmozy dla programu spłukiwania ostatecznego tzw. nabłyszczania z funkcją płukania membrany odwróconej osmozy sterowanej elektronicznie,
 • antyzamrożeniowy lanc ze zbiornikiem zimowym, obieg zamknięty, izolacja armatury lanc i dwustopniowym system podgrzewania armatury lanc,
 • układ ogrzewania myjni obejmujący podgrzewanie wody służącej do mycia oraz ogrzewania posadzki i wnętrza kontenera technicznego ze sprzęgłem medium grzewczego i piecem gazowym kondensacyjnym na gaz ziemny wraz z układem odprowadzania spalin. 
 1. System ochrony urządzeń – 1 zestaw:
 • co najmniej 1 moduł kontrolujący wysokość napięcia,
 • co najmniej 1 moduł kontrolujący kolejność faz,
 • co najmniej 1 moduł kontrolujący zanik faz.
 1. Rozmieniarka do banknotów – 1 zestaw:
 • co najmniej 2 zasobniki na monety lub żetony,
 • posiadający funkcję obsługi kart przedpłaconych z możliwością doładowania kart,
 • funkcja rozmiany banknotów złoty polski,
 • funkcja archiwizacja danych o ilości doładowanych impulsów na kartach,
 • możliwość dostosowania rozmieniarki do sprzedaży kart przedpłaconych.
 1. System płatności – 1 zestaw:
 • co najmniej 4 czytniki kart przedpłaconych impulsowych,
 • co najmniej 1 wrzutnik monet dla rozmieniarki,
 • funkcja sprzedaż kart przedpłaconych w rozmieniarce,
 • funkcja doładowywanie kart przedpłaconych w rozmieniarce,
 • funkcja przyjęcia zapłaty w/w kartami przedpłaconymi zakupionymi/doładowanymi w rozmieniarce umożliwiająca dokonanie w/w zapłaty na stanowiskach mycia,
 • funkcja archiwizacji danych o ilości impulsów zainkasowanych z kart przedpłaconych zakupionych/doładowanych w rozmieniarce realizowana na stanowiskach mycia i odkurzania.
 1. Alarm z własnym zasilaniem – 1 zestaw:
 • co najmniej 1 centrala alarmowa wraz z modułem GSM,
 • 1 rejestrator obrazu cyfrowego IP z dostępem online,
 • 1 zestaw sygnalizatorów,
 • funkcja powiadomień SMS informująca o włamaniu/naruszeniu.
 1. Kamery monitoringu – 7 sztuk:
 • funkcja doświetlenia podczerwienią,
 • co najmniej 4 mpx dzień/noc.
 1. Odkurzacz dwustanowiskowy – 1 zestaw:
 • co najmniej 2 zestawy silnikowe z zasobnikiem na zanieczyszczenia,
 • 2 węże ssące o długości co najmniej 4 m ze ssawką szczelinową,
 • funkcja przyjęcia zapłaty za pomocą kart przedpłaconych zakupionych/doładowanych w rozmieniarce.
 1. System odsysania monet – 1 zestaw:
 • system odsysania monet ze stanowiskowych pulpitów sterowniczych i stanowisk odkurzaczy,
 • co najmniej 1 sejf centralny wykonany ze stali nierdzewnej,
 • co najmniej 1 oprogramowanie zintegrowane z wrzutnikami monet.
 1. Uchwyt i trzepak do dywaników – 4 sztuki:
 • co najmniej 4 klamry przytrzymujące dywanik,
 • co najmniej 3 poprzeczki montowane na stanowiskach mycia.
 1. Pompa ciepła – 1 sztuka:
 • napięcie zasilania 230/380 [V] AC,
 • co najmniej: 1 jednostka główna zawierająca sterownik waz z wbudowanym modułem do nadzoru online,
 • sprężarka,
 • zestaw elektrozaworów,
 • 1 zestaw armatury łączącej jednostkę główną z kolektorem gruntowym wraz z pompą.

Zamawiający zastrzega, iż złożenie ofert/y niespełniającej/ych ww. parametrów oznacza odrzucenie ofert/y na etapie oceny formalnej.

Kod CPV: 
42924740-8
42924730-5
42967100-3
42999100-6
30142200-8
30144400-4
48421000-5
32333200-8
31625300-6
42164000-6
Warunki udziału w postępowaniu : 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

 1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
 2. Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące.
 3. Oferują urządzenia realizujące procesy mycia wraz z wyposażeniem o parametrach i funkcjonalnościach będących na poziomie co najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym.
 4. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Termin składania ofert: 
poniedziałek, Kwiecień 16, 2018 - 13:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI „URZĄDZEŃ REALIZUJĄCYCH PROCESY MYCIA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM” W RAMACH PROJEKTU „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI PHU OLIMPEK PIETRZYK W WYNIKU WDROŻENIA INNOWACYJNYCH USŁUG”:

 1. osobiście w siedzibie firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe OLIMPEK PIETRZYK Spółka Jawna, ul. Ciasna 12, 35-232 Rzeszów,
 2. pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe OLIMPEK PIETRZYK Spółka Jawna, ul. Ciasna 12, 35-232 Rzeszów.

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 16.04.2018 r., do godz. 13:00 w siedzibie firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe OLIMPEK PIETRZYK Spółka Jawna, ul. Ciasna 12, 35-232 Rzeszów. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w tym samym dniu tj. 16.04.2018 r. o godzinie 14:00.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 1. Cena – 60%
 2. Gwarancja – 40%

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena = A + B, gdzie:

 

Ad A. Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:

najniższa zaproponowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia x 60 punktów.

 

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 60 punktów.

 

Ad B. Kryterium Gwarancja zostanie ocenione w następujący sposób:

 1. udzielenie co najmniej 48 miesięcznej gwarancji na urządzenia realizujące procesy mycia wraz z wyposażeniem – 40 punktów,
 2. udzielenie co najmniej 42 miesięcznej gwarancji na urządzenia realizujące procesy mycia wraz z wyposażeniem – 30 punktów,
 3. udzielenie co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na urządzenia realizujące procesy mycia wraz z wyposażeniem – 20 punktów,
 4. udzielenie co najmniej 30 miesięcznej gwarancji na urządzenia realizujące procesy mycia wraz z wyposażeniem – 10 punktów,
 5. udzielnie krótszej niż 30 miesięcznej gwarancji na urządzenia realizujące procesy mycia wraz z wyposażeniem – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 40 punktów.

 

Łączna ocena ofert:

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A i Kryterium B zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A i B). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie dwóch Wykonawców uzyskało tę samą liczbę punktów zostanie wyłoniona oferta Wykonawcy z dłuższym terminem gwarancji.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu niespełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości skorzystania z zamówionego sprzętu, jednakże nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia netto.

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Czerwiec 22, 2018
Powiat: 
rzeszowski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 
 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień
  zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie
  której dokonano wyboru Wykonawcy.
 2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
 • zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy,
 • zmiany terminu realizacji dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 • zmiany terminu płatności,
 • zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego).
 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0341/17