Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Meritum Finanse Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Ul. Stanisława Staszica 6 35-051 Rzeszów
Opis przedmiotu zamówienia: 
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa webowej platformy opartej na transakcyjnej bazie danych wspierającej osoby lub firmy posiadające obowiązek prawny przeprowadzania przeglądów technicznych nieruchomości. Zakres funkcjonalny systemu będzie obejmował prowadzenie dla zarejestrowanych użytkowników dziennika przeglądów, utrzymywanie fotokopii dokumentacji przeglądów, przypominanie o zbliżających się terminach oraz wykonywanie zleconych przeglądów technicznych.
 2. Planowany do wdrożenia system będzie posiadał budowę modułową:
 • Moduł przeznaczony dla klientów – Panel klientów zapewniający funkcjonalności w zakresie współpracy z klientami, czyli osobami fizycznymi, firmami instytucjami lub zarządcami nieruchomości posiadającymi obowiązek ustawowy przeprowadzania przeglądów technicznych nieruchomości;
 • Moduł przeznaczony dla usługodawców – Panel usługodawców zapewniający funkcjonalności w zakresie kooperacji z usługodawcami, czyli partnerami biznesowymi realizującymi usługi wykonywania przeglądów technicznych nieruchomości – kominiarze, inspektorzy budowlani, elektrycy, etc.;
 • Moduł – Silnik Aplikacji odpowiadający za definiowanie poziomów uprawnień dostępu do aplikacji, przeprowadzanie weryfikacji danych, obsługę bazy danych całego systemu, obsługę procesu logowania, weryfikację haseł i loginów oraz ich przydzielanie do kont użytkowników.
 1. Do budowy niniejszego oprogramowania powinny zostać wykorzystane następujące technologie:
  • ASP.NET CORE MVC – silnik aplikacji (backend),
  • JAVA – aplikacja mobilna,
  • JQUERY – frontend,
  • ANGULAR.JS – frontend,
 2. Oprogramowanie powinno posiadać zaimplementowaną architekturę w oparciu o model trójwarstwowy MVC (Model View Controler), co zapewni skalowalność oraz elastyczność poszczególnych modułów funkcjonalnych.

 

 1. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich, kompletny, w pełni funkcjonalny, zdatny do użytkowania.

 

 1. Oprogramowanie na aplikacje mobilne winno być wykonane w 2 wersjach:
 1. Wersja na urządzenia mobilne pracujące w oparciu o Android
 2. Wersja na urządzenia mobilne pracujące w oparciu o IoS

 

 1. Szczegółowy opis techniczno-funkcjonalny platformy został umieszczony w Załączniku nr 5 do Zapytania. Oferowany system musi posiadać wszystkie opisane w Załączniku 5 elementy oraz elementy wskazane w niniejszym punkcie.

Jeśli oferowany system nie będzie posiadał któregokolwiek z wymaganego elementu, oferta zostanie odrzucona.

Ze względu na to, że informacje zawarte w załączniku nr 5 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), oferent, który chce złożyć ofertę w ramach niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wcześniejszego podpisania Oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) i przesłania podpisanej kopii w formie skanu na adres mailowy: zapytaniaofertowe@grupa-meritum.eu. Po otrzymaniu podpisanego oświadczenia, Zamawiający niezwłocznie (maksymalnie w terminie 1 dnia roboczego) prześle Załącznik nr 5 drogą elektroniczną na podany przez oferenta adres e-mail.

WW. WYMÓG NIE JEST OBLIGATORYJNY – JEŚLI DANY OFERENT UZNA, IŻ MOŻLIWE JEST SKŁADANIE OFERTY BEZ KONIECZNOŚCI ZAPOZNAWANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM TECHNICZNO-FUNKCJONALNYM WÓWCZAS NIE JEST KONIECZNE ZAPOZNAWANIE SIĘ Z TREŚCIĄ ZAWARTĄ W ZAŁĄCZNIKU NR 5.

 1. System musi zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z RODO.
Kod CPV: 
48000000-8
Warunki udziału w postępowaniu : 

WYMOGI DOTYCZĄCE ZESPOŁU ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Skład zespołu odpowiedzialnego za realizację przedmiotu zamówienia powinien liczyć co najmniej 2 osoby – dwóch programistów. Każdy z programistów w ciągu ostatnich 24 miesięcy powinien:

 • wziąć udział w co najmniej jednym zakończonym projekcie, który dotyczył realizacji i wdrożenia aplikacji webowych współpracujących z transakcyjnymi bazami danych oraz realizacji i wdrożeniu aplikacji mobilnych;
 • zespół programistów winien posiadać doświadczenie w programowaniu z wykorzystaniem technologii wskazanych w punkcie IV. niniejszego zapytania, przy czym Zamawiający wymaga doświadczenia w programowaniu ASP.NET.

Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli Oferent przedstawi dokumenty potwierdzające doświadczenie kadry zaangażowanej w realizację projektu. Zamawiający dopuszcza przedstawienie tego załącznika w formie zestawienia zrealizowanych zleceń informatycznych  załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego. Zestawienie takie należy przedstawić odrębnie dla każdego z członków zespołu dedykowanego do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega, iż przed podpisaniem umowy może wymagać od Oferenta potwierdzenia w formie CV informacji dotyczących kompetencji kadry podanych na liście referencyjnej. W takim wypadku Oferent zobowiązany będzie do przedstawienia CV jedynie do wglądu Zamawiającego.

WYMOGI DOTYCZĄCE SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

Realizacja niniejszego projektu powinna odbywać się przy aktywnej współpracy ze Zleceniodawcą. W związku z powyższym w trakcie realizacji przedmiotu projektu konieczne będą co najmniej 6 spotkań konsultacyjnych ekspertów Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego. Wymagania w zakresie spotkań konsultacyjnych:

 1. W spotkaniach musi każdorazowo brać udział co najmniej 2 osoby spośród zespołu odpowiedzialnego za realizację i wdrożenie oprogramowania,
 2. Każde spotkanie trwać będzie co najmniej 4 godziny zegarowe,
 3. Zamawiający o spotkaniu winien powiadomić Wykonawcę co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania,
 4. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może maksymalnie dwukrotnie dokonać zmiany terminu spotkania ustalonego przez Zamawiającego.

METODOLOGIA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedstawiona przez Oferenta metodyka realizacji i wdrożenia oprogramowania jest adekwatna do przedmiotu zapytania ofertowego, zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi i zapewnia odpowiedni przebieg wykonania zamówienia. Metodyka powinna uwzględniać m.in.:
 1. Metodykę projektowania niniejszego systemu,
 2. Metodykę wdrażania niniejszego systemu,
 3. Opis proponowanych technologii w zakresie bezpieczeństwa wraz ze wskazaniem korzyści wynikających z ich zastosowania
 4. Opis rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych
 5. Opis sposobu promocji wsparcia UE
 1. Metodyka winna zostać szczegółowo opisana w dokumencie stanowiącym załącznik do przedłożonej oferty sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do przedmiotowego zapytania ofertowego. Do zadań Oferentów należy odpowiednie przedstawienie metodyki realizacji i wdrożenia oprogramowania stanowiącego przedmiot projektu i uzasadnienie, iż jest ona adekwatna do przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia ofert, w przypadku, gdy uzna, iż sporządzona metodyka jest nieadekwatna do przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Oferenci winni zastosować się do minimalnych limitów znaków w zakresie jej opisania oraz uzasadnienia w zakresie jej adekwatności, określonych w załączniku nr 6.
 2. Informacje dodatkowe:

Oferent winien przedstawić proponowaną przez siebie metodykę realizacji i wdrożenia oprogramowania. Metodyka w szczególności powinna odnosić się do specyfiki oprogramowania, zgodności z RODO w zakresie bezpieczeństwa, uwzględniać aspekty techniczne w zakresie aplikacji mobilnych.

WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW

 1. Oferenci winni spełniać następujące warunki:
 1. Oferent w ciągu ostatnich 24 miesięcy  zaprojektował i wdrożył minimum 3 systemy informatyczne  o wartości co najmniej  20 000,00 każdy,
 2. Oferent w ciągu ostatnich 24 miesięcy  zaprojektował i wdrożył minimum 3 aplikacje webowe współpracujące z transakcyjnymi bazami danych
 3. Oferent w ciągu ostatnich 24 miesięcy  zaprojektował i wdrożył minimum 3 aplikacje mobilne. Przez aplikację mobilną należy rozumieć zaprojektowanie i wdrożenie natywnej aplikacji mobilnej uwzgledniającej natywny kod, możliwość korzystania z aplikacji offline.

Kryteria a-c uznaje się za spełnione jeśli oferent przedstawi dokumenty od nabywców potwierdzające doświadczenie w realizacji ww. aplikacji

Zamawiający dopuszcza przedstawienie tego załącznika w formie listy referencyjnej stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga spełnienia niniejszego warunku w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące poprzedzające datę złożenia oferty.

Zamawiający zastrzega, iż przed podpisaniem umowy może wymagać od Oferenta potwierdzenia w formie referencji informacji podanych na liście referencyjnej. W takim wypadku Oferent zobowiązany będzie do przedstawienia do wglądu Zamawiającego szczegółowych referencji potwierdzających spełnianie KAŻDEGO z kryteriów w punkcie a-c . W przypadku, gdy wybrany Oferent nie przedstawi referencji spełniających ww. warunki Zamawiający odstąpi od podpisywania umowy.

 1. Oferent winien dysponować potencjałem kadrowym w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia w postaci minimum 2 osobowego zespołu programistów.
 2. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Dostawca zobowiązuje się do przekazania pełnych praw autorskich do oprogramowania w całości wykonanego przez Dostawcę. Dopuszcza się przekazanie praw autorskich do części oprogramowania tylko i wyłącznie w przypadku jeśli oprogramowanie wykorzystuje elementy działające na licencji obcej.
 2. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia przez cały okres trwania projektu środowiska testowego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania testów akceptacyjnych w środowisku użytkownika uwzględniających poszczególne elementy platformy.
 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.​

WADIUM

Oferent winien zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 3% od oferowanej wartości zamówienia netto. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono w punktach poniżej. Oferta, która nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie odrzucona.

 1. Sposób i termin wniesienia wadium

Dane do przelewu:

Meritum Finanse Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Ul. Stanisława Staszica 6, 35-051 Rzeszów

Rachunek bankowy: 85 8642 1126 2012 1145 9239 0001

Tytuł przelewu: WADIUM – Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.1/2018 z dnia 13.02.2018

Wniesienie wadium zostanie uznane za skuteczne, tylko i wyłącznie w przypadku jego wpływu na w/w rachunek w terminie składania ofert.

 1. Zwrot wadium

Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu oferentom wniesionego wadium w wartości nominalnej w terminie 14 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert, określonego w punkcie XIII niniejszego zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 
piątek, luty 23, 2018 - 15:30
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego podanym powyżej oraz zapisem: „OFERTA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA OBSŁUGUJĄCEGO PRZEGLĄDY TECHNICZNE NIERUCHOMOŚCI”.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w siedzibie firmy, tj. ul. Stanisława Staszica 6, 35-051 Rzeszów.

Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 23.02.2018 r. do godziny 15.30

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego po terminie składania ofert. Termin otwarcia ofert: 23.02.2018 godz. 16.00

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 
 1. Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena = A+B+C

Ad. A. – Kryterium Cena zostanie obliczone według następującego wzoru:

(najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 60 punktów

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w niniejszym kryterium wynosi 60 punktów.

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Ad. B. – Kryterium Gwarancja zostanie obliczone według następującego wzoru:

 1. Udzielenie co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości i dłuższej – 20 punkty,
 2. Udzielenie co najmniej 30 miesięcznej gwarancji jakości – 15 punktów,
 3. Udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości – 10 punktów,
 4. Udzielenie co najmniej 18 miesięcznej gwarancji jakości – 5 punktów,
 5. Udzielenie krótszej niż 18 miesięcznej gwarancji – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w niniejszym kryterium wynosi 20 punkty.

Ad. C. – Kryterium Ilość deklarowanych do przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych zostanie obliczone według wzoru:

 1. 10 spotkań 4-ro godzinnych z przedstawicielami Wykonawcy – 20 punktów,
 2. 9 spotkań 4-ro godzinnych z przedstawicielami Wykonawcy – 15 punktów,
 3. 8 spotkań 4-ro godzinnych z przedstawicielami Wykonawcy – 10 punktów,
 4. 7 spotkania 4-ro godzinne z przedstawicielami Wykonawcy – 5 punktów,
 5. 6 spotkania 4-ro godzinne z przedstawicielami Wykonawcy – 0 punkty,

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w niniejszym kryterium wynosi 20 punktów.

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A. Cena, Kryterium B. Gwarancja, Kryterium C. Ilość deklarowanych do przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę oprogramowania niespełniającego założeń zapytania ofertowego dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

Termin wykonania zamówienia: 
środa, Listopad 14, 2018
Powiat: 
M. Rzeszów
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 
 1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
  1.  Zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy zmiana wynika wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
  2. Zmiany zasad i terminów płatności, ceny realizacji Przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy zmiany te wynikać będą wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1 powyżej:
  1. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
  2. Zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów pomiędzy Stronami.