Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Zamawiający: 
Uzdrowisko Rymanów S.A., ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój
Opis przedmiotu zamówienia: 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku A 1 Szpitala Uzdrowiskowego „Zimowit” w Rymanowie Zdroju”

Kod CPV: 
71247000-1
Warunki udziału w postępowaniu : 

Zdolność techniczna:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, pełnił funkcję nadzoru inwestorskiego dla co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na remoncie, rozbudowie, przebudowie o wartości nadzorowanych robót min. 2 000 000,00 zł brutto.

 

Zdolność zawodowa:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:

Koordynator - Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno -budowlanej posiadający:

 • Uprawnienia budowlane do nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz aktualne zaświadczenie o przynależności od izby samorządu zawodowego
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy robót branży konstrukcyjno – budowlanej.

 

Inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający:

 • uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależności od izby samorządu zawodowego
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy robót sanitarnych,

 

Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:

 • uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub  budowy robót elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności od izby samorządu zawodowego

 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Osoby wskazane powyżej winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).

Termin składania ofert: 
czwartek, Grudzień 14, 2017 - 13:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też osobiście na adres: Uzdrowisko Rymanów S.A., ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój do dnia 14.12.2017 r. do godz. 13.00 lub drogą elektroniczną na adres: mswistak@uzdrowisko-rymanow.com.pl
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100%

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Czerwiec 29, 2018
Powiat: 
krośnieński
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.