Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Zamawiający: 
Szpital Specjalistczny Pro-Familia Sp. zo.o. sp.k, ul. Witolda 6b 35-302 Rzeszów
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie zatrudnienia lekarza endoskopisty 5 osób – Część A, pielęgniarki endoskopowej 3 osoby – Część B, lekarza anestezjologa 5 osób – Część C, pielęgniarki anestezjologicznej 5 osób – Część D, w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu pn. „Nowoczesna Endoskopia- Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego”

Forma zaangażowania: umowa cywilnoprawna.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Część A: lekarz endoskopista 5 osób – lekarz o specjalizacji gastroenterologia (lub równoważne) lub chirurgia ogólna wraz z  Dyplomem umiejętności PTGE z kolonoskopii lub Dyplomem Umiejętności TChP  który wykonywał będzie bezpośrednie badanie konoskopowe.

Do jego obowiązków należało będzie:

 • kwalifikacja do badania
 • przeprowadzenie badania kolonoskopowego
 • interpretacja badania wraz z informacją
 • wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu.

Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)

 • Łączny wymiar zaangażowania w Projekcie 1100 badań dla 5 lekarzy

Część B: Pielęgniarka endoskopowa 3 osoby – pielęgniarka o specjalizacji endoskopowej asystująca lekarzowi przy wykonywaniu głównego badania kolonoskopowego.

Do jej obowiązków należało będzie:

 • przygotowanie pacjenta do badania
 • przygotowanie sprzętu do badania
 • asysta podczas badania
 • dezynfekcja i mycie sprzętu
 • opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
 • wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu.

Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej):

Łączny wymiar zaangażowania w Projekcie 1100 badań dla 3 pielęgniarek

Część C: Lekarz anestezjolog 5 osób – lekarz o specjalizacji anestezjologicznej, który wykonywał będzie znieczulenie pacjenta przygotowywanemu do badania kolonoskopowego oraz asystował podczas trwania zabiegu.

Do jego obowiązków należało będzie:

 • kwalifikacja do znieczulenia
 • przeprowadzenie znieczulenia podczas badania kolonoskopowego
 • wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu.

Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej):

             Łączny wymiar zaangażowania w Projekcie 1100 badań dla 5 lekarzy

Część D: Pielęgniarka anestezjologiczna 5 osób – pielęgniarka o specjalizacji anestezjologicznej asystuje lekarzowi anestezjologowi przy podawaniu znieczulenia oraz podczas trwania badania.

Do jej obowiązków należało będzie:       

 • przygotowanie pacjenta do znieczulenia
 • asysta podczas badania
 • opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
 • wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu.

Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej):

      Łączny wymiar zaangażowania w Projekcie 1100 badań dla 5 pielęgniarek

Kod CPV: 
85121000-3
Warunki udziału w postępowaniu : 

O udzielenie zamówienia w ramach Części A lub B lub C lub D mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca w przypadku składania ofert w ramach części A przedstawi dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lekarza wraz z dokumentami potwierdzającymi: ukończenie specjalizacji gastroenterologia (lub równoważne) lub chirurgia ogólna z  Dyplomem umiejętności PTGE z kolonoskopii lub Dyplomem Umiejętności TChP, w zakresie części B - przedstawi dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego pielęgniarki oraz udokumentuje doświadczenie minimum 2 lata stażu pracy na stanowisku pielęgniarki endoskopowej.

W przypadku składania ofert w ramach części C warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lekarza wraz z dokumentami potwierdzającymi ukończenie specjalizacji  anestezjologia i intensywna terapia lub równoważne. W przypadku składania ofert w ramach części D warunek ten zostanie spełniony jeżeli przedstawi dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego pielęgniarki oraz udokumentuje doświadczenie minimum 2 lata stażu pracy na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej.

Jeżeli Wykonawca posiada wyższe stopnie i tytuły naukowe, również stosowne potwierdzające to dokumenty, wraz z dokumentami potwierdzającymi ukończenie specjalizacji.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.

 • brak powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym -

 informacje na temat zakresu wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego  czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym poprzez oświadczenie, o którym mowa w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

Termin składania ofert: 
wtorek, Listopad 21, 2017 - 09:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1. Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 21 listopada   2017 r. do godziny 9:00.
 2. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą poczty tradycyjnej/kuriera (liczy się data wpływu) na poniższy adres Zamawiającego:

 

Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA  Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Witolda 6 B

35 – 302 Rzeszów

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.

Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2017 r. o godzinie 10:00., w siedzibie Zamawiającego.

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli Oferty w przedmiotowym postępowaniu, za pomocą poczty tradycyjnej lub poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej lub numer fax wskazany przez Wykonawców w Ofertach oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej  Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny i badania Ofert i wyborze najkorzystniejszej Oferty.

 

Zamawiający odrzuci Ofertę jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego oraz jego załączników;
 2. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 3. nie zawiera wymaganych zapytaniem ofertowym danych, informacji, dokumentów itp.
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi  kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach.

 

Sposób obliczania wartości punktowej dla kryterium „Cena”

Kryterium I - Cena ofertowa- 100 %

Poszczególnym Wykonawcom zostaną przyznane punkty za zadeklarowaną cenę za 1 badanie, obliczone według wzoru:

                       Cmin

Wpc  =  -------------------------------------  x 100 pkt.

                           Cµ

gdzie:

Wpc  - wartość punktowa dla kryterium „Cena”

Cmin -  najniższa oferowana cena za 1 badanie Wykonawcy

Cµ - cena oferty badanej

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen ofert, według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach cena za 1 badanie.

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 100 pkt.

Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych poszczególnym Wykonawcom w Kryterium „Cena” po ich obliczeniu według wskazanych w pkt 2,wzorów stosowanych w danym Kryterium Oceny Ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku i na tej podstawie zostanie wyliczona łączna suma punktów uzyskanych przez Ofertę Wykonawcy w kryterium I, która stanowić będzie ocenę końcową badanej oferty. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów –łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium I. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane, zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

W przypadku odmowy podpisania Umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Termin wykonania zamówienia: 
wtorek, Grudzień 31, 2019
Powiat: 
M. Rzeszów
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego  czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym poprzez oświadczenie, o którym mowa w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

Warunki zmiany umowy: 

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

 1. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych POWER, mających wpływ na realizację umowy.
 2. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
 3. zmiany terminu płatności.
 4. aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp
  Warunki dokonania zmian:wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności, strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy, o czym informuje pozostałe strony umowy.
Numer projektu: 
RPPK.07.06.00-18-0006/17-00