Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Zamawiający: 
Podkarpacka Fundacja Rozwoju, 36-001 Trzebownisko nr 928B
Opis przedmiotu zamówienia: 

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi szkolenie objęte zakresem wskazanym
w niniejszym Zapytaniu ofertowym, które to szkolenie prowadzić ma do uzyskania przez uczestników Projektu
uznawanych kompetencji oraz do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów unormowanych
w rozporządzeniach właściwego ministra. Szkolenie ma przygotować Uczestników do uzyskania przez nich
certyfikatu uprawniającego do wykonywania danego zawodu.

Przedmiot zamówienia
1. Informacje ogólne:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 16 uczestników Projektu
Kod CPV: 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego,
Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona z należytą starannością na podstawie procedury Rozeznania
Rynku, przewidzianej w pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).

2. Rodzaj szkolenia:RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE
Zakres czasowy 108 h (12 dni szkoleniowych x 9 godz./dzień [45 min]:
Miejsce szkolenia: Rzeszów
Tematyka szkolenia: Prowadzenie spraw rachunkowo – finansowych
- Istota i funkcje rachunkowości,
- Elementy ksiąg rachunkowych,
- Dokumenty opisujące zasady rachunkowości,
- Sprawozdawczość finansowa – istota, cechy, elementy,
- Aktywa jednostki gospodarczej- charakterystyka i klasyfikacja,
- Pasywa jednostki gospodarczej – charakterystyka i klasyfikacja,
- Koszty i przychody,
- Istota i funkcję podatku dochodowego,
- Zakres przedmiotowy oraz podatnicy podatku VAT,
- Prezentacja programu komputerowego z branży rachunkowości i finansów.

3. Zobowiązania wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Przeprowadzenia szkoleń, pokrycia kosztów egzaminów, wydania dokumentów potwierdzających nabyte
kwalifikacje (zgodne ze standardem VCC lub standardem równoważnym).
2. Zapewnienia kadry instruktorskiej posiadającej odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia szkoleń
oraz doświadczenie zawodowe i szkoleniowe z zakresu tematyki objętej w/w rodzajem szkoleń.
3. Zapewnienia sali szkoleniowej (z wyposażeniem w rzutnik multimedialny, ekran, flipchart) dostosowanej
do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, winda itp. – jeżeli w szkoleniu zawodowym będą
uczestniczyć osoby niepełnosprawne wymagające usprawnień).
4. Zapewnienia cateringu w trakcie szkoleń (w postaci poczęstunku min. 3 kanapek z wędliną, serem,
warzywami/uczestnika dziennie, ciastka oraz zimnych i ciepłych napojów zapewnionych przez minimum
6 godz./dziennie).
5. Zapewnienia wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zajęć praktycznych w tym min. zapewnienie
dla Uczestników szkoleń indywidualnego komputerowego stanowiska pracy z dostępem do Internetu dla
każdego Uczestnika, wyposażonego w posiadające certyfikaty legalności oprogramowanie: MS Windows
– wersja minimalna Windows 7 oraz MS Office – wersja minimalna 2013, WAPRO - minimalna wersja edukacyjna 8.20.0
6. Przekazania na własność Uczestnikom szkoleń materiałów szkoleniowych.
7. Wydania certyfikatu/uprawnień Uczestnikom, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu (zgodnego ze
standardem VCC lub standardem równoważnym
8. Wydania Uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawierającego logotypy tj.: znaki FE i UE oraz
herb lub oficjalne logo promocyjne województwa.
9. Przekazania protokołem do Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia – pełnej
dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi, na którą złożą się listy obecności, listy potwierdzające
odbiór materiałów szkoleniowych, odzieży ochronnej (jeśli dotyczy), kopie zaświadczeń lub innych
dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia, dziennik zajęć, protokół z przeprowadzonego
egzaminu.
10. Dostarczenia do Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wydania oryginałów certyfikatów/uprawnień.
11. Niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku, który
opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości. W przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę
nieobecności uczestnika/uczestniczki szkolenia powyżej 20% zajęć, Zamawiający nie zapłaci za realizację
szkolenia.
Niezwłocznego udostępnienia do wglądu na żądanie Zamawiającego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli, wszelkich dokumentów związanych
z realizowaną usługą szkoleniową.
13. Poinformowania Uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Europejskiego.
14. Ochrony danych osobowych oraz współpracy z personelem projektu.
15. Prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań.
16. Umieszczenia obowiązujących, przekazanych przez Zamawiającego, logotypów tj.: znaków FE i UE oraz
herbu lub oficjalnego logo promocyjnego województwa, oraz informacji o współfinansowaniu szkolenia
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego na dokumentach
związanych z realizacją szkoleń oraz oznaczenie nimi sal, w których odbywają się zajęcia.
17. Prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia:
- dziennika zajęć zawierającego, daty szkoleń, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych;
- listy obecności na szkoleniu wraz z potwierdzeniem skorzystania z usług cateringowych
18. Wykonawca zobowiązuje się przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy i szkoleń zgodnie
z przepisami polskiego prawa oraz przepisami Unijnymi (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 9(UE)
[w skrócie: rozporządzenia ogólnego] nr 1303/2013 z dn. 17.12.2013 r., w sposób zapewniający dostępność, poufność
i bezpieczeństwo, oraz informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją
umowy i każdej ewentualnej zmianie tego miejsca.
19. Stosowania się do zapisów zawartej pomiędzy stronami Umowy o poufności danych.
20. Wykonawca zobowiązuje się przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy i szkoleń
zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz przepisami Unijnymi (Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 9(UE) [w skrócie: rozporządzenia ogólnego] nr 1303/2013 z dn. 17.12.2013 r.,
w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz informowania Zamawiającego
o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją umowy i każdej ewentualnej zmianie tego
miejsca.
21. Wykonawca przed podpisaniem umowy o realizację przedmiotu umowy , zobowiązany jest do złożenia na
ręce Zamawiającego, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej
umowy, na cały okres realizacji zawartej umowy, weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „Nie na zlecenie”
i „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić
wg swojego uznania na kwotę odpowiadającą wierzytelności przysługującej Zamawiającemu względem
Wykonawcy wraz z odsetkami i wszelkimi innymi kosztami związanymi z dochodzeniem należności,
w przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

Kod CPV: 
80530000-8
Warunki udziału w postępowaniu : 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
powadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
 

Wiedza i doświadczenie
Brane pod uwagę będą oferenci, posiadający min 2 lata doświadczenia zawodowego w tematyce objętej
szkoleniami, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe oraz posiadający przeprowadzone co najmniej 100
godzin szkoleniowo/dydaktycznych z w/w zakresu
 

Potencjał techniczny
Pod uwagę brani będą oferenci dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na
przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Minimalne wymagania w tym zakresie:
- Zapewnienie sali szkoleniowej (z wyposażeniem w rzutnik multimedialny, ekran, flipchart) dostosowanej do
potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, winda itp. – jeżeli w szkoleniu zawodowym będą uczestniczyć osoby
niepełnosprawne wymagające usprawnień)
- Zapewnienie dla Uczestników szkoleń indywidualnego komputerowego stanowiska pracy z dostępem do
Internetu dla każdego Uczestnika, wyposażonego w posiadające odpowiednie certyfikaty legalności
oprogramowanie: MS Windows – wersja minimalna Windows 7 oraz MS Office – wersja minimalna edukacyjna
2013; WAPRO -minimalna wersja edukacyjna 8.20.0.
- Przekazanie na własność Uczestnikom szkoleń materiałów szkoleniowych.
- Wydanie certyfikatu/uprawnień Uczestnikom, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu (zgodnego ze
standardem VCC lub standardem równoważnym
- Wydanie Uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawierającego logotypy tj.: znaki FE i UE oraz herb
lub oficjalne logo promocyjne województwa.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca musi dysponować kadrą trenerską posiadającą odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia szkoleń
tj.:
- wykładowcy/trenerzy posiadają doświadczenie szkoleniowe w ilości min. 100 godz. szkoleniowo/dydaktycznych
z zakresu tematyki objętej w/w szkoleniami – potwierdzone wykazem zrealizowanych szkoleń (załącznik nr 3) lub
referencjami lub protokołami odbioru wykonanej usługi;
- wykładowcy/trenerzy posiadają ciągłe, min 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki objętej w/w
szkoleniami – potwierdzone wykazem doświadczenia zawodowego (załącznik nr 3) lub kopiami umów lub
referencjami.
Wykonawca zapewni realizację szkoleń zgodnie z warunkami opisanymi w załączniku nr 4.
 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
pozwalającej na realizację zamówienia.

Dodatkowe warunki
- Spełniają warunki dopuszczające do udziału, wymienione w punkcie 1. oświadczenia stanowiącego załącznik nr
2.
- Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe i osobowe rozumie się
wzajemnie powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego
imieniu lub wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziału lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
- Akceptują bez zastrzeżeń treść niniejszego zapytania ofertowego.
- Wpłacili wymagane wadium.

ZABEZPIECZENIE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
WADIUM
1. W celu zabezpieczenia przystąpienia do zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia Zamawiający
wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1.900,00 PLN (słownie: tysiąc dziewięćset złotych
00/100).
2. Wadium należy wpłacić przed końcem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy w mBank o nr:
30 9191 0000 2001 0013 1368 0001, z dopiskiem w tytule wpłaty: „Wadium - zapytanie ofertowe nr01/RACH/2018 ” lub w kasie Podkarpackiej Fundacji Rozwoju, Biuro Projektu “Inwestycja w kwalifikacje”
Trzebownisko 928 B, 36-001 Trzebownisko. Za datę wniesienia Wadium uznaje się datę zaksięgowania wpłaty
na kocie Zamawiającego.
3. Wadium/kaucja nie jest oprocentowana.
4. W przypadku zawarcia z Wykonawcą umowy, wpłacone wadium przekształca się w kaucję stanowiącą
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kaucja zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od zakończenia
umowy (liczone od daty wypłaty ostatniej płatności na rzecz Wykonawców), a w przypadku zabezpieczenia
prawidłowego wykonania Umowy ustalonego w formie pieniężnej, zaliczona zostanie na poczet tego
zabezpieczenia.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium/ kaucję, jeżeli:
a. nie uzna umowy za należycie wykonaną lub
b. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił lub zwleka z zawarciem umowy
w sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,
c. Wykonawca wypowie/zerwie umowę przed jej zakończeniem z pominięciem sytuacji
dopuszczonych w umowie.
6. Zamawiający zwraca wniesione wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane, w terminie do 30 dni
kalendarzowych począwszy od upływu terminu do składania ofert. Przez datę zwrotu rozumie się datę
obciążenia rachunku Zamawiającego lub potwierdzanie wypłaty gotówki dokumentem KW.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta powinna być sporządzana czytelnie w języku polskim na druku „FORMULARZ OFERTOWY” (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). Do Formularza Ofertowego należy dołączyć:
1.1. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub KRS).
1.2. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych powadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu
na siedzibę instytucji szkoleniowej (aktualny) – oryginał bądź potwierdzona za zgodność kopia.
1.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków dopuszczających do udziału w zamówieniu oraz zapoznaniu się
z treścią zapytania ofertowego (Punkt 1 oświadczeń, stanowiących załącznik nr 2).
1.4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Punkt 2 oświadczeń, stanowiących
załącznik nr 2).
1.5. Wykaz posiadanego doświadczenia zawodowego oraz szkoleniowego wykładowców/trenerów wraz z CV
wykładowców/trenerów (załącznik nr 3).
1.6. Oświadczenie o realizacji szkoleń spełniających określone warunki (załącznik nr 4).
1.7. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO (Punkt 3 oświadczeń, stanowiących załącznik nr 2).)
2. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli
ofertę podpisuje inna osoba, Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne
pełnomocnictwo.
3. Oferta wraz z załącznikami powinna być ponumerowana na każdej stronie, połączona w sposób trwały, a kopie
dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający nie zwraca nadesłanych ofert.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników
postępowania.
7. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do
wypełnienia oferty.
8. Wykonawca jest związany ofertą, przez okres co najmniej 30 dni od daty zakończenia naboru ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich
lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, przedstawienia
informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie odrzucony
z niniejszego postępowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
4. Zamawiający, po dokonaniu oceny nadesłanych ofert, wybierze najkorzystniejszą ofertę, co zostanie
udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.
6. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie 5 dni kalendarzowych od momentu poinformowania
przez Zamawiającego o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą.
7. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania
umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników skierowanych na szkolenie.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt. VII.
Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
11. Oferta zostanie odrzucona jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
12. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień Umowy zawartej w odniesieniu do niniejszego
zapytania ofertowego innych niż dopuszczone w pkt 22) podrozdziału 6.5.2. Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017), oraz wskazanych
poniżej.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury
wyboru zamówienia uzupełniającego do wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z
Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek
wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy z powodu:
i. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację
przedmiotu umowy,
ii. zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
iii. zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej
niniejszym zamówieniem,
iv. zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany
harmonogramu płatności),
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania instytucji kary umownej na potrzeby zabezpieczenia
prawidłowego, rzetelnego i terminowego wykonania umowy przez Wykonawcę do wysokości 100% wartości
umowy brutto. Ponadto, zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości
faktycznie poniesionych strat, jakie poniósł na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy.
16. Zamawiający zastrzega sobie także prawo odstąpienia od umowy z winy wykonawcy, w przypadku stwierdzenia
realizacji umowy niezgodnie z jej postanowieniami.
17. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
i. administratorem danych osobowych otrzymanych w związku z postępowaniem dot. Zapytania ofertowego
nr 01/RACH/2018 jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju z siedzibą w Trzebownisku, pod adresem: 36-001
Trzebownisko 928B;
ii. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail admin@podkarpackafundacjarozwoju.pl
lub pisemnie na adres: Podkarpacka Fundacja Rozwoju, 36-001 Trzebownisko 928B z dopiskiem „RODO”
iii. Dane osobowe otrzymane w związku z postępowaniem dot. Zapytania ofertowego nr 01/RACH/2018
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
iv. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o podrozdział 6.5.2 pkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
v. Dane osobowe otrzymane w związku z postępowaniem dot. Zapytania ofertowego nr 01/RACH/2018 ,
będą przechowywane, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji
Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu;
vi. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych otrzymanych w związku z postępowaniem dot.
Zapytania ofertowego nr PFR/01/RACH/2018 , na potrzeby weryfikacji kompetencji kadry szkoleniowej jest
warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją niepodania określonych danych będzie odrzucenie oferty;
vii. w odniesieniu do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
viii. w odniesieniu do przekazanych danych osobowych, osobie której dane dotyczą, przysługują:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna,
że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
i. nie przysługują natomiast osobie, której dane dotyczą następujące uprawnienia:
ii. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
iii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
iv. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
18. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania poufności i dbałości o bezpieczeństwo informacji w zakresie
otrzymanych danych osobowych.

Termin składania ofert: 
piątek, Październik 5, 2018 - 07:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis:

Oferta na realizację szkoleń zawodowych w ramach projektu
“Inwestycja w kwalifikacje” nr RPPK.07.01.00-18-0087/18

Ofertę należy złożyć (osobiście lub drogą pocztową) w biurze projektu Podkarpacka Fundacja Rozwoju z siedzibą w
Trzebownisku, adres: 36-001 Trzebownisko 928B, lub przesłać drogą mailową na adres:
projekty@podkarpackafundacjarozwoju.pl do dnia 05.10.2018r. godz. 7:00 O terminowości złożenia oferty
decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Kryteria formalne
Do udziału w postępowaniu przyjęte zostaną oferty, które zostały złożone w terminie i miejscu określonym w
niniejszym zapytaniu ofertowym, spełniające wszystkie wymogi określone zapytaniem, przedmiot oferty jest
zgodny przedmiotem zamówienia określonym niniejszym zapytaniem, a termin realizacji nie przekracza terminu
wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wagi punktowe/procentowe
Każda oferta, spełniająca wymogi formalne zostanie poddana ocenie punktowej.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryterium:
Cena – 60% - max. 60 pkt.
Doświadczenie wykładowców/trenerów – 40% - max. 40 pkt.

3. Opis sposobu przyznawania punktów
3.1. W zakresie kryterium ceny.

Cena powinna być podana w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wraz z wszystkimi należnymi
podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena (C1) będą liczone wg wzoru: C1 = (Cmin. : C0)x 60
gdzie:
C1 - liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium cena
Cmin. - cena najniższej oferty
C0 - cena badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

3.2. W zakresie kryterium doświadczenia
Ocena za doświadczenie zawodowe oraz szkoleniowe trenerów dokonywana będzie wg poniższych kryteriów:
Sposób przyznawania punktacji:
a. min 2 lata doświadczenia zawodowego w tematyce objętej szkoleniami, których dotyczy niniejsze zapytanie
ofertowe oraz przeprowadzone co najmniej 100 godzin szkoleniowo/dydaktycznych z w/w zakresu - 20 pkt
b. min 4 lata doświadczenia zawodowego w tematyce objętej szkoleniami, których dotyczy niniejsze zapytanie
ofertowe oraz przeprowadzone co najmniej 200 godzin szkoleniowo/dydaktycznych z w/w zakresu - 30 pkt
c. min 8 lat doświadczenia zawodowego w tematyce objętej szkoleniami, których dotyczy niniejsze zapytanie
ofertowe oraz przeprowadzone co najmniej 400 godzin szkoleniowo/dydaktycznych z w/w zakresu - 40 pkt
Za nie spełnienie łącznie dwóch kryteriów obniżana będzie punktacja do wartości, w której oba w/w kryteria będą
spełnione.
Ponadto każda oferta musi zawierać CV wykładowców/trenerów. Weryfikacja na podstawie załącznika nr 4.

4. Sposób ustalania końcowej liczby punktów
Ostateczna liczba punktów (C) będzie liczona wg wzoru: C = C1 + C2
gdzie:
C- suma punktów przyznanych danej ofercie
C1 - liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium cena
C2 - liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium doświadczenia
Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt. (100%).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (C) i spełnia wszystkie wymogi
formalne.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
powadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
Wiedza i doświadczenie
Brane pod uwagę będą oferenci, posiadający min 2 lata doświadczenia zawodowego w tematyce objętej
szkoleniami, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe oraz posiadający przeprowadzone co najmniej 100
godzin szkoleniowo/dydaktycznych z w/w zakresu
Potencjał techniczny
Pod uwagę brani będą oferenci dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na
przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Minimalne wymagania w tym zakresie:
- Zapewnienie sali szkoleniowej (z wyposażeniem w rzutnik multimedialny, ekran, flipchart) dostosowanej do
potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, winda itp. – jeżeli w szkoleniu zawodowym będą uczestniczyć osoby
niepełnosprawne wymagające usprawnień)
- Zapewnienie dla Uczestników szkoleń indywidualnego komputerowego stanowiska pracy z dostępem do
Internetu dla każdego Uczestnika, wyposażonego w posiadające odpowiednie certyfikaty legalności
oprogramowanie: MS Windows – wersja minimalna Windows 7 oraz MS Office – wersja minimalna edukacyjna
2013; Photoshop.
- Przekazanie na własność Uczestnikom szkoleń materiałów szkoleniowych.
- Wydanie certyfikatu/uprawnień Uczestnikom, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu (zgodnego ze
standardem VCC lub standardem równoważnym
- Wydanie Uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawierającego logotypy tj.: znaki FE i UE oraz herb
lub oficjalne logo promocyjne województwa.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca musi dysponować kadrą trenerską posiadającą odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia szkoleń
tj.:
- wykładowcy/trenerzy posiadają doświadczenie szkoleniowe w ilości min. 100 godz. szkoleniowo/dydaktycznych
z zakresu tematyki objętej w/w szkoleniami – potwierdzone wykazem zrealizowanych szkoleń (załącznik nr 3) lub
referencjami lub protokołami odbioru wykonanej usługi;
- wykładowcy/trenerzy posiadają ciągłe, min 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki objętej w/w
szkoleniami – potwierdzone wykazem doświadczenia zawodowego (załącznik nr 3) lub kopiami umów lub
referencjami.
Wykonawca zapewni realizację szkoleń zgodnie z warunkami opisanymi w załączniku nr 4.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
pozwalającej na realizację zamówienia.
Dodatkowe warunki
- Spełniają warunki dopuszczające do udziału, wymienione w punkcie 1. oświadczenia stanowiącego załącznik nr
2.
- Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe i osobowe rozumie się
wzajemnie powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego
imieniu lub wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziału lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
- Akceptują bez zastrzeżeń treść niniejszegozapytania ofertowego.
- Wpłacili wymagane wadium.

Termin wykonania zamówienia: 
środa, Październik 31, 2018
Powiat: 
M. Rzeszów
rzeszowski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy z powodu:
1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację
przedmiotu umowy,
2. zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
3. zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej
niniejszym zamówieniem,
4. zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu
(zmiany harmonogramu
płatności),
5. Możliwość niezrealizowania części usługi objętej umową, bez powstania z tego tytułu roszczeń ze strony
Wykonawcy na co wykonawca się zgadza.
Szczegółowe warunki zmiany umowy zawarte są we wzorze Umowy stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego.

Numer projektu: 
RPPK.07.01.00-18-0087/18