Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Numer projektu: 
RPPK.04.03.01-IZ.00-18-001/16
Zamawiający: 
Gmina Bircza , ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni sieciowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bircza" wyłonionego w ramach konkursu ogólnego  nr RPPK.04.03.01-IZ.00-18-001/16  w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020:

1) tablicy pamiątkowej - 1 szt. o wymiarach 100 cm x 140 cm, wykonanej z trwałego materiału (na płycie, zalaminowanej), który przetrwa min. 5 lat oraz montażu do elewacji budynku oczyszczalni (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) na czterech dystansach stalowych 20/40, tablica wg standardów UE – wersja w kolorze.

2) roll-up – 2 sztuki

•   Rozmiar: 85 cm x 200 cm,

•   Tkanina wodoodporna typu blockout,

•   Nadruk jednostronny w kolorze,

•   Kaseta aluminiowa z dwoma nóżkami + torba do transportu,

3) foldery promocyjne – 500 sztuk:

- wydane w wersji polskiej, według następujących parametrów technicznych:

 • Format A5 (148x210 mm),
 • 8 stron plus okładka (składane),
 • Środek – papier kredowy (150 g/m2), druk w kolorze 4/4, (możliwość wstawienia zdjęć na każdej ze stron),
 • Okładka – papier kredowy (200 g/m2), wykonana w kolorze 4/4 (możliwość wstawienia zdjęć),
 • Oprawa szycie zeszytowe.

 

 

Wszystkie materiały promocyjne muszą zawierać: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, wysokość wkładu UE, zestaw logo (znaki FE i UE oraz logo promocyjne województwa), adres portalu www.mapadotacji.gov.pl oraz wkład własny gminy i zdjęcie/zdjęcia oczyszczalni,

 

Materiały promocyjne należy wykonać zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/...

 

CPV:

30192170-3 Tablice ogłoszeń

39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

79822500-7 Usługi projektów graficznych

 

Termin składania ofert: 
piątek, Kwiecień 20, 2018 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Bircza w sekretariacie lub na adres e-mail: sabinamajewska@bircza.pl w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godz. 10.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 20 kwietnia 2018 r. o godz. 10.15
Termin wykonania zamówienia: 
czwartek, Maj 31, 2018
Powiat: 
przemyski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

1.   Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto i netto za wykonanie zakresu, o którym mowa w rozdziale III.

2.   Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.   Cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

4.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- cena - 80% znaczenia

- okres gwarancji jakości na tablicę pamiątkową- 20% znaczenia

4.1. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” na następujących zasadach:

a)      Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w  Formularzu oferty.

b)      Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 80 punktów.

c)      Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według następującej formuły:

Pc=(Cn/Cb)*80

                       

gdzie:

Pc – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych

Cb – cena oferty badanej

 

4.2 Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Okres gwarancji jakości” na następujących zasadach:

1) Podstawą oceny ofert w zakresie niniejszego kryterium będzie wyrażony w miesiącach okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

2) Okres gwarancji  zaproponowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy jako oferty niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3) Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagany minimalny okres (36 miesięcy), na następujących zasadach:

a). oferta zawierająca okres gwarancji  równy 36 miesięcy, otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium,

b). maksymalny okres wydłużenia gwarancji  ponad wymagane minimum, za który Zamawiający będzie przyznawał punkty wynosi 24 miesięcy – tzn. oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji równy lub dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma 20 pkt.

 

c). pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według następującej formuły:

Pr=((Rb-36)/24)*20

 

gdzie:

Pr – liczba punktów otrzymana w kryterium „Okres gwarancji jakości ”

Rb – okres gwarancji jakości zaproponowany w ofercie

d). ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

4.3 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów rozumianą jako suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w punkcie 4, a obliczonych zgodnie z zasadami określonymi w punktach 4.1 i 4.2, czyli równą Pc + Pr.

4.4 Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą, łączną ilość punktów (Pc + Pr), Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

4.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji ceny w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

      4.6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze oferty.

 

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. Okoliczności uzasadniające odrzucenie oferty / unieważnienie postępowania przez zamawiającego:

 1. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić w sytuacji, jeżeli:
 1. nie złożono żadnej oferty,
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 3. Zamawiający podejmuje decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o  udzielenie zamówienia bez podania przyczyny,
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeżeli nie zostaną złożone co najmniej dwie ważne oferty, przy czym oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym nie stanowi oferty ważnej.
 1. Odrzucenie oferty postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić w sytuacji, jeżeli:
 1. złożona oferta jest niezgodna z zapisami zawartymi w zapytaniu,
 2. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w  stosunku do przedmiotu zamówienia.